PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MODELOWANIE WARTOŚCI RYZYKA W ŚRODOWISKU ROZPROSZENIA PRODUKCYJNEGO – W ASPEKCIE ANALIZY PRZEPŁYWU INFORMACJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-12-2012
 
 
SBN 2012;3(1): 191-213
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule prezentowana jest tematyka związana z analizą wartości ryzyka w rozproszonym środowisku produkcyjnym. Głównym obszarem rozważań są przepływy informacyjne jako specyfi czne źródło czynników ryzyka (zagrożeń) dla bezpieczeństwa informacyjnego (i nie tylko) przedsiębiorstwa produkcyjnego, funkcjonującego w środowisku rozproszonym (sieciowym). W artykule poruszone są przede wszystkim kwestie związane z: identyfi kacją zagrożeń w strukturze rozproszonej (z uwzględnieniem strategii integracji pionowej i poziomej), charakterystyką specyfi ki przepływów informacyjnych i mechanizmów zarządzania wiedzą w środowisku sieciowym, założeniami modelowania ryzyka (z uwzględnieniem symulacji Monte Carlo), a także w znaczeniu zasobów danych operacyjnych i historycznych w generowaniu wiedzy na temat poziomu ryzyka. Artykuł zakończony jest prezentacją czterech modeli zarządzania ryzykiem w środowisku rozproszonym, bazujących na trzech zmiennych: prawdopodobieństwie zaistnienia ryzyka (P), wartości potencjalnych strat (L) oraz liczbie czynników ryzyka (RF) w otoczeniu rozproszonego systemu produkcyjnego. Zaprezentowane modele obrazują zmiany wartości ryzyka (R) przy określonych zmianach wartości wspomnianych parametrów. Stanowią zatem bazę analityczno-decyzyjną dla działań podejmowanych przez menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania.
 
REFERENCJE (20)
1.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fourth Edition. Wydanie polskie, Project Management Institute, Warszawa 2009.
 
2.
B. Bińczycki, M. Tyrańska, J. Walas-Trębacz, System informacyjny w zarządzaniuoperacyjnym (Information system in operational management), AE, Kraków 2007.
 
3.
A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie (Process management in enterprises), VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2009.
 
4.
J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania (Modern conceptions andmethods of management), PWE, Warszawa 2002.
 
5.
E. Gancarz, S. Zając, Zarządzanie ryzykiem (Risk management), „Nowoczesne SystemyZarządzania, Zeszyt nr 2” („Modern Management Systems, Vol. 2”), WAT, Warszawa2007.
 
6.
Z. Krysiak, Wartość ryzyka (Risk value), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie,nr 2/2011(19)” („Enterprise Science Quaterly”, no. 2/2011(19)”, SGH, Warszawa 2011.
 
7.
M. Łada, A. Kozarkiewicz, Zarządzanie wartością projektów (Value management ofprojects), C.H. Beck, Warszawa 2010.
 
8.
S. Łobejko, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku(Network enterprise. Changes in circumstances and strategies in the 21st century),SGH, Warszawa 2010.
 
9.
Z. Malara, J. Rzęchowski, Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoriai praktyka (Information management in the global market. Teory and practice), C.H.Beck, Warszawa 2011.
 
10.
A. Manikowski, Ilościowe metody wspomagania ocen projektów gospodarczych (Quantitative methods to support evaluation of economic projects), Wydawnictwo NaukoweWydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 
11.
K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja (Knowledge diffusion in a networking company. Visualization and composition),AE, Wrocław 2007.
 
12.
C. Shapiro, H.R. Varian, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarcesieciowej (Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy), HarvardBusiness School Press, Helion, Gliwice 2007.
 
13.
J. Woźniak, P. Zaskórski, Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwemorganizacji procesowych (Information assymetry in security management of processorganization), „Nowoczesne Systemy Zarządzania, Zeszyt Nr 4” („Modern ManagementSystems, vol. 4”), WAT, Warszawa 2009.
 
14.
Wybrane aspekty marketingu relacji (Selected aspects of relationship marketing), (ed.)A.K. Krzepicka, WAT, Warszawa 2007.
 
15.
Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania(Organization management in conditions of risk of losing information continuity ofoperating), (ed.) P. Zaskórski, WAT, Warszawa 2011.
 
16.
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji (Risk management of organization activities), (ed.) J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 
17.
P. Zaskórski, Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi (Information strategies in business organizations management), WAT, Warszawa 2005.
 
18.
K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania (Contemporary conceptions and methods of management), PWE, Warszawa 2009.
 
19.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top