PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - STRATEGICZNE DOKUMENTY PLANISTYCZNE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Departament Strategii i Planowania Obronnego - Ministerstwo Obrony Narodowej
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 08-06-2022
 
 
Data akceptacji: 23-06-2022
 
 
Data publikacji: 23-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz KALINOWSKI   

Departament Strategii i Planowania Obronnego - Ministerstwo Obrony Narodowej
 
 
SBN 2022;24(2): 83–96
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Państwowe dokumenty strategiczne powstają w rezultacie określonych procesów, czyli zamierzonego ciągu czynności, zaprojektowanego w celu osiągnięcia sprecyzowanego wyniku. Aby powstał jakikolwiek dokument musi pojawić się podmiot, który podejmie decyzję o jego stworzeniu. Nieodłącznym zjawiskiem związanym ze sformalizowaną, stałą i hierarchiczną strukturą organów i instytucji państwa jest też, odzwierciedlająca ten stan rzeczy, hierarchiczna struktura dokumentów państwowych. Tworzenie dokumentów strategicznych jest wyrazem zdolności najwyższych organów kierowniczych danej organizacji do formułowania koncepcji i ich gotowości do podejmowania stosownych działań w dziedzinach ważnych dla istoty jej funkcjonowania. Działania tego rodzaju, ujmowane w skali ogólnych celów, odnoszą się do sposobu wykorzystania wszystkich środków, będących w dyspozycji w dużym horyzoncie czasowym i przestrzennym. Strategie są elementarnym narzędziem do uzyskania zakładanego poziomu rozwoju państwa we wszystkich gałęziach jego funkcjonowania. Przyjęte w strategiach cele stanowią podstawę do uruchomienia procesów planistycznych i określeniu możliwości ich osiągnięcia w zakładanym czasie. W państwie działanie strategiczne jest domeną osób wchodzących w skład najwyższych władz lub decydentów mających uprawnienia do działania w określonej dziedzinie jego aktywności. W opracowanym artykule zostanie podjęty wysiłek opisania złożonej materii narodowych dokumentów strategiczno-planistycznych, ściśle powiązanych lub wprost wynikających ze strategii bezpieczeństwa narodowego. Poddane analizie dokumenty, wyznaczają ramy i kierunki rozwoju bezpieczeństwa narodowego, a także ich dokumenty wykonawcze. Do dokumentów wykonawczych autor zaliczył Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej i Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz plany niższych szczebli. Zapoznanie się z krótką analizą omawianych dokumentów pozwoli na pozyskanie podstawowej wiedzę i zrozumieniu procesów związanych z rozwojem, planowaniem i reagowaniem, a także zobrazuje znaczący wpływ na przeciwdziałanie zagrożeniom militarnym i niemilitarnym.
 
REFERENCJE (9)
1.
Edukacja obronna kierowniczej kadry administracji publicznej – Wyższy Kurs Obronny 2020.
 
2.
Napoleon, Maksymy, Warszawa 1983.
 
3.
Planowanie obronne w państwie – studia i monografie nr 38, Łódź-Warszawa 2013.
 
4.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.
 
5.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020.
 
6.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022.
 
7.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008.
 
8.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP – pierwsze 25 lat. Warszawa 2015.
 
9.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 
ISSN:2082-2677