PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 07-11-2016
 
 
SBN 2016;10(2): 341–358
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Treść artykułu odnosi się do zagadnień z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa społecznego w ujęciu regionalnym i globalnym z uwzględnieniem rozwoju społeczności. W artykule zaprezentowano również główne uwarunkowania w aspekcie bezpieczeństwa mające wpływ na rozwój społeczności. Wynikają one z natury świata i życia społecznego, miejsca narodu na ziemi, historii, tradycji, charakteru współczesnych zagrożeń oraz stanu organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybór tak szerokiego spektrum czynników wpływających na bezpieczeństwo wynika m.in. z potrzeby uniknięcia jego błędnego rozpatrywania, dokonywanego pod wpływem aktualnie modnego i powszechnie uznanego typu zagrożenia, które zwykle czasowo dominuje w ocenach i organizacji bezpieczeństwa. Treść artykułu odnosząca się do uwarunkowań bezpieczeństwa opiera się na zmienności, nieprzewidywalności środowiska w ujęciu regionalnym i globalnym i sprowadza się do trzech podstawowych tez: konieczności traktowania bezpieczeństwa narodowego jako procesu podlegającego nieustannym zmianom, w którym spoczywanie na laurach w jakimś okresie stanu bezpieczeństwa prowadzi nieuchronnie do tragedii; konieczności traktowania wszelkich hipotez, przepowiedni i proroctw, oznajmujących status quo lub odnoszących się do przyszłości, nie tylko jako nieprawidłowych, nieodpowiedzialnych, ale i groźnych dla bezpieczeństwa narodu; wpływająca na zmienność, nieprzewidywalność i zaskoczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego, to konieczność jego kreacji, tworzenia, a nie tylko reagowania na zaistniałe zagrożenia. W niniejszej publikacji Bezpieczeństwo przedstawione w ogólnym znaczeniu odnosi się głównie do zagadnień obejmujących zaspokojenie takich potrzeb, jak: istnienie, przetrwanie, ciągłość, tożsamość, niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. Bezpieczeństwo w ogólnym tego słowa znaczeniu, ma charakter podmiotowy, a będąc naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą państwa i systemów międzynarodowych. Zaakcentowane zostały zagadnienia dotyczące zagrożeń społecznych wynikających z rosnącego bezrobocia globalnego i lokalnego, ubóstwa, wojny, braku perspektyw poprawy warunków życia, oraz zagrożeń spowodowanych masową, nielegalną migracją ludności, grożącą trwałą destabilizacją społeczeństwa tych krajów. Artykuł poświęcony jest również zagadnieniom dotyczącym organizacji bezpieczeństwa w ramach współpracy Unii Europejskiej. Państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadząc wspólną politykę zagraniczną w ramach zagwarantowania bezpieczeństwa, znacząco zwiększają rolę międzynarodową integrującej się Europy. Zaakcentowano rolę państw członkowskich Unii Europejskiej w systemie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to szerokie pojęcie, a zapotrzebowanie na nie przychodzi wraz z narodzinami człowieka oraz nieodłącznie towarzyszy ludziom przez całe życie, niezależnie od stanu i stopnia czy kierunku aktywności. Ze względu na swoją istotę i społeczne znaczenie, wraz z postępem ludzkości, staje się coraz bardziej złożonym zagadnieniem. Przez swoją istotę bezpieczeństwo jest problemem zarówno z punktu widzenia indywidualnych osób, jak też całych społeczności.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bąk T., Ciekanowski Z., Bezpieczeństwo państwa, PWST-E w Jarosławiu, Jarosław2014.
 
2.
Ciekanowski Z., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, [w:] „Bezpieczeństwo i TechnikaPożarnicza CNBOP”, 1/ 2011, Józefów 2011.
 
3.
Gierłowski W., NATO, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1995.
 
4.
Jakubczak R., Flis J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzwaniai strategie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
 
5.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, stan prawny nz wrzesień 2009, Liber, Warszawa2009.
 
6.
Malendowski W., Mojsiewicz Cz. (red.), Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo„Alta 2”, Wrocław 1998.
 
7.
Rotfeld A., Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, „Format AB”, Warszawa1990.
 
8.
Symonides J., Problemy pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnymświecie, Warszawa 1983.
 
9.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów PolitycznychPAN, Warszawa 1996.
 
10.
Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje, struktury, funkcjonowanie,Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2001.
 
11.
Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, WydawnictwaAkademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
12.
Żukrowska K., Grącik M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka,Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 
ISSN:2082-2677