PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ROZWIĄZANIA I DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 05-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-04-2023
 
 
Data akceptacji: 21-04-2023
 
 
Data publikacji: 21-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Agnieszka NASTAJ-SAŁEK   

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400, Tarnobrzeg, Polska
 
 
SBN 2023;27(1): 45-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie zakresu definicyjnego polityki społecznej oraz analiza kierunków, instrumentów oraz czynników, które mają wpływ na charakter polityki społecznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Głównym problemem badawczym jest pytanie: Jakie rozwiązania oraz programy w dziedzinie polityki społecznej mogą mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa społecznego? W pracy postawiono hipotezę główną, która zakłada, iż skuteczne rozwiązania w dziedzinie polityki społecznej mogą mieć pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa społecznego. Hipoteza dodatkowa stanowi o tym, że programy wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, takie jak świadczenia socjalne, programy aktywizacyjne czy budownictwo mieszkań socjalnych, mogą zmniejszyć poziom przestępczości i przemocy w społeczeństwie. W każdym kraju system obronny ma istotny wpływ na formułowanie polityki społecznej. Liczy się sytuacja polityczna w kraju, czy system obronny jest silny i czy istnieje możliwość ataku ze strony sąsiedniego państwa. System obrony narodowej wpływa na formułowanie polityki społecznej w dwojaki sposób. Po pierwsze, ponieważ duża część dochodu narodowego przeznaczana jest na sektor obronny, nie jest możliwe przyjmowanie programów społecznych bez niezbędnego wsparcia finansowego na przyjęcie i realizację polityk społecznych. Po drugie, rząd musi poświęcać wiele uwagi sektorowi obronnemu, przez co pozostaje on społecznie zaniedbany. Dziedzina polityki społecznej jest rozległa. W rzeczywistości w dużej mierze służy do zdefiniowania społeczeństwa. Obejmuje większość tego, co społeczność wspólnie robi, aby chronić swoich najsłabszych członków, ale musi także zaspokajać potrzeby społeczne wszystkich. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę oraz syntezę, które umożliwiły interpretacje danych zastanych oraz definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów, które zostały zastosowane w pracy. W artykule została wykorzystana również metoda analizy dokumentów.
 
REFERENCJE (23)
1.
Auleytner J. Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
 
2.
Bonilla A., Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment for Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development, International Labour Organisation, Geneva 2003.
 
3.
Devereux, S., R. Sabates-Wheeler, Editorial Introduction: Debating Social Protection, Institute of Development Studies, Falmer 2007.
 
4.
Fedan R., Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ”Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2011, nr 20.
 
5.
Firlit-Fesnak G. M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2009.
 
6.
Gabryszczak R. D. Magierka, Europejska polityka społeczna, Difin SA, Warszawa 2011.
 
7.
Golinowska S. Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 
8.
Mares, I., Carnes, M.E. Social Policy in Developing Countries, ,,Annual Review of Political Science’’ 2009, nr 12 (1).
 
9.
Męcina J. Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III RP, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 
10.
Orczyk J. Polityka społeczna, uwarunkowania i cele, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
 
11.
Rajkiewicz A. Istota polityki społecznej – wczoraj i dziś, w: Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1998.
 
12.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok..., [dostęp: 07.03.2023].
 
13.
Supińska J. Debaty o polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.
 
14.
Supińska J. Dylematy polityki społecznej, IPS UW, Warszawa 1991.
 
15.
Szarfenberg R. Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008.
 
16.
Sześciło D., Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J., Administracja i zarządzanie publiczne, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 
17.
Szumlicz T. O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów, [w:] Głąbicka K. M. Grewiński (red.), Wokół polityki społecznej, Politechnika Radomska, Warszawa–Radom 2008.
 
18.
Turnowiecki W. Polityka społeczna, GWSH, Gdańsk 2002.
 
19.
Wiśniewski B., Zalewski S. Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowy i zadań administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.
 
20.
Wnuk-Lipiński E. Demokratyczna rekonstrukcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 
21.
Wood, G., Gough, I. A Comparative Welfare Regime Approach to Global Social Policy, ,,World Development’’ 2006, nr 34 (10).
 
22.
Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Instrumenty polityki społecznej [online]. Dostępne pod adresem: https://wsgn.files.wordpress.c..., [dostęp: 05.03.2023].
 
23.
Yerkes, M.A., Nelson, K., Nieuwenhuis, R., Where to from here? Social policy research in future European societies. In Social Policy in Changing European Societies, Edward Elgar, Cheltenham 2022.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top