PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDENTÓW W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data publikacji: 25-08-2021
 
 
SBN 2021;21(3): 34-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest określenie stopnia zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego studentów w czasie trwania pandemii COVID-19. Główny problem badawczy brzmi: Jak studenci oceniają własny poziom bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie trwania pandemii COVID -19?W artykule wykorzystano dwie metody badań: analizę literatury (metoda teoretyczna) oraz analiza wyników badań (metoda empiryczna). Autor po wstępnych rozważaniach uzasadniających ważność podejmowanych problemów, następnie scharakteryzował pojęcie, uwarunkowania i zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz omówił wyniki badań dotyczące zagrożeń pandemią COVID-19 wśród studentów. Część końcowa artykułu zawiera podsumowanie i wnioski. Ich treść świadczy o tym, że zajęcia online mają swoje zalety, ale zdecydowanie przeważa negatywny osąd. Minusem jest ograniczona do minimum rola kontaktów społecznych. Studenci się nie znają, nie nawiązują przyjaźni, nie integrują się po zajęciach. Są przemęczeni i wypaleni, a monotonia dnia wywołuje silne napięcia i stresy.
 
REFERENCJE (16)
1.
Ameljańczyk A., Ameljańczyk T., 2010. Koncepcja informatycznego systemu oceny skutków wprowadzanych leków i technologii medycznych, II Konferencja TIAPISZ, Warszawa.
 
2.
Ameljańczyk A., 2011. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Warszawa, Wydawnictwo WAT.
 
3.
Banach M., Kowalewski I., 2014. Alkoholizm wśród młodzieży. Kompendium wiedzy dla pedagogów i pracowników socjalnych, Kraków, Wydawnictwo „Scriptum”.
 
4.
Bober B., 2016. Bezpieczeństwo zdrowotne jako istotny komponent bezpieczeństwa państwa, Studia nad Bezpieczeństwem, 1/2016.
 
5.
Czapiński J., 2015. Indywidualna jakość i styl życia, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015, Warszawa, Wydawnictwo Rada Monitoringu Społecznego.
 
6.
Czapiński J., 2004. Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, Warszawa, PWN.
 
7.
Długosz P., 2020. Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego, Kraków, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
 
8.
Evans S., 2021. Effects of the COVID-19 lockdown on mental health, wellbeing, sleep, and alcohol use in a UK student sample, Psychiatry Research, April 2021.
 
9.
Karski J., 2003. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia, Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu.
 
10.
Kępiński A., 1986. Psychopatologia nerwic, Warszawa, PZWL.
 
11.
Larson Lr, Sharaievska I, Rigolon A, Mcanirlin O, Mullenbach L, et al. (2021) Psychological impacts from COVID-19 among university students: Risk factors across seven states in the United States. PLoS ONE 16(1): e0245327. https://doi.org/10.1371/journa... [dostęp: 26.06.2021].
 
12.
Magnuszewska-Otulak G., 2009. Kryzys zdrowotny czy kryzys ochrony zdrowia? [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowlczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
13.
Małysz J., 2009. Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego, [w:] S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Warszawa, Wydawnictwo SGH.
 
14.
Pieczywok A., 2018. Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa społecznego, Lublin, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Innowacji i Ekonomii.
 
15.
Ruszkowski J., 2010. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 
16.
Wojtyniak B., Goryński P., Sakowska I., 2008. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy, [w:] B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Sytuacja zdrowotna mieszkańców Polski, Warszawa, Wydawnictwo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top