PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojska Obrony Terytorialnej, Polska
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech WASILEWSKI   

Wojska Obrony Terytorialnej, Polska
Data publikacji: 30-03-2022
 
SBN 2022;23(1): 63–86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Państwo polskie poprzez system organów, wraz z przypisanymi im kompetencjami oraz wzajemnych powiązań, ustanowiło system bezpieczeństwa narodowego, a w jego ramach podsystem operacyjny systemu wykonawczego. System ów to siły i środki przewidziane do realizacji ustawowo określonych zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem. Elementem obu systemów, są Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, w których od 2017 roku funkcjonują Wojska Obrony Terytorialnej. Z misji, celów i funkcji państwa w obszarze bezpieczeństwa, którego składnikiem jest bezpieczeństwo ekologiczne, wyłaniają się zadania dla podsystemu operacyjnego. Jaki jest więc stan teorii i praktyki funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa ekologicznego? Czy Wojska Obrony Terytorialnej, biorąc pod uwagę przypisane im atrybuty, stanowią element podsystemu operacyjnego Państwa? Jaki model funkcjonowania Wojska Obrony Terytorialnej zapewni optymalne funkcjonowanie Sił Zbrojnych i państwa w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego? Przedmiotem analizy będzie funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej (dalej: WOT), w obowiązującym, na czas dokonywanej analizy, ustroju prawno-organizacyjnym państwa oraz ich misja, cel, funkcje i zadnia w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego. Przedmiotem analizy będzie również sfera kompetencyjna podsystemu kierowania i podsystemu wykonawczego. Wynikłe z analizy wnioski, posłużyły wypracowaniu koncepcji funkcjonowania WOT w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego. Niewątpliwie Wojska Obrony Terytorialnej, zważywszy na rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym, są elementem podsystemu operacyjnego systemu bezpieczeństwa narodowego. Elementem, jak się wydaję w obecnym środowisku bezpieczeństwa i zasobów państwa, niezbędnym. Jednak sam fakt ich istnienia nie gwarantuje realizacji ciążących na nich obowiązków. Do obszarów wymagających przebudowy autor zalicza między innymi obszar zadaniowy i kompetencyjny. Uznano, że świadomość, wiedza i doświadczenie uczestników procesu decyzyjnego, powinna odpowiadać misji stawianej Wojskom Obrony Terytorialnej.
 
REFERENCJE (36)
1.
Kitler W. 2013, Aspekty bezpieczeństwa narodowego RP, W: Aspekty prawne bezpieczeństwa Narodowego. Część ogólna, W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, red. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, s. 9 – 13.
 
2.
Okrzesik J. 2016, Bezpieczeństwo ekologiczne a Obrona Terytorialna - zadania i wyzwania, W: Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa, wyd. Ante Protas nr 2 (7), Ostrowiec, s. 141 – 149.
 
3.
Śladowski S. 2004, Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 
4.
Wojska Obrony Terytorialnej w Operacji DD-3.40, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2018.
 
5.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, BBN 2013.
 
6.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN 2020.
 
7.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672).
 
10.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683).
 
12.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196).
 
14.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 z późn. zm.);.
 
15.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).
 
16.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
 
17.
Ustawa z dni 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 48 z późn.).
 
18.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638).
 
19.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955).
 
20.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863).
 
21.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
 
22.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897 z późn. zm.).
 
23.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).
 
24.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).
 
25.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
 
26.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295).
 
27.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261).
 
28.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.).
 
29.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm).
 
30.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233).
 
31.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655).
 
32.
Rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasady udziału pododdziałów i oddziałów SZ w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu określiła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia (Dz. U. z 2003 r. nr 41, poz. 347).
 
33.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i warunków przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwość organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).
 
34.
Rozporządzenie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 327).
 
35.
Decyzja Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2013 r. poz. 193);.
 
36.
Zarządzenie Nr 17/MONMinistra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw funkcjonowania i doskonalenia jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (Dz. Urz. MON z 2003 nr 1, poz. 1).
 
ISSN:2082-2677