PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
OCHRONA NARODOWEJ I EUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
SBN 2018;13(1): 205-219
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ochrona krajowej i europejskiej infrastruktury krytycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożonym procesem wymagającym wysiłków wielu instytucji publicznych i prywatnych. W szczególności właściciele i użytkownicy systemów infrastruktury krytycznej są zobowiązani do zapewnienia takiej ochrony. Są to kluczowe obowiązki z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, ponieważ zniszczenie, uszkodzenie, złe działanie lub jakiekolwiek inne ograniczenie funkcjonowania infrastruktury krytycznej może stanowić poważne zagrożenie dla funkcjonowania społeczeństw w skali lokalnej, krajowej, a nawet europejskiej. Rzeczywiście wiele systemów obejmuje więcej niż jeden kraj. Nawet jeśli infrastruktura znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej, ale jej zakłócenie lub zniszczenie miałoby znaczny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie, jest klasyfikowane jako „krytyczna infrastruktura Unii Europejskiej”. W Polsce infrastruktura krytyczna to jedenaście systemów obejmujących urządzenia, sprzęt, instalacje i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Operatorzy tej infrastruktury są zarówno podmiotami państwowymi, jak i prywatnymi właścicielami, jednak właściwi ministrowie i szefowie urzędów centralnych odpowiadają za poszczególne systemy na poziomie krajowym. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej jest ważnym dokumentem regulującym kwestie ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce. Głównym celem programu było stworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, obejmującej wszystkie cztery fazy zarządzania kryzysowego: zapobieganie zakłóceniom, gotowość na sytuacje awaryjne, reagowanie w sytuacjach kryzysowych i przywracanie zniszczonej infrastruktury krytycznej. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Rządu jest osobą odpowiedzialną za koordynację wszystkich projektów i głównego wykonawcę projektu programu. Szczegółowe informacje na temat infrastruktury krytycznej przygotowywane są przez ministrów odpowiedzialnych za te systemy. Program wchodzi w życie po zatwierdzeniu projektu przez Radę Ministrów. Wszystkie poziomy administracji publicznej są zaangażowane w realizację zadań zawartych w Krajowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Związane jest to przede wszystkim z obowiązkami administracji rządowej i samorządowej w obszarze (sfera) zarządzania kryzysowego. Pierwszy program w Polsce został wprowadzony 30 kwietnia 2010 r. na podstawie odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów. Program jest aktualizowany co najmniej co dwa lata. Wersja 2015 jest dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Następna wersja tego dokumentu będzie dostępna wkrótce.
 
REFERENCJE (16)
1.
Act of 17 July 2009 amending the Act on crisis management, Journal of Laws of 2009No. 131, item 1076.
 
2.
Act of 28 April 2007 on crisis management, Journal of Laws of 2007, No. 89, item 590,as amended. 1 Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designationof European critical infrastructures and the assessment of the need to improve theirprotection, Official Journal of EU L. 375/75.
 
3.
Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system,Akademia Obrony Narodowej, Warsaw 2011.
 
4.
Kitler W., Funkcje i zadania władzy wykonawczej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego,[in:] W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwanarodowego RP – część ogólna, Akademia Obrony Narodowej, Warsaw 2013.
 
5.
National Program for Critical Infrastructure Protection, Government Security Center,Warsaw 2015.
 
6.
National Security Strategy of the Republic of Poland, Warsaw 2007.
 
7.
Padzik J., Prawnoustrojowa pozycja ministra obrony narodowej w systemie organówadministracji rządowej, [in:] „Bezpieczeństwo Narodowe”, Kwartalnik Biura BezpieczeństwaNarodowego, no. 4/2011, Warsaw 2011.
 
8.
Pyznar M., Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w systemie ochronytej infrastruktury – wizja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, [in:] A. Tyburska (ed.),Ochrona infrastruktury krytycznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010.
 
9.
Radziejewski R., Jak ocenić (zmierzyć) bezpieczeństwo kluczowej infrastruktury państwa?,[in:] M. Cieślarczyk, A. Filipek, A.W. Świderski, J. Ważniewska (ed.), Elementyteorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, vol. 1, UniwersytetPrzyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2013.
 
10.
Regulation of the Council of Ministers of 30 April 2010 on the National Program forCritical Infrastructure Protection, Journal of Laws of 2010 No. 83, item 541.
 
11.
Regulation of the Council of Ministers of 30 April 2010 on the plans for Critical InfrastructureProtection, Journal of Laws of 2010 No. 83, item 542.
 
12.
Regulation of the Prime Minister of 11 April 2011 on the organization and mode ofoperation of the Government Security Center, Journal of Laws of 2011 No. 86, item 471.
 
13.
Skomra W., Ochrona infrastruktury krytycznej w systemie zarządzania kryzysowego, [in:]A. Tyburska (ed.), Ochrona infrastruktury krytycznej, Wydawnictwo Wyższej SzkołyPolicji, Szczytno 2010.
 
14.
Surmański M., Bezpieczeństwo i obronność państwa w świetle kompetencji Prezydenta RPi Rady Ministrów, [in:] „Bezpieczeństwo Narodowe”, Kwartalnik Biura BezpieczeństwaNarodowego, no. 1/2013, Warsaw 2013.
 
15.
Szczurek T., Od deskrypcji do antycypacji wykorzystania potencjału militarnego w kształtowaniubezpieczeństwa nowoczesnych wspólnot państwowych wobec rozwoju zagrożeńniemilitarnych, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warsaw 2012.
 
16.
Tyburska A., Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce – wyzwania w tworzeniubezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warsaw 2013.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top