PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MAPA RYZYKA W PROJEKTOWANIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 327-347
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy tematyki związanej z wykorzystaniem mapy ryzyka w projektowaniu organizacji procesowej. Prezentowane są podstawowe wyznaczniki funkcjonowania tego typu struktury uwzględniające przede wszystkim jej relacje z otoczeniem zewnętrznym, jak również zależności wewnętrzne w ujęciu holistycznym. Scharakteryzowano także istotę ryzyka, sposoby jego identyfikacji oraz wartościowania. Ponadto dokonano identyfikacji modelu organizacji procesowej w aspekcie kryterium ryzyka. W projektowaniu struktury skoncentrowano się przede wszystkim na pięciu etapach metodyki tworzenia organizacji procesowej od podstaw. W artykule zawarto również studium przypadku obrazujące praktyczną analizę ryzyka w kontekście projektowania przedsiębiorstwa „Trans”, które według założeń będzie wdrażało zarządzanie procesowe z wykorzystaniem uwarunkowań logistycznych. W oparciu o działania związane z analizą otoczenia oraz identyfikacją źródeł ryzyka stworzona została mapa ryzyka. Na tej podstawie dokonano oceny głównych kategorii zagrożeń, zarówno dla poszczególnych etapów projektowania przedsiębiorstwa, jak i jego późniejszego funkcjonowania. Stworzono także katalog działań zapobiegawczych, związanych z minimalizacją prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia.
 
REFERENCJE (14)
1.
A. Damodaran, Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, WydawnictwaAkademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
2.
E. Gancarz, S. Zając, Zarządzanie ryzykiem, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”,Zeszyt nr 2, WAT, Warszawa 2007.
 
3.
P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 
4.
R. Müller, P. Rupper, Process Reengineering, Wyd. ASTRUM, Wrocław 2000.
 
5.
A. Piekarczyk, K. Zimniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa2010.
 
6.
M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych – podstawy, Wyd. BTC,Warszawa 2007.
 
7.
D.L. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, WNT,Warszawa 2002.
 
8.
E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfkowanie,pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 
9.
T. Szopa, Niezawodność i bezpieczeństwo, Ofcyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 
10.
J. Woźniak, P. Zaskórski, Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwemorganizacji procesowych, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Zeszyt nr 4, WAT, Warszawa 2009.
 
11.
P. Zaskórski, Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, WAT,Warszawa 2005.
 
12.
P. Zaskórski, J. Woźniak, Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeństwaorganizacji gospodarczej, (w:) W. Gonciarski, P. Zaskórski (red.), Wybrane koncepcjei metody zarządzania początku XXI wieku, WAT, Warszawa 2009.
 
13.
http://sjp.pwn.pl/, z dn. 27.05.2010.
 
14.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top