PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
OBRÓT TOWAROWY Z ZAGRANICĄ JAKO CZYNNIK WSPARCIA DLA SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 19-12-2018
 
 
SBN 2018;14(2): 389-408
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmując temat relacji handlowych Polski z zagranicą zwraca uwagę na ich znaczenie w ramach współczesnych procesów bezpieczeństwa. Odpowiednia wymiana handlowa mająca na uwadze gospodarkę oraz przedsiębiorczość na rzecz obronności kraju, może wpływać korzystnie na stabilność ekonomiczną państwa i jego rynek zbrojeniowy. Oba są regulowane i osadzone w realiach traktatowych międzynarodowych i prawnych, Polski, Unii Europejskiej, oraz poszczególnych instytucji i państw. Autorka dokonuje przekrojowego opisu tych relacji odnosząc się do dokumentów prawnych i analizując relacje gospodarcze wpływające na system obronności państwa.
 
REFERENCJE (12)
1.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the State of the Customs Union [online]. European Comission. Brussels, 21.12.2012. COM (2012) 791 final [dostęp: 29-12-2017]. Dostępny w internecie: https://ec.europa.eu/taxation_....
 
2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu (Dz.Urz.UE 26.1.2008 L23/21) [online] Eur-Lex [Dostęp: 30.12.2017]. Dostępny w internecie: http://eur-lex.europa.eu/legal...).
 
3.
EU Customs Strategy [online]. European Comission. Taxation and customs union [dostęp: 29-12-2017]. Dostępny w internecie: https://ec.europa.eu/taxation_....
 
4.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78/1997, poz. 483, Dz.U. nr 28/2001, poz. 319.
 
5.
Konsultacje TARIC [online] Podatki i Unia Celna. Komisja Europejska. [Dostęp: 30-12-2017] Dostępny w internecie: http://ec.europa.eu/taxation_c... =20141209.
 
6.
Konwencja celna podpisana w Paryżu dnia 18 maja 1963 r. (Journal officiel de la République française (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej) z dnia 27 września 1963 r., s. 8679).
 
7.
Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1959 r. z późn. zm.).
 
8.
Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz.U. z dnia 8 września 1965 r.).
 
9.
Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. WE L 256 z późn. zm.).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których dokonywany jest eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym z dnia 9 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1441).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych usług z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 463) z późn. zm.
 
12.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania z dnia 5 maja 2009 (Dz.U. UE 2009 r. L134/1 z późn. zm.).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top