PL EN
Wymagania Edytorskie
 
Język publikacji: polski, angielski.
Objętość publikacji: do 40 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią).
Format pliku: .doc lub .docx.
Format tekstu: A4.
Marginesy: 2,5 cm.
Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany.
Interlinia (odstęp między wierszami): 1,5 wiersza.
Czcionka: Times New Roman.

 • tytuł: 12 pkt., antykwa (pismo proste), wersaliki (wielka litera), bold (czcionka pogrubiona),
 • imię i nazwisko autora: 11 pkt., antykwa, bold,
 • ORCID: 10 pkt., antykwa, bold,
 • afiliacja: 11 pkt., antykwa, bold,
 • słowa „Abstrakt”, „Abstract”, „Słowa kluczowe” i „Keywords”: 10 pkt., kursywa (pismo pochyłe), bold,
 • treści do: „Abstraktu”, „Abstractu”, „Słów kluczowych” i „Keywords”: 10 pkt., kursywa,
 • tekst główny: 12 pkt. antykwa,
 • śródtytuły: 12 pkt. antykwa, bold,
 • teksty w tabelach i na rysunkach, podpisy tabel i rysunków: 11 pkt., antykwa,
 • źródła tabel i rysunków: 10 pkt., antykwa,
 • słowo: BIBLIOGRAFIA: 11 pkt. bold, antykwa, wersaliki,
 • pozycje w Bibliografii: 11 pkt., antykwa,

Śródtytuły: bez numeracji, bez kropki na końcu.
Styl cytowania: przypisy w stylu harwardzkim Taylor & Francis (w przypisie końcowym styl ten jest oznaczony jako TF-V HarvardB); szczegóły są szeroko opisane w wytycznych merytorycznych, które dostępne są na naszej stronie.
Wyróżnienia: bold.
Cytaty: pismo proste, ujęte w cudzysłów.
Pisownia tytułów w tekście artykułu: tytuły konferencji, programów powinny być zapisane w cudzysłowie; tytuły publikacji (książek, czasopism, artykułów itp.) należy wyróżnić kursywą.
Tabele: ponumerowane, wyśrodkowane; tytuły i numery tabel umieszczone nad nimi (np. Tabela 1; zestawienie kosztów za rok 2020), natomiast objaśnienia i źródła – pod tabelami (Źródło: Opracowanie własne); na końcu tytułów i źródeł nie należy stawiać kropek.
Rysunki: wykonane w programach tworzących grafikę wektorową, np. CorelDRAW powinny być ponumerowane oraz wyśrodkowane; tytuły i numery rysunków umieszczone pod nimi (np. Rys. 1. Model organizacyjny firmy), natomiast objaśnienia i źródła pod rysunkiem np. Źródło: Opracowanie własne.
Fotografie/skany: dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików TIFF lub JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI.
Liczby: dwu-, trzy- i czterocyfrowe piszemy w tekście łącznie (np. 2350), natomiast począwszy od liczb pięciocyfrowych stosujemy odstęp co trzy cyfry, licząc od prawej strony (np. 12 680); w danych liczbowych stosujemy przecinek (a nie kropkę) dla oddzielenia wartości dziesiętnych (np. 2,14).
Wzory matematyczne: pisane w edytorze równań, numeracja wzorów po prawej stronie w nawiasach okrągłych; preferowane są jednostki SI; między innymi należy:
 • oznaczać kursywą (czcionką pochyłą) zmienne oraz jedno- i dwuliterowe indeksy,
 • czcionką prostą oznaczać cyfry, jednostki fizyczne (jak m, s, kg), stałe fizyczne i matematyczne (np. liczby e, π, jednostka urojona i), nazwy funkcji (sin, cos, tg, log, ln itp.), trzy- i więcej literowe skróty wyrazów umieszczane w indeksach (const, kryt), wzory i symbole chemiczne.
 •  
  ISSN:2082-2677