PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
INTEGRACJA KOBIET PODCHORĄŻYCH W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ UCZELNI WOJSKOWEJ. STUDIUM PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 07-11-2016
 
 
SBN 2016;10(2): 53-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zjawisko integracji jest procesem złożonym, obejmującym sferę normatywną, komunikacji w grupie, akceptacji ról pełnionych w zbiorowości oraz więzi wynikającej ze wspólnego spędzania czasu. Wpływ na jakość kontaktów, więzi wśród kandydatów na żołnierzy zawodowych wywiera szereg czynników, wśród których można wymienić chociażby wspólne tradycje, ubiór czy podzielany etos żołnierski. Ze względu na to, że obecność kobiet w polskiej armii jest zjawiskiem wzbudzającym kontrowersje, potrzebny jest monitoring tego zjawiska, wprowadzenie prawa, które dawałoby równe szanse rozwoju kariery zawodowej żołnierzom obu płci oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w relacjach międzyludzkich.
 
REFERENCJE (16)
1.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań2006.
 
2.
Baran-Wojtachnio M., Dziedzic J., Kloczkowski M., Maciejewski J., NowosielskiW., Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
 
3.
Balińska B., Chołuj B., Desperak I. i in., Polityka równości płci Polska 2007 Raport,Warszawa 2007.
 
4.
Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Rada do Spraw Kobiet w SiłachZbrojnych RP, Kobiety – pokój – bezpieczeństwo, Warszawa 2011.
 
5.
Dębska A., Kobieta w mundurze, czyli nowa jakość w systemie bezpieczeństwa państwa,Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.
 
6.
Dyrda J., Psychologia w wojsku, MON, Departament Społeczno-Wychowawczy, Warszawa1997.
 
7.
Goodman N., Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 
8.
Hartley P., Komunikacja w grupie, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 
9.
Kalina R.M., Łapiński P., Kobieta jako funkcjonariusz porządku publicznego, CentralnyOśrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz 2008.
 
10.
Kaliński M., Edukacja obywatelska żołnierzy. Nowy kształt, nowe wyzwania, MON,Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa 2005.
 
11.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. WiedzaPowszechna, Warszawa 1994.
 
12.
Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 2002.
 
13.
Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2012.
 
14.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 
15.
Wasilewski P., Zarys historii nieformalnej obyczajowości żołnierskiej, Wyd. AdamMarszałek, Toruń 2008.
 
16.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo-zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa2002.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top