PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DIAGNOZA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Data publikacji: 15-05-2014
 
SBN 2014;5(1): 367–381
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ważnym etapem kształtowania bezpieczeństwa energetycznego jest ocena stanu energetyki w danym państwie. Niniejszy artykuł stanowi swoistą diagnozę obecnej sytuacji energetycznej Polski. Poruszane tu zagadnienia dotyczą wydajności oraz technicznego zużycia infrastruktury produkcji i przesyłu energii w kraju. Opisane zostały również specyficzne dla naszego państwa warunki funkcjonowania poszczególnych rodzajów technologii energetycznych, zwłaszcza zaś opartych na: węglu, gazie łupkowym, atomie oraz odnawialnych źródłach mocy. W ogólnym zarysie podjęty zostaje także temat potencjału wdrożeniowego energetyki prosumenckej w systemie bezpieczeństwa energetycznego. Artykuł nie określa, które z opisanych rozwiązań są optymalne. Wskazuje natomiast wady oraz zalety poszczególnych technologii i paliw, na których planuje się oprzeć system energetyczny Polski.
 
REFERENCJE (34)
1.
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, czerwiec 2011.
 
2.
Centrum Informacji o Rynku Energii, cire.pl, http://www.rynek-energii-elekt.... cire.pl/st,33,207,tr,75,0,0,0,0,0,podstawowe-dane.html.
 
3.
Charakterystyka rynku energii elektrycznej 2012, Urząd Regulacji Energetyki, http:// www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku.
 
4.
M. Duszczyk, Pękła łupkowa bańka. Gazu nie ma i nie będzie, „Gazeta Prawna.pl”, http://serwisy.gazetaprawna.pl....
 
5.
Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, EC BREC/IBREC, Warszawa 2000.
 
6.
Energy Sector in Poland, Polish Information and Foreign Investment Agency, www.paiz. gov.pl.
 
7.
Eurostat Statistical books: Panorama of energy. Energy statistics to support EU policies and solutions, Raport: European Commision, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2009.
 
8.
H.L. Gabryś, Elektroenergetyka w Polsce roku 2012 w świetle bilansu energii za 2011 rok i nie tylko, „Energetyka”, nr 2, 2012.
 
9.
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2011, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 
10.
IEA statistics: Coal information 2012, International Energy Agency, IEA Publications, Paris 2012.
 
11.
R.H. Kozłowski, Energia geotermalna przyszłością Polski, „Ogrzewnictwo.pl”, www. ogrzewnictwo.pl/artykuly/energia-geotermalna-przyszloscia-polski.pdf.
 
12.
J. Kraciuk, A. Jabłońska, Bezpieczeństwo energetyczne Polski, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe − wyzwania i zagrożenia XXI wieku, P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak (red.), Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2009.
 
13.
Z. Maciejewski, Stan krajowego systemu elektroenergetycznego, „Polityka Energetyczna”, nr 14, 2011.
 
14.
H. Majchrzak, G. Tomasik, M. Kwiatkowski, Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym, „Energetyka”, nr 10, 2012.
 
15.
J. Mazurkiewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Polski, „Polityka Energetyczna”, nr 11, 2008.
 
16.
S. Müller-Kraenner, Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata, Wydawnictwo Z Naszej Strony, Szczecin 2009.
 
17.
M. Niemyski, I. Tatarewicz, Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii możliwych technicznie i ekonomicznie do wykorzystania w celu produkcji energii elektrycznej, raport cząstkowy 4, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Warszawa 2008.
 
18.
Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (basen bałtycko − podlasko – lubelski). Raport pierwszy, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
 
19.
Oil & gas security. Emergency response of IEA countries, International Energy Agency, Paris 2011.
 
20.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.
 
21.
J. Popczyk, Energetyka rozproszona od dominacji energetyk i w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Warszawa 2011.
 
22.
Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik nr 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 
23.
Raport: Bezpieczeństwo Energetyczne Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr I, 2006.
 
24.
Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku, Studium RWE, RWE Polska.
 
25.
T. Skoczkowski i inni, Ocena prawna oraz analiza ekonomiczna możliwości celów wynikających ze „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” oraz dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.09.2001 w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa 2007.
 
26.
K. Stala-Szlugaj, Import węgla do Polski – uwarunkowania logistyczne, „Polityka Energetyczna” 2013, nr 4.
 
27.
A. Strupczewski, Program rozwoju energetyki jądrowej w Polsce a zaopatrzenie w paliwa rozszczepialne z zasobów krajowych, „Polityka Energetyczna”, nr 12, 2009.
 
28.
A. Taras, P. Turowski, Nowe szanse dla Polskiej energetyki: od węgla ku gazowi z łupków i atomowi, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr II, 2011.
 
29.
B. Zaporowski, Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej, „Polityka Energetyczna” 2008 , nr 11.
 
30.
Zestawienie podmiotów, które posiadają koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego łącznie konwencjonalnego i niekonwencjonalnego (shale gas) w Polsce, „Gazlupkowy.pl, Branżowy Portal Internetowy”, http://gazlupkowy.pl/ koncesje/.
 
31.
J. Żelkowski, Strategia rozwoju branży energetycznej w krajach Unii Europejskiej, „Rynek Energii” 2003, nr 6.
 
32.
J. Żelkowski, F. Bauer, 2002 – Strategia rozwoju branży energetycznej w krajach EU, Materiały z konferencji „Energetyka”, Wrocław 6–8.11.2002 r.
 
33.
K. Żmijewski, M.M. Sokołowski, Rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce w kontekście uregulowań pakietu klimatyczno-energetycznego, „Acta Energetica”, nr 3, 2011.
 
34.
2010 Survey of Energy Resources, Raport: World Energy Council, London 2010.
 
ISSN:2082-2677