PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZCZYNNOŚĆ ZAWODOWA A BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE I RODZINNE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 03-10-2011
 
 
SBN 2011;2(2): 177-198
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł składa się z dwóch części: rozważań teoretycznych oraz relacji z badań empirycznych prowadzonych w środowisku młodzieży akademickiej. Na początku pierwszej części przedstawiono wybrane stanowiska podejmujące problem rozumienia i definiowania bezrobocia. Znajdują się tu rozróżnienia ekonomiczne, socjologiczne i psychologiczne, a także stanowisko katolickiej nauki społecznej. W części teoretycznej przedstawiono także pozytywne i negatywne skutki bezrobocia, rozróżniając efekty ekonomiczne i społeczne oraz skupiając się szczególnie na tych, które mają niewątpliwy wpływ na bezpieczeństwo osobiste i rodzinne, jak też zdrowie psychiczne i fizyczne osób dotkniętych bezrobociem. Pierwszą część kończą uwagi dotyczące sposobów przeciwdziałania bezrobociu, w których zasadniczą rolę odgrywają instytucje państwa. W drugiej części przedstawiono fragmenty badań demoskopowych, których celem było poznanie opinii na temat funkcjonowania rynku pracy oraz pozytywnych i negatywnych skutków bezrobocia. Wyniki zaprezentowano, przytaczając te wypowiedzi respondentów, które pokazują wpływ bezrobocia na bezpieczeństwo osobiste i rodziny bezrobotnego.
 
REFERENCJE (23)
1.
A. Bańka (red.), Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Poznań 1992.
 
2.
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 
3.
T. Borkowski, A.S. Marcinkowski (red.), Socjologia bezrobocia, Warszawa 1996.
 
4.
S. Czajka (red.), Zarys polityki społecznej, PWE, Warszawa 1986.
 
5.
E. Dolny, J. Meller, Z. Wiśniewski, Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa 1990.
 
6.
K. Głąbicka, Wybrane elementy rynku pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2001.
 
7.
M. Goszczyńska, Poczucie jakości życia u bezrobotnych, „Polityka społeczna” nr 1, 1996.
 
8.
D. Graniewska, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, IPiSS, Warszawa 2004.
 
9.
M. Kabaj, Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem (wybrane problemy), IPiSS, Warszawa 1990.
 
10.
M. Kacperska, Teoretyczne aspekty rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, UAM, Poznań 2008.
 
11.
Krajowy Urząd Pracy, Leksykon rynku pracy, Warszawa 1997.
 
12.
E. Kryńska, Socjalne skutki zmian w zatrudnieniu i dochodach z pracy w okresie przebudowy, IPiSS, Warszawa 1999.
 
13.
P. Kubiak, Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 
14.
A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, SGH, Warszawa 2002.
 
15.
E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 
16.
M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego – Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 
17.
M. Olędzki, Polityka zatrudnienia, PWE, Warszawa 1974.
 
18.
W. Piwowarski (red.), Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1993.
 
19.
B. Ponikowski, J. Zarzeczny, Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, UW, Wrocław 2002.
 
20.
M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2004.
 
21.
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 1994.
 
22.
B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006.
 
23.
M. Wojdyło-Preisner, Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, WN UMK, Toruń 2009.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top