PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DZIAŁANIA POLICJI W CZASIE WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ – PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 (COVID-19) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz MACIEJEWSKI   

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Teatralna 25, 66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
 
 
SBN 2021;22(4): 29-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie działań formacji służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jaką bez wątpienia jest Policja, w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, pandemii koronawirusa – SARS-COV-2, wywołującej chorobę koronawirusa COVID-19. W artykule omówiono również rolę Państwa, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom, poprzez uchwalenie odpowiednich aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie służb, inspekcji, straży w ramach zarządzania kryzysowego. Podjęto również próbę zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwo, jedną z podstawowych potrzeb człowieka, w tym przypadku, w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowej, która niewątpliwie może powodować strach przed utratą najbliższych, lęk o zdrowie, chaos, czy niepewność tego co będzie jutro. Szczególną uwagę skupiono na działaniu podmiotu wspomagającego (Policji), działania instytucji wiodącej (Sanepid), od pierwszego ujawnionego przypadku zachorowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez podejmowane działania zabezpieczające, koordynujące, wspomagające, aż po działania represyjne. Omówiono rolę Policji, w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa poprzez, wskazanie podstaw prawnych jej funkcjonowania, ujęcia kadrowego, absencji, procedur postępowania opracowanych i wdrożonych w celu skutecznego działania służby w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz przedłużających się w związku z nią działań. Przedstawiono działania podejmowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, od pierwszego przypadku zaistnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zachorowania na COVID-19. Należy również podkreślić, iż przedmiotowy artykuł nie wyczerpuje wszystkich działań podejmowanych przez podmiot wspomagający, jak również nie opisuje wszystkich poziomów współpracy z innymi podmiotami, w tym z podmiotem wiodącym, min. z uwagi na fakt objęcia tych działań klauzulą niejawności.
 
REFERENCJE (16)
1.
Ficoń K., 2020. Propedeutyka bezpieczeństwa. Filozofia, nauka, fenomen, Bel-Studio, Warszawa.
 
2.
Maslow A., 2006. Motywacja i osobowość, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. 6, 2008. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
4.
Ścibiorek Z., Wiśniewski B., 2020. Bezpieczeństwo wewnętrzne, podręcznik akademicki, Wyd. 3, Toruń.
 
5.
Kurdziel M., Bijak M., 2020. Działania policyjne w środowisku COVID-19. PZWL.
 
6.
Odpowiedź Wydziału Komunikacji Społecznej KWP Gorzów Wlkp., l.dz. WKS.062.15.2021.MK z dnia 22 marca 2021 roku - uzyskane w ramach dostępu do informacji publicznej.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78, poz.4.
 
8.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. - o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 1985 r., nr 12, poz. 49).
 
9.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 1990 r., nr 30, poz. 179).
 
10.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590).
 
11.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2008 r., nr 234, poz. 1570).
 
12.
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (DzU z 2013 r., poz. 1635).
 
13.
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (DzU z 2015 r., poz. 1485).
 
14.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020, poz. 374).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DzU z 2020 r., poz. 433).
 
16.
Zarządzenie 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnymi (DzU z 2020 r., poz. 35).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top