PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO INTERESÓW EKONOMICZNYCH KONSUMENTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 12-12-2020
 
 
SBN 2020;18(2): 159-167
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Skuteczna polityka ochrony konsumentów zapewnia prawidłowe oraz skuteczne funkcjonowanie jednolitego rynku. Ma ona na celu zagwarantowanie praw konsumentów w stosunku do sprzedawców a także zapewnienie zwiększonej ochrony konsumentów podatnych na zagrożenia. Zasady ochrony konsumentów mogą potencjalnie poprawić wyniki rynkowe całej gospodarki. Sprawiają, że rynki są bardziej sprawiedliwe, a dzięki lepszej jakości informacji dostarczanych konsumentom mogą prowadzić do bardziej ekologicznych oraz społecznych wyników rynkowych. Wzmocnienie pozycji konsumentów i skuteczna ochrona ich bezpieczeństwa a także interesów gospodarczych stały się podstawowymi celami polityki UE. Celem artykułu jest diagnoza ładu prawnego zapewniającego ochronę interesów ekonomicznych konsumentów. Sformułowano problem badawczy: Za pomocą jakich środków można chronić interesy ekonomiczne obywateli?. Do rozwiązania tego problemu odwołano się do metod badania dokumentów źródłowych oraz analizy i syntezy.
 
REFERENCJE (16)
1.
Kieżel, E., 2007. Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej. Warszawa.
 
2.
Jurczyk, Z., Majewska-Jurczyk, B., 2015. Model ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380.
 
3.
Jagielska, M., 2018. Prawa konsumenta w teorii i praktyce. [W:] Jagielska M., Podgórski K., Sługocka-Krupa E., Fras M. (red.). Warszawa.
 
4.
Maliszewska-Nienartowicz, J., 2003. Programy ochrony konsumenta w prawie Wspólnot Europejskich. ,SE 2003, nr 4.
 
5.
Mazuruk, P., 2011. Ochrona praw konsumenta w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 51.
 
6.
Żuławska, C., 1999. Komentarz do Kodeksu cywilnego. Zobowiązania. Księga III. [W:] G. Bieńka (red.). Warszawa.
 
7.
Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I., 2005. Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej. Warszawa.
 
8.
Łętowska, E., 2004. Europejskie prawo umów konsumenckich. C. H. Beck.
 
9.
Kurzyńska, A., 2007. Rękojmia a ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową porównanie sytuacji konsumenta pod rządami poprzedniej i obecnej regulacji prawnej. Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, nr 1, s. 82, Legnica.
 
10.
Kierzyk, T., 2004. Odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową. Rejent, nr 7.
 
11.
Kierzyklauk, T., 2002. Prawo konsumenckie. Legnica.
 
12.
ZBRKFK, 2000. Zespół Biura Rady Krajowej Federacji Konsumentów, System ochrony konsumentów w krajach Unii Europejskiej. Warszawa.
 
13.
Łętowska, E., 2002. Prawo umów konsumenckich. Warszawa.
 
14.
Dyrektywa EWG 93/13 z 5 kwietnia 1993 r. OJ L 95/29 z 21 kwietnia 1993 r.
 
15.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz. Urz. UE L 166 z 11.06.1998 r.).
 
16.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top