PL EN
Wytyczne Merytoryczne
 
Tytuł publikacji: dla publikacji polskojęzycznych - w jęz. polskim i angielskim, dla publikacji anglojęzycznych w jęz. angielskim, wyśrodkowany, czcionka 12 pkt., antykwa (pismo proste), wersaliki (wielka litera), bold (czcionka pogrubiona).
Afiliacja: dla publikacji polskojęzycznych - w jęz. polskim i angielskim, dla publikacji anglojęzycznych w jęz. angielskim, wyśrodkowana, czcionka 11 pkt., antykwa, bold.
Abstrakt: dla publikacji polskojęzycznych, 200 – 250 słów, czcionka 10 pkt., kursywa (pismo pochyłe), bold, na końcu kropka. Abstrakt musi być zwięzłym opisem pracy, w którym zawarte są następujące kwestie (warunek konieczny!): cel (zwięzły zarys tła pracy, określenie celów badania i opis wszystkich wziętych pod uwagę hipotez), metody (przedstawienie metodologii badania, wyjaśnienie metod ilościowych lub jakościowych i określenie instrumentów badawczych), wyniki (zwięzłe podsumowanie najważniejszych uzyskanych wyników) i wnioski (wyjaśnienie, dlaczego wyniki badań są znaczące i jakie kluczowe przesłanie niosą. Abstrakt jest publikowany osobno w wielu bazach indeksujących, dlatego powinien być kompletny.
Abstract: dla publikacji polsko- i anglojęzycznych, wymagania i wytyczne jak dla abstraktu powyżej.
Słowa kluczowe: 5 słów opisujących treść pracy, dla publikacji polskojęzycznych, czcionka 10 pkt., kursywa, bez kropki na końcu.
Keywords: 5 słów opisujących treść pracy dla publikacji polsko- i anglojęzycznych, wymagania i wytyczne, jak dla słów kluczowych powyżej.
STRUKTURA PUBLIKACJI NAUKOWEJ

Wprowadzenie: krótkie wprowadzenie w problematykę w nawiązaniu do istniejącego (bieżącego!) stanu badań, precyzyjnie opisany cel publikacji i zaprezentowanie strategii badawczej z podaniem tezy (hipotezy) badawczej lub pytania badawczego.
Weryfikacja literatury: zaprezentowanie najistotniejszych wyników badań w przedstawianym temacie, który uwzględnia artykuły opublikowane w uznanych czasopismach polskich oraz zagranicznych, w szczególności indeksowane w bazach SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS. Weryfikacja musi uwzględniać własną ocenę istniejącego dorobku naukowego.
Metodyka badań: szczegółowy opis procedury badawczej z wyjaśnieniem dotyczącym zastosowanych metod ilościowych lub jakościowych i określeniem instrumentów badawczych.
Wyniki: przedstawienie uzyskanych wyników, jeśli to możliwe w formie graficznej (wykresy) lub tabelarycznej.
Dyskusja: pogłębiona dyskusja w odniesieniu do obecnego stanu badań, wskazanie ograniczeń badań – jeśli takie istnieją, perspektyw rozwoju.
Wnioski: nie będące podsumowaniem, nawiązanie do celu artykułu określonego we wstępie, podkreślając znaczenie uzyskanych wyników – innowacyjności badań lub wkładu naukowego w dziedzinę, wskazanie ograniczeń badań (jeśli występują).
Bibliografia: powinna obejmować wyłącznie publikacje naukowe cytowane w artykule. Odniesienia powinny być aktualne i kompletne (co najmniej 50% wpisów powinno być cytowanych w SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS, maks. 2 własne cytaty, maks. 50% własnych cytatów artykułów PNO, SBN, SLW czy NSZ.

BIBLIOGRAFIA ORAZ CYTOWANIE WYKORZYSTANEJ LITERATURY W PUBLIKACJI NAUKOWEJ

Bibliografia:
 • powinna zawierać jedynie pozycje wymienione w pracy;
 • powinna być zapisana w kolejności alfabetycznej, począwszy od nazwiska autora;
 • strony internetowe, do których autor się odwołuje, również powinny być wymienione;
 • każdy wpis powinien zawierać: pełne nazwisko i inicjały imion autora, rok wydania, pełny tytuł pracy, w przypadku pozycji redagowanych - tytuł i nazwiska redaktorów, wydawcy oraz miejsce wydania;
 • w przypadku artykułów, tytuł czasopisma powinien być zapisany kursywą; należy również podać rok wydania, tom i numery stron;
 • jeżeli artykuł ma identyfikator dokumentu elektronicznego (DOI), należy go podać;
 • w przypadku korzystania ze stron internetowych, należy podać datę uzyskania dostępu w nawiasach kwadratowych, hiperłącza powinny być usunięte.
Styl cytowania: harwardzkim Taylor & Francis (w przypisie końcowym styl ten jest oznaczony jako TF-V HarvardB).

