PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SYNTETYCZNA OCENA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO – OD DIAGNOZY DO PROGNOZY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 97-116
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule pokazano możliwości prognozowania bezpieczeństwa narodowego pod postacią uporządkowanej metodyki, opierającej się na dwóch zasadniczych fi larach. Pierwszy to sprecyzowanie operacyjnej definicji bezpieczeństwa narodowego. Drugi wyraża się syntetycznymi miarami potęgi państw. Operacyjna definicja bezpieczeństwa narodowego zawiera składniki będące przedmiotem prognozowania, przy wykorzystaniu specyficznych metod. Są to: stosunek sił rozpatrywanych stron, wzajemna sprzeczność interesów, skłonność do agresji, skłonność do obrony oraz charakter środowiska międzynarodowego. Takie podejście umożliwia ilościową ocenę jego poziomu oraz prognozowanie ilościowo-jakościowe.
 
REFERENCJE (13)
1.
S.P. Hunntington, Th e U.S. – Decline or Renewal?, “Foreign Aff airs” 1988/89, vol. 67,no. 2, s. 79-86. Przyt. za: A. Gałganek, Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym.Supercykle i wojna hegemoniczna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1992.
 
2.
K. Hwang, Measuring Geopolitical Power in India: A Review of the National SecurityIndex (NSI), “GIGA Working Papers”, German Institute of Global and Area Studies, No.136, May 2010.
 
3.
J. Jaźwiński, K. Ważyńska-Fiok, Bezpieczeństwo systemów, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 1993.
 
4.
J. Kossecki, Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 
5.
S. Kumar, Introduction (in:) “India’s National Security: Annual Review 2001”, NewDehli: Vikas Publishing House.
 
6.
M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.
 
7.
M. Mazur, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 
8.
J. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickiei Profesjonalne, Warszawa 2007.
 
9.
J.G. Stoessinger, Th e Might of Nations. World Politics in Our Times, third. ed., RandomHouse, New York 1969.
 
10.
M. Sułek, Bezpieczeństwo narodowe jako kategoria relacyjna – koncepcja, metody badań,(w:) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Metodologia badań bezpieczeństwanarodowego. Bezpieczeństwo 2010, t. I, AON, Warszawa 2010.
 
11.
M. Sułek, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa2010.
 
12.
A.J. Tellis, L. Bially, Ch. Layne, M. McPherson, J. Sollinger, Measuring NationalPower in the Postindustrial Age: Analyst’s Handbook, RAND 2000.
 
13.
R. Zięba, Wprowadzenie, (w:) R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnejwojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top