PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WYBRANE ZAGADNIENIA PRZECIWDZIAŁANIA FINANSOWANIU TERRORYZMU W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 43-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tak jak w innych państwach, w Polsce funkcjonuje system przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Obejmuje on: regulacje prawne, instytucje, czynności operacyjno-rozpoznawcze, czynności o charakterze informacyjnym i dochodzeniowo-śledcze. Finansowanie terroryzmu to przede wszystkim pozyskiwanie funduszy oraz ich transferowanie. Transfery dokonywane są często za pośrednictwem podmiotów komercyjnych, to one są dysponentami informacji. Dlatego zobowiązano je do monitorowania i zgłaszania takich, które mogą mieć związek z finansowaniem terroryzmu, do wyspecjalizowanych państwowych jednostek analityki finansowej. W Polsce funkcję jednostki analityki finansowej pełni Generalny Inspektor Informacji Finansowej (jako organ władzy) wraz z podległym mu Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Polska jednostka analityki finansowej ma charakter administracyjny. Nie ma uprawnień do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych ani dochodzeniowo-śledczych. Przeciwdziała finansowaniu terroryzmu, przede wszystkim zarządzając przepływem informacji o podejrzanych transakcjach oraz działaniami prewencyjnymi. Niniejsze opracowanie poświęcone jest tej problematyce na poziomie działalności jednostki analityki finansowej. Zawiera ono przede wszystkim analizę procesu przepływu informacji od instytucji obowiązanych do GIIF oraz od GIIF do prokuratury i odpowiednich służb. Wykazane są kompetencje GIIF z wykazaniem odpowiednich instrumentów, które pozwalają aktywnie utrudniać finansowanie terroryzmu.
 
REFERENCJE (14)
1.
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń 2003.
 
2.
J.C. Brisard, Terrorism Financing: Roots and Trends of Saudi Terrorism Financing, (www.old.nationalreview.com/document/document-un122002.pdf).
 
3.
Z. Cesarz, E. Stadtmüler, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1998.
 
4.
A. Ciupiński, M. Zając (red.), Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
 
5.
D. Deptała, Podstawowe zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej ze szczególnym uwzględnieniem prania brudnych pieniędzy, (w:) J. Szafrański, J. Kosiński (red.), Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania, Szczytno 2007.
 
6.
W. Filipkowski, G. Szczuciński, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce – wybrane aspekty, (w:) E. Gruza (red.), Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2010.
 
7.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.
 
8.
K. Indecki, Kryminalizacja aktu terrorystycznego – zagadnienia wybrane, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica” 67, 2004.
 
9.
K. Indecki, Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998.
 
10.
K. Jałoszyński, Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce?, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 
11.
K. Jałoszyński, Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 
12.
A. Kopciuch, Atrakcyjność bankowości alternatywnej dla procederu finansowania terroryzmu (http://www.terroryzm.com/artic... nansowania-terroryzmu-Alicja-Kopciuch.html).
 
13.
A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I, Gdańsk 2005.
 
14.
Monograph on Terrorist Financing, National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004 (www.govinfo.library.unt.edu/911/staff _statements/911_Terr-Fin_Monograph.pdf).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top