PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC KREOWANIA SPOŁECZEŃSTWA ODPORNEGO NA ZAGROŻENIA
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Data publikacji: 25-05-2021
 
SBN 2021;20(2): 21–32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo i edukacja dotyczą każdego obywatela, pośrednio i bezpośrednio niemal wszystkich jego sfer życia oraz typów jego aktywności od urodzenia, aż do późnej starości. Pełnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żadne państwo oraz służby funkcjonujące w jego ramach. O bezpieczeństwo musimy zatroszczyć się sami. Jednym ze sposobów jego zapewnienia jest poszerzanie wiedzy i podążanie za zmianami. Powszechna samoobrona jako część obrony cywilnej polega na obowiązkowym udziale ludności w zajęciach podstawowych lub ćwiczeniach praktycznych. W czasie ćwiczeń wykonywane są przedsięwzięcia, dające możliwość nabycia umiejętności ochrony własnego zdrowia i życia, gospodarstwa domowego i udzielania pomocy poszkodowanym. Powszechne przeszkolenie i dobre przygotowanie obywateli niewątpliwie stanowi wzmocnienie zdolności obronnych państwa. Celem edukacji dla bezpieczeństwa jest m.in. wyposażenie uczniów w wiedzę związaną z bezpieczeństwem państwa, kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w sytuacji zagrożenia oraz działań zapobiegawczych i gotowości do niesienia pomocy. Jednakże zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu, które pozwalają utrwalić prawidłowe reakcje występują w ograniczonym zakresie. Celem artykułu jest opisanie działań państwa podczas przygotowania do samoobrony, w których znaczącą rolę, w ramach obrony cywilnej, pełni edukacja dla bezpieczeństwa. Odporność należy rozumieć jako przygotowanie się społeczeństwa narażonego na zagrożenia, poprzez edukację i ćwiczenia praktyczne w celu adaptacji w nowej sytuacji. Natomiast kształtowanie odporności na zagrożenia ma na celu wzbudzić zaangażowanie do działań ograniczających ryzyko wystąpienia zagrożenia.
 
REFERENCJE (18)
1.
Będźmirowski J. 2012. Obrona cywilna w wybranych państwach europejskich na tle sytuacji międzynarodowej w połowie XX wieku In: M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym, Gdynia: WSAiB.
 
2.
Filipczak J., Flis J. 2006. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa: Bellona.
 
3.
Franciszek R., Krynojewski 2012. Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa: Difin SA.
 
5.
Pieczywok A. 2018. Wielostronność kształcenia jako model i paradygmatu edukacji dla bezpieczeństwa, Uniwersytet Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy: Socjologia, Tom LXX.
 
6.
Skrabacz A. 2015. Potrzeby ludności cywilnej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski: Socjologia, Tom LXIV.
 
7.
Wasiuta O., Klepka R., Kopeć R. 2018. Vademecum bezpieczeństwa, Kraków: Libron.
 
8.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 85 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/prawo/... [dostęp: 30.01.2022].
 
9.
Międzynarodowe prawo wojenne, I Protokół dodatkowy z 1977 r. do konwencji genewskich z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych) [online]. (Dostępne pod adresem: https://sip.lex.pl/akty-prawne...- z-12-sierpnia-1949-r-16794697 [dostęp: 30.01.2022].
 
10.
Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa. Szkoła podstawowa z 2018 roku pdf. [online]. Dostępne pod adresem: https://www.ore.edu.pl/wp-cont.... pdf [dostęp: 30.01.2022].
 
11.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. 1993 nr 91 poz. 421). Dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/ isap.nsf/download.xsp/WDU19930910421/O/D19930421.pdf [dostęp: 30.01.2022].
 
12.
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 144). [online]. Dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.... download.xsp/WDU19670440220/U/D19670220Lj.pdf [dostęp: 30.01.2022].
 
13.
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 roku. [online]. Dostępne pod adresem: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok..._ RP_2020.pdf [dostęp: 30.01.2022].
 
14.
Traktat Północnoatlantycki Waszyngton, 4 kwietnia 1949 r. art. 3 (Dz.U.2000.87.970) [online]. Dostępne pod adresem: https://sip.lex.pl/akty-prawne...- waszyngton-1949-04-04-16885651 [dostęp: 30.01.2022].
 
15.
Gmina Toszek 2022. Powszechna samoobrona ludności - co to jest? pdf. [online]. Dostępne pod adresem: https://toszek.pl/2253/powszec... [dostęp: 30.01.2022].
 
16.
Lorens L. 2020. Przegląd koncepcji pedagogicznych, a wykorzystywanie w pracy nauczyciela narzędzi multimedialnych i informatycznych [online]. Dostępne pod adresem: https://www.mac. pl/z-klasa-ekspert/przeglad-koncepcji-pedagogicznych-a-wykorzystywanie-w-pracy-nauczycielanarzedzi- multimedialnych-i-informatycznych [dostęp: 30.01.2022].
 
17.
Pomorski Urząd Wojewódzki, Regionalny System Ostrzegania [online]. Dostępne pod adresem: https://www.gdansk.uw.gov.pl/p...- regionalny-system-ostrzegania/1239-regionalny-system-ostrzegania-informacje) [dostęp: 30.01.2022].
 
18.
Rey, R. 2022. Społeczeństwo odporne na zagrożenia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa [online]. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rcb/spo... [dostęp: 30.01.2022].
 
ISSN:2082-2677