PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
GEOPOLITYCZNE UWARUNKOWANIA POLSKI W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-06-2016
 
 
SBN 2016;9(1): 127-141
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym opracowaniu dokonano selekcji oraz opisu współczesnych uwarunkowań geopolitycznych rzutujących na bezpieczeństwo energetyczne Rzeczpospolitej Polskiej. W dobie rozwoju organizacji międzynarodowych i globalizacji zdaniem wielu autorów czynniki geopolityczne nie odgrywają już tak znaczącej roli w funkcjonowaniu gospodarek państwowych. Artykuł wchodzi w polemikę z przedstawioną tezą, warunkując bezpieczeństwo energetyczne Polski właściwym, analitycznym postrzeganiem jej położenia na mapie Europy i świata. Opracowanie nawiązuje do najnowszych perspektyw i zagrożeń, które w kolejnych latach wpływać będą na pozycję Polski w regionie Europy Środkowej.
 
REFERENCJE (16)
1.
Blacksell M., Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
2.
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2013.
 
3.
Dybczyński A. (red.), Furmański P., Geopolityka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa2013.
 
4.
Flint C., Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
5.
Kloczkowski J. (red.), Przeklęte miejsce Europy, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków2009.
 
6.
Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Wydawnictwo Bellona, Warszawa2010.
 
7.
Potulski J., Wprowadzenie do geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,Gdańsk 2010.
 
8.
Potulski J., Eberchardt P. (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, Instytut Geografiii Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2013.
 
9.
Sobczyński M., Eberhardt P. (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, InstytutGeografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2008.
 
10.
Ślusarczyk J., Granice Polski w tysiącleciu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń1993.
 
11.
Warzecha Ł., Kloczkowski J. (red.), Polska w grze międzynarodowej, Ośrodek MyśliPolitycznej, Kraków 2010.
 
12.
Abramowicz-Gerigk T., Wilczyński P., Zapewnienie ciągłości dostaw płynnych z wykorzystaniemoperacji STS, „Logistyka” 2014 nr 6.
 
13.
Olkuski T., Zasoby węgla kamiennego – najpewniejsze źródło energii, „Przegląd Górniczy” 2011 nr 6.
 
14.
Gaz System: Zintegrowany Raport Roczny 2014 r.
 
15.
Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa paliwgazowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
 
16.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top