PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
RYZYKO POLITYCZNE WSKAŹNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PAŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-12-2015
 
 
SBN 2015;8(2): 189-201
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wśród wszystkich grup ryzyka rozważanych w teorii ekonomii oraz kalkulowanych w działaniach inwestycyjnych na szczególną uwagę zasługuje ryzyko polityczne, które z punktu widzenia przedmiotu jest najmniej rozpoznane i najtrudniejsze do skwantyzkowania. Ogólnie przyjęty gospodarczo-znansowy charakter tej miary często uniemożliwia wiązanie jej z innymi obszarami funkcjonowania państwa. Niemniej kompleksowość podejścia w ocenie ryzyka politycznego i wielowątkowość analizy daleko wykraczają poza pojmowanie tego zagrożenia w sensie wyłącznie gospodarczym. Miernik − ryzyko polityczne − zarówno na gruncie teoretycznym, jak i w praktyce rynkowej uwzględnia zagregowaną skalę różnorodnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego państwa. Rozważania nad specyfiką dyskontowanych zagrożeń w ramach wyceny ryzyka politycznego i ich zbieżność z dominującymi sferami współczesnego bezpieczeństwa państwa uprawniają do sformułowania tezy, jakoby skala ryzyka politycznego szacowanego na rynkach finansowych odzwierciedlała poziom bezpieczeństwa narodowego w poszczególnych gospodarkach. Dążąc do udowodnienia powyższej tezy, przeanalizowano dominujące sfery zagrożeń bezpieczeństwa narodowego państwa, a następnie składowe ryzyka politycznego w ujęciu teoretycznym. Porównanie obu grup czynników dowodzi ich wyraźnej zbieżności. Następnie powyższe determinanty/elementy skonfrontowano z kluczowymi faktorami dyskontowanymi przez komercyjne instytucje, które szacują skalę ryzyka politycznego w odniesieniu do każdej gospodarki. Dodatkowo porównano wybrane gospodarki pod względem przypisywanego im na tej podstawie ryzyka otoczenia politycznego. W rezultacie stwierdzono, że skwantyfikowane ryzyko polityczne jako miernik finansowy pozwala oszacować skalę bezpieczeństwa narodowego państwa, a przez to może być użyteczne w porównaniach międzynarodowych
 
REFERENCJE (19)
1.
Awaworyi S., Yew S., The effect of military expenditure on growth: an empirical synthesis, „Monash University Disscussion Paper”, nr 25, 2014.
 
2.
Alon I., Herbert T.T., A stranger in a strange land: Micro political risk and the multinational firm, „Business Horizons”, vol. 52, no. 2, 2009.
 
3.
Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 
4.
Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, PWN, Warszawa 2012.
 
5.
EBC, „Monthly Bulletin”, April 2004.
 
6.
Eitman D.K., Stonehil A.I., Moffet M.H., Multinational Business Finance, Pearson, Boston 2010, 12 edn.
 
7.
Gierszewski J., Urbanek A., [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2013.
 
8.
Hill Ch., International Business: Competing in the global marketplace, McGraw-Hill Irwin, New York 2013.
 
9.
Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
 
10.
Księżopolski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.
 
11.
Lucas R.E., Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries?, „The American Economic Review”, vol. 80, no. 2, 1990.
 
12.
Pilbeam K. (red.), International Finance, Palgrave Macmillan, New York 2006, 3 edn.
 
13.
Simon J.D., A theoretical Perspective on Political Risk, „Journal of International Business Studies”, vol. 15, no. 3, 1984.
 
14.
Waloszczyk K., Planeta nie tylko ludzi, PIW, Warszawa 1997.
 
15.
www.weforum.org.
 
16.
www.aon.com.
 
17.
www.prsgroup.com.
 
18.
www.eiu.com.
 
19.
Żukrowska K. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, IUSatTAX, Warszawa 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top