PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ SPOŁECZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 12-12-2020
 
 
SBN 2020;18(2): 15-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo jako zagadnienie ujmowane jest z wielu różnych perspektyw, m.in. z etycznej, prawnej, psychologicznej, a także politycznej itd. Analizy w tej kwestii zmierzają do głównego celu, jakim jest wyznaczenie uwarunkowań w temacie wzmocnienia zasobów oraz likwidacji czynników zagrożenia. Bardzo specyficznym środowiskiem, które zostało wytworzone przez człowieka w celu ochrony społeczeństwa przed osobami niebezpiecznymi, naruszającymi standardy prawne i moralne jest zakład karny. Celem artykułu jest ocena percepcji bezpieczeństwa przez osoby pozbawione wolności.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bałandynowicz, A., 2009. Zachowania okrutne skazanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Probacja (2).
 
2.
Byrne, J. M., Hummer, D. M., 2007. Victims and Offenders Myths and Realities of Prison Violence: A Review of the Evidence Myths and Realities of Prison Violence. Victims and Offenders, 2 (1).
 
3.
Chańko-Kraszewska, A., 2018. Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności. Resocjalizacja Polska, (15).
 
4.
Grochowski, L., Letkiewicz, A., Misiuk, A., (red.), 2011. Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, t. 2. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 
5.
Hofreiter, L., 2009. Bezpečnostná veda na počiatku milénia. [W:] Bezpečnosť a bezpečnostná veda, (red.) L. Hofreiter, Liptovskỳ Mikulaš – Liptovskỳ Ján.
 
6.
Klamut, R., 2012. Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 4 (19).
 
7.
Koziej, S., 2011. Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Bezpieczeństwo Narodowe, (18), 19-39.
 
8.
Krukowski, A., 1984. Socjologia zakładu karnego. [W:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, B. Hołyst (red.), Warszawa 1984, s. 43 i n.
 
9.
Lelental, S., 2010. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa.
 
10.
Lipczyński, A., 2019. Poczucie bezpieczeństwa u osób uzależnionych od alkoholu.
 
11.
Maslow, A. H., 1990. Motywacja i osobowość. Warszawa: IW PAX. s. 45-46.
 
12.
Romney, M., Executive Order Number 461, 2004. http://www.lawlib.state.ma.us/... (follow “461” hyperlink), amended by Executive Order Number 468 (2005) s. 22.
 
13.
Pokruszyński, W., 2012. Bezpieczeństwo – teoria i praktyka. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 152, poz. 1493) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. Nr 152, poz.1494).
 
15.
Shalev, S., 2014. Solitary confinement as a prison health issue.
 
16.
Stochmal, M., 2010. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa narodowego. Ujęcie funkcjonalno-strukturalne. [W:] Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, (red.) J. Maciejewski, M. Bodziany, K. Dojwa. Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 
17.
Uchnast, Z., 1990. Metoda pomiaru poczucia bezpieczeństwa. [W:] Wykłady z psychologii w KUL, A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
18.
Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 115, poz. 963). Regulacje kodeksowe zostały w tym zakresie uzupełnione przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych (Dz.U. Nr 175, poz. 1360).
 
19.
Waligóra, B., 1974. Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej. Poznań.
 
20.
Wierzchowski, T., 2001. Zakład karny w strukturze organizacyjnej więziennictwa – teraźniejszość i przyszłość. [W:] Więziennictwo. Nowe wyzwania, (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak. Warszawa – Poznań – Kalisz: Wydawnictwo CZSW, UAM, PTP, COSSW.
 
21.
Wolanin, J., 2005. Zarys teorii bezpieczeństwa. Obywatel. Ochrona ludności w czasie pokoju. Warszawa.
 
22.
Wyrzykowska, E., Głogowska, K., Mickiewicz, K., 2014. Relacje przywiązania u osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 27(2).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top