PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLSKICH SŁUŻB SPECJALNYCH NA PRZYKŁADZIE ART. 39 USTAWY Z DNIA 24 MAJA 2002 R. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ORAZ AGENCJI WYWIADU
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 79-95
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł jest próbą kompleksowego opisania zasad i przepisów, jakimi powinni kierować się funkcjonariusze i pracownicy polskich służb specjalnych w sytuacji konieczności udzielenia przez nich informacji niejawnych. Opisuje również merytoryczne i formalne aspekty udostępniania takich informacji przez organy administracji rządowej, kierujące służbami specjalnymi. Przedstawiając powyższe reguły i zasady, artykuł opiera się głównie na przepisach ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, której rozwiązania stanowiły później wzorzec dla rozwiązań znajdujących się w przepisach regulujących działanie pozostałych służb specjalnych Rzeczypospolitej Polski. Artykuł ukazuje również problemy i różnice interpretacyjne, występujące w przepisach ustawowych, które należałoby rozstrzygnąć, biorąc pod uwagę dobro informacji niejawnych i chronionych nimi dóbr. Problemy te uwydatniły się zwłaszcza po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Zmieniła ona szereg ustaw, regulujących sprawy związane z udostępnianiem informacji niejawnych, a to z kolei wywołało konieczność przyjrzenia się konsekwencjom tych zmian w funkcjonowaniu takich instytucji jak służby specjalne.
 
REFERENCJE (11)
1.
J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, komentarz Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom I, Dom Wydawniczy ABC, 1998.
 
2.
J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, komentarz LEX/el. 2011 Komentarz bieżący do art.179 kodeksu postępowania karnego (DzU 97.89.555).
 
3.
J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, komentarz LEX/el. 2011, Komentarz bieżący do art.180 kodeksu postępowania karnego (DzU 97.89.555).
 
4.
S. Hoc, Podmioty uprawnione do zwalniania z tajemnicy państwowej w postępowaniu karnym, „Ius Novum” 2007.1.70.
 
5.
K. Knopek, artykuł RPEiS.2002.1.53 Przesłuchanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako świadka w postępowaniu sądowym.
 
6.
D. Koczorkiewicz, Uprawnienie Policji do uzyskiwania informacji, „Prokurator”, 2008.2-3.26.
 
7.
M. Kucharczyk, Kwestia ujawniania tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej i funkcyjnej w wyjaśnieniach oskarżonego, „Pip”, 2005.2.78.
 
8.
B. Kurzypa, „Zakazy dowodzenia w procesie karnym”, „Prokurator” 2002.2.47.
 
9.
Michał Leciak, Tajemnica państwowa w wyjaśnieniach oskarżonego w procesie karnym, „Prok. i Pr.”, 2005.11.56.
 
10.
R.A. Stefański, Tajemnica przesłuchania z wyłączeniem jawności, „Prok. i Pr.” 2003.11.33.
 
11.
S. Steinborn, Zwolnienie świadka w procesie karnym z tajemnicy państwowej, „Pip”, 2008.2.61.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top