PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
EKONOMICZNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO PAŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 07-11-2016
 
 
SBN 2016;10(2): 303–317
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaakcentowano zagadnienia z obszaru szeroko pojętych ekonomicznych zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego państwa. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego państwa stanowią przedmiot rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jego celem jest określenie roli i znaczenia ekonomicznych zagrożeń bezpieczeństwa, które mają ogromy wpływ na stabilne funkcjonowanie państwa. Ich podstawę stanowi przegląd dostępnej literatury, doświadczenia własne i obserwacje autora. Analizując zagrożenia gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa z treści pojęć bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa ekonomicznego, w niniejszym artykule wskazano dwa stanowiska w tej kwestii: pierwsze, koncentrujące się na określaniu zagrożeń poprzez negatywne skutki różnych oddziaływań na możliwość realizacji przez dany obiekt lub podmiot istotnych dla niego wartości; drugie, polegające na lokalizowaniu zagrożeń pośród różnego rodzaju konfliktów. W treści niniejszej publikacji podkreślono rolę zagrożeń gospodarczych podstaw bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Zagrożenia ekonomiczne państwa identyfikowane są z zewnętrznymi i wewnętrznymi procesami, które mogą skutkować brakiem zdolności gospodarki do zaspokajania uzasadnionych potrzeb, lub utratą adekwatności albo pogłębianiem niedopasowania gospodarczych podstaw bezpieczeństwa do sprostania wymogom wynikających z konfliktów. Zagrożeniem będzie np. niedostosowanie podmiotów do funkcjonowania i realizacji celów, pod naciskiem konkurencji. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski wynikają również z międzynarodowych stosunków gospodarczych, które to oprócz korzyści płynących z międzynarodowego podziału pracy i międzynarodowego obrotu gospodarczego, kreują także zewnętrzny potencjał zagrożeń gospodarczych. Najbardziej ogólnym sygnałem pojawienia się źródeł i potencjału istotnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa jest brak równowagi w wymianie gospodarczej z zagranicą, a także jej struktura. Autor podkreśla w niniejszym artykule istotę selekcji zagrożeń z pośród różnorodnych oddziaływań, której można dokonać tylko na podstawie przyjęcia odpowiednich kryteriów.
 
REFERENCJE (19)
1.
Cieślarczyk M., Niektóre psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa, wyzwań, szansi zagrożeń, [w:] „Zeszyty Naukowe AON” 1999 nr 2(35).
 
2.
Ciekanowski Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski bariery i zagrożenia, [w:] Pokonaćkryzys – żyć bezpieczniej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce2010.
 
3.
Ciekanowski Z., Nowicka J., Determinanty bezpieczeństwa społecznego w „ZeszytyNaukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji” w Warszawie nr 1(34) 2016.
 
4.
Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne wewspółczesnym świecie, Radom 1996.
 
5.
Korycki S., System bezpieczeństwa Polski, AON, Warszawa 1994.
 
6.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Muza S.A. Warszawa2001.
 
7.
Lipowski A., Zmiany w strukturze tworzenia PKB w Polsce w okresie transformacji1990-97/98. Analiza i ocena, [w:] „Ekonomista” 1999 nr 5.
 
8.
Michałowski S., Bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunkach wschód - zachód, PISM,Warszawa 1990.
 
9.
Stachowiak Z., Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego państwa – jego istota,uwarunkowania i umiejscowienie w ogólnym problemie bytu narodu i państwa. Podstawy,mechanizmy i procedury kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski z punktuwidzenia narodowej i sojuszniczej strategii obronnej, praca zbiorowa pod kier. nauk. Z.Stachowiaka, AON, Warszawa 2001.
 
10.
Stachowiak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] Ekonomika obrony, Praca zbiorowapod red. Stankiewicza, AON, Warszawa 1994.
 
11.
Stankiewicz W., Zagadnienia bezpieczeństwa ekonomicznego a gospodarka obronna,[w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne, teoria i praktyka, Łódź 1986.
 
12.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Praca zbiorowa, pod kier. J.Pawłowskiego, AON, Warszawa 2002.
 
13.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Warszawa−Pruszków,1997.
 
14.
Pawluczuk J., Bezpieczeństwo informacyjne podmiotów gospodarczych // Wektory bezpieczeństwa,pod red. Tadeusza Bąka. – PWST-E, Jarosław 2013.
 
15.
Pawluczuk J., Uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa // Determinantybezpieczeństwa człowieka a rozwój regionalny, red. T. Bąk, Z. Ciekanowski. – PWST-E,Jarosław 2013.
 
16.
Ulijasz B., Czynniki kształtujące poziom bezpieczeństwa państwa, w Bąk T., CiekanowskiZ., Szot L., Determinanty bezpieczeństwa człowieka a rozwój regionalny, PWST – Ew Jarosławiu, Jarosław 2013.
 
17.
Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego państwa i ich wpływ na rozwój gospodarczy,podred T. Bąk, Z. Ciekanowski, P W S T – E w Jarosławiu, Jarosław 2015.
 
18.
Wróblewski R., Wybrane problemy diagnozy bezpieczeństwa narodowego, w: „ZeszytyNaukowe AON” 1991 nr 3/4.
 
19.
Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] D.Bobrów, E. Haliżak, R. Zięba, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XXwieku, Warszawa 1997.
 
ISSN:2082-2677