PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PRZEMYT ZABYTKÓW JAKO NADUŻYCIE STATUSU POCZTY DYPLOMATYCZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Data publikacji: 15-05-2014
 
SBN 2014;5(1): 493–511
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy szczególnej sytuacji przemytu zabytków dokonywanego z wykorzystaniem poczty dyplomatycznej. Autor ukazuje charakterystykę polskich regulacji ustawowych dotyczących ograniczeń wywozu zabytków za granicę, jak również wskazuje na istniejące w tym zakresie uregulowania międzynarodowe. Ze względu na pojawiające się niekiedy przypadki przemytu dzieł sztuki dokonywanego z nadużyciem chronionego statusu poczty dyplomatycznej, artykuł krótko przedstawia status przesyłek ją stanowiących w myśl czterech konwencji kodyfikujących prawo dyplomatyczne, jak również w oparciu o projekt Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ z 1989 roku. Wskazane są również możliwe sposoby przeciwdziałania komentowanemu zjawisku w świetle prawa międzynarodowego.
 
REFERENCJE (33)
1.
J.F. Addicott, The Status Of The Diplomatic Bag: A Proposed United States Position, “Houston Journal of International Law”, vol. 13, nr 2 z 1991 r.
 
2.
W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Wyd. 2, Warszawa 2004, s. 262.
 
3.
E. Denza, Diplomatic Law. A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 3’rd ed., Oxford 2008.
 
4.
„Gazeta Wyborcza” nr 152. 3756 z 2.07.2001 r.
 
5.
„Gazeta Wyborcza”, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wi..., Mongolski_dyplomata w_gangu_przemytnikow.
 
6.
D. Harris, Cases and Materials on International Law, 7th ed., London 2011.
 
7.
“ILC Yearbook” 1955, vol. II.
 
8.
“ILC Yearbook” 1957, vol. I.
 
9.
“ILC Yearbook” 1957, vol. II.
 
10.
“ILC Yearbook” 1958, vol. II.
 
11.
“ILC Yearbook” 1988, vol. II, część I.
 
12.
“ILC Yearbook” 1982, vol. II, część I.
 
13.
“ILC Yearbook” 1983, vol. II, część I.
 
14.
“ILC Yearbook” 1984, vol. I.
 
15.
“ILC Yearbook” 1988, vol. II.
 
16.
T. Kamiński, Skanowanie i inne nieinwazyjne środki kontroli poczty dyplomatycznej w świetle prawa międzynarodowego, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Nr 2, Warszawa 2011.
 
17.
T. Kamiński, Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.
 
18.
Karta Narodów Zjednoczonych (tekst polski: Dz.U. Nr 23 z 1947 r., poz. 90).
 
19.
K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław 1969, s. 433-435.
 
20.
Konwencja nowojorska o misjach specjalnych z 1969 roku (tekst polski, Dz.U. Nr 48 z 1985 r., poz. 245).
 
21.
Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. z dnia 14 maja 1954 r. (tekst polski, Dz.U. z 1957, Nr 46, poz. 212).
 
22.
Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 roku (tekst polski: Dz.U. Nr 37 z 1965 r, poz. 233).
 
23.
Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 roku (tekst polski, Dz.U. Nr 13 z 1982 r., poz. 98).
 
24.
Konwencja z 17 listopada 1970 r. dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury (tekst polski, Dz.U. Nr 20 z 1974 r., poz. 106).
 
25.
W. Krupiński, Nielegalny wywóz zabytków w ocenie działań Straży Granicznej w latach 2012-2013, „Cenne, Bezcenne, Utracone”, Nr 1(74) – 4(77)/2013.
 
26.
S. Nahlik, Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Wrocław - Kraków 1958.
 
27.
CH.M. Nelson, “Opening” Pandora’s Box: The Status of Diplomatic Bag in International Relations, “Fordham International Law Journal”, vol. 12/1989.
 
28.
Orzeczenie MTS w sprawie zakładników amerykańskich w Teheranie z 1980 roku, ICJ Rep. 1980.
 
29.
Projekt artykułów dotyczących statusu kuriera dyplomatycznego i poczty dyplomatycznej przesyłanej bez towarzyszenia kuriera dyplomatycznego opracowany przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ w 1989 roku, „Yearbook of International Law Commission” (ILC Yearbook) 1989, vol. II, część 2.
 
30.
Satow’s Diplomatic Practice, ed. Sir I. Roberts, 6th ed., Oxford 2011, s. 118.
 
31.
J. Sutor, Status kuriera i poczty dyplomatycznej, „Nowe Prawo”, 4/1987.
 
32.
Ustawa z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568).
 
33.
A. Zeidman, Abuse of the diplomatic bag: a proposed solution, “Cardozo Law Review”, vol. 11 z 1989 r.
 
ISSN:2082-2677