PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
KSZTAŁTOWANIE POSTAW HUMANITARNEGO ZACHOWANIA SIĘ I NIESIENIA PIERWSZEJ POMOCY W RAMACH PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 11-12-2019
 
 
SBN 2019;16(2): 39-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obecnie człowiek spotyka w swoim życiu wiele zagrożeń, w każdej chwili może ulec wypadkowi bądź być świadkiem takiego zdarzenia. Niejednokrotnie jednak ludzie nie potrafią lub nie chcą udzielić pomocy poszkodowanym. Dlatego tak ważną kwestią jest ich przygotowanie, w szczególności dzieci i młodzieży, do udzielania pierwszej pomocy. Pierwszoplanowa rola w tym zakresie przypada więc edukacji szkolnej. Stąd też pierwszą część opracowania poświęcono analizie podstawy programowej i treści podręczników szkolnych z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – oczywiście pod kątem problemów i zagadnień związanych z pierwszą pomocą w nagłych wypadkach. W dalszej kolejności przedstawiono ustawy i rozporządzenia, które normują proces przygotowania nauczycieli do prowadzenia lekcji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Natomiast zasadniczą i najistotniejszą część rozważań stanowią treści dotyczące kształtowania u uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa gotowości do niesienia pomocy potrzebującym, humanitaryzmu i altruizmu.
 
REFERENCJE (31)
1.
Breitkopf, B., Cieśla, M., 2012. Po prostu EdB: Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych: zakres podstawowy, WSiP, Warszawa.
 
2.
Cierniak, M., Bartczak, M., Balcerzyk-Barzdo, E., Burska, K., Starosta-Głowińska, K., 2012, Wpływ szkolenia z zakresu pierwszej pomocy na wiedzę gimnazjalistów w tym zakresie, Zdrowie Publiczne, nr 122(2).
 
3.
Denek, K., 1998. O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 
4.
Doliński, D., 1992. Przypisywanie moralnej odpowiedzialności, PAN, Warszawa.
 
5.
Drabik, K., 2015. Rola edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego, [w:] Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, A. Pieczywok, K. Loranty (red.), Wydawnictwo AON, Warszawa, s. 45-62.
 
6.
Encyklopedia pedagogiczna, 1997. W. Pomykało (red.), Fundacja Innowacja, Warszawa.
 
7.
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 2002. T. Pilch (red.), tom 1, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
8.
Gmurek, M., 2016. Destrukcyjne zachowania jednostek i małych grup społecznych, [w:] Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii, I. Urych, M. Gmurek (red.), część 2, Wydawnictwo ASzW, Warszawa, s. 139-170.
 
9.
http://www.bc.ore.edu.pl/Conte... ent+edukacji+dla+bezpiecze%C5%84stwa+-+Marcin+Rudnicki.pdf.
 
10.
Jezierski, Z., 2017. Powstanie i rozwój edukacji dla bezpieczeństwa jako systemu dydaktyczno- -wychowawczego w polskich szkołach, Interdyscyplinarne Studia Społeczne, nr 1(3), s. 7-22.
 
11.
Korbelak, M., Smoleń, A., 2018. Wiedza uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, Problemy Współczesnej Pedagogiki, nr 4(1), s. 7-23.
 
12.
Leksykon pojęć dydaktyczno-wychowawczych dowódcy, 1999. Warszawa.
 
13.
Łobocki, M., 1999. ABC wychowania, Wyd. UMCS, Lublin.
 
14.
Nowicka-Kozioł, M., 2000. Wprowadzenie. Poczucie odpowiedzialności moralnej, [w:] Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy, M. Nowicka-Kozioł (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
15.
Okoń, W., 1995. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
16.
Olchawa, J., Fecko-Gałowicz, K., 2017. Wiedza oraz postawy młodzieży gimnazjalnej i licealnej wobec udzielania pierwszej pomocy, Problemy Pielęgniarstwa, nr 25(1), s. 29-34.
 
17.
Pękała, T., 1999. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa i obrony cywilnej w nowym ustroju szkolnym, Przysposobienie Obronne – Obrona Cywilna w Szkole, nr 5.
 
18.
Półturzycki, J., 2002. Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 
19.
Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 2010. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 
20.
Ropski, J., 2013. Dydaktyka szczegółowa edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo AWF im. Jerzego Kukuczki, Katowice.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
 
22.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467).
 
23.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1132).
 
24.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575).
 
25.
Rybarczyk, D., Deputowski, P., 2011. Akademia bezpiecznego zachowania. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.
 
26.
Sępowicz-Busko, K., Skwarek, B., 2017. Wychowanie dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, nr 23(2), s. 58-72.
 
27.
Słoma, J., 2017. Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do „Edukacji dla bezpieczeństwa” dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.
 
28.
Sowińska, A., 2003. Wprowadzenie do psychologii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 
29.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), art. 3, pkt 7.
 
30.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
 
31.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top