OPIS STYLU PRZYPISÓW HARWARDZKICH (TAYLOR & FRANCIS)

Podstawowe reguły:
 • wszystkie główne słowa w tytułach czasopism i książek powinny być zapisane wielkimi literami;
 • zawsze należy podawać numer strony w przytaczanym tekście (Johnson 2013, p. 10);
 • publikacje tego samego autora z tego samego roku: rozróżnia się je w kolejności publikacji, za pomocą sufiksu alfabetycznego umieszczanego po roku publikacji (2017a, 2017b itp.); ten sam sufiks służy do rozróżnienia odniesienia do danej publikacji w tekście;
 • lista bibliograficzna (pod nagłówkiem Bibliografia) zawiera szczegółowe informacje o wszystkich źródłach przytaczanych w tekście; każda wymieniona pozycja musi być przytoczona w artykule;
 • kolejność listy bibliograficznej jest alfabetyczna według nazwiska głównego autora: w przypadku wielu autorów: nazwiska autorów powinny być zapisane dokładnie tak, jak podano w publikacji; główny autor jest wymieniony jako pierwszy przez wydawcę;
 • ten sam autor, różne lata publikacji: należy podać listę pozycji autora chronologicznie, zaczynając od najwcześniejszej daty,
 • ten sam autor, ten sam rok publikacji: należy użyć sufiksu alfabetycznego (2017a, 2017b).

 • ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE
  Autor, A. A. i Autor, B., Rok. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Tom (wydanie),strony.

  Evans, W.A., 1994. Approaches to intelligent information retrieval. Information Processing and Management, 1 (2), 147-168.
  KSIĄŻKA
  Autor, A., Rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca.

  Mercer, P.A. and Smith, G., 1993. Private viewdata in the UK. 2nd ed. London: Longman.
  ROZDZIAŁ
  Autor, A., Rok. Tytuł rozdziału. W: A. Redaktor i B. Redaktor, red. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca, strony.

  Bantz, C.R., 1995. Social dimensions of software development. In: J.A. Anderson, ed. Annual review of software management and development. Newbury Park, CA: 502-510.
  OPUBLIKOWANE KONFERENCJE, SEMINARIA I SPOTKANIA
  Autor, A. A., Autor, & Autor, C., Rok. Tytuł pracy. W: A. Redaktor, B. Redaktor & C. Redaktor (red.), Tytuł konferencji: informacja o konferencji. Miejsce konferencji, data konferencji, strony.

  Eidenberger, H., Breitenender, C. and Hitz, M., 2002. A Frameworks for Visual Information Retrieval. In S-K. Chang, Z. Chen and S-Y. Lee (eds), Recent advances in visual information systems: 5th International conference, VISUAL 2002 proceesings. Hsin Chu, Taiwan, 11-13 marca 2002r., 105-116.
  DOKUMENT INTERNETOWY
  Autor, A., Rok. Tytuł dokumentu [online]. Źródło. Dostępne pod adresem: URL [dostęp:].

  Holland, M., 2004. Guide to citing Internet sources [online]. Poole, Bournemouth niversity. Dostępne pod adresem:
  http://www.boumemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_intemet_sourc.html [dostęp: 4 listopada 2004].
  ARTYKUŁ W GAZECIE
  Author, A. (or Title of Newspaper), Year. Title of article. Title of Newspaper, day Month, page, column.

  Independent, 1992. Picking up the bills. Independent, 4 June, str. 28a.
  PRACA DYPLOMOWA
  Autor, A., 1995. Tytuł pracy. Typ pracy (stopień). Uniwersytet.

  Agutter, A.J., 1995. The linguistic significance of current British slang. Thesis (PhD). Edinburgh University.
  AKTY NORMATYWNE
  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (DzU z 2013 r., poz. 1393), rozdział 1, art. 2, pkt 2.

  Commonwealth of Australia, A., 2001. Corporations Act 2001 [online]. Dostępne pod adresem: http://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00328 [dostęp: 30 marca 2018].
 
ISSN:2082-2677