PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
KONSTYTUCJONALIZACJA CYBERZAGROŻEŃ WYBORÓW POWSZECHNYCH
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Białostocki, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 30-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Paweł ZAWADZKI   

Zakład Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Białostocki, ul. Mickiewicza 1, 15-213, Białystok, Polska
 
 
SBN 2022;23(1): 11-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Powszechne prawo wyborcze za pomocą technologii może w niektórych przypadkach stać się niezbędne. Głosowanie przez e-mail, sms czy system informacyjny wiąże się z wieloma wyzwaniami etycznymi i prawnymi. Dodając do tego nasiloną falę dezinformacji w okresie kampanii wyborczej, może powstać problem o charakterze systemowym w związku z koniecznością uregulowania wyborów środkami technicznymi na poziomie konstytucyjnym. Taka potrzeba wynika z obowiązku zachowania państwowości zarówno z perspektywy przeprowadzenia wyborów, jak i wpływu szkodliwej dezinformacji na społeczeństwo, a skończywszy na zagrożeniach cybernetycznych związanych z fałszowaniem głosów, kradzieżą tożsamości czy włamywaniem się na serwery wyborcze. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie legalności dezinformacji podczas wyborów powszechnych na poziomie konstytucyjnym. Wyjaśnienie działań dezinformacyjnych oraz analiza cyberataków w wybranych krajach świata pokazuje, że dezinformacja i cyberataki mają istotny wpływ na ostateczny wynik wyborów powszechnych. W tym stanie rzeczy nasuwa się kluczowe pytanie, czy dobru chronionemu bezpośrednio Konstytucją RP należy przypisać silniejszą ochronę wolności słowa, która jest prawem indywidualnym wyrażonym w art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w postaci zapewnienia demokratycznych wyborów w państwie prawa.
 
REFERENCJE (11)
1.
Jamróz, L.A., 2011. SKARGA KONSTYTUCYJNA. Wstępne Rozpoznanie, Temida 2.
 
2.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 
3.
Kruglashov, A., 2020. Hybrydowe zagrożenia dla demokracji. Wybrane przykłady zewnętrznej ingerencji Rosji w wybory, East of Europe vol 6, 2/2020.
 
4.
Leszczyński, L. i Maroń, M., 2013. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, Annales Universitat is Mariare – Skłodowska, Lublin in – Polonia, VOL. LX, 1, SECTIO G 2013.
 
5.
Maj, M., 2016. Zagrożenie cyberatakami wyborów prezydenckich w USA[online]. Dostępne pod adresem: https://www.cybsecurity.org/pl...- usa/ [dostęp: 12 marca 2022].
 
6.
Nowińska, E., 2007. Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa.
 
7.
Państwowy Instytut Badawczy, 2018. Cyberzagrożenia w czasie kampanii wyborczych [online]. Dostępne pod adresem: https://bezpiecznewybory.pl/ba...- -kampanii-wyborczych [dostęp: 12.03.2022].
 
8.
Sun Tzu,. 1994. Sztuka Wojny, wydawnictwo Przedświt, Warszawa, ISBN 83-7057-025-9.
 
9.
Volkoff, V., 1999. Psychosocjotechnika, dezinformacja – oręż wojny, Komorów.
 
10.
Wolton, T., 1986. Le KGB en France, Paryż.
 
11.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2007 r. sygn. akt P 1/06, (Dz.U. 2007 nr 36 poz. 234).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top