PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZASADY UŻYCIA JEDNOSTEK POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W MISJACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO AFGANISTAN
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 25-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Proces podejmowania decyzji o udziale sił zbrojnych danego państwa w operacji pokojowej jest częścią ogólnego procesu podejmowania decyzji o zbrojnym zaangażowaniu w konfl ikt. Decyzje podjęte przez najwyższe władze administracyjne w państwie są wcielane w życie na szczeblu resortu obrony narodowej. Procesy decyzyjne toczą się równolegle na trzech poziomach: organizacji międzynarodowej, najwyższych władz administracji państwowej i resortu obrony narodowej. Ważne są nieformalne konsultacje, na przykład pomiędzy stałymi przedstawicielami państw i Sekretarzem Generalnym ONZ nt. możliwości wojskowego zaangażowania w operację pokojową. Kończą się one formalnym zaproszeniem państwa członkowskiego ONZ do udziału kontyngentu narodowego w operacji pokojowej. Podobny walor ma przyjęcie decyzji przez najwyższe organy organizacji NATO lub UE. W artykule ogólnie scharakteryzowano poszczególne fazy tych procesów, opierając się na obowiązujących normach prawa. Omówiono też zasady użycia jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach poza granicami państwa, szczegółowo wskazując podstawy prawne i cele użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Afganistanu (PKW Afganistan). Przedstawiono również najnowsze ustawy dotykające misji wojskowych.
 
REFERENCJE (10)
1.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej DzU z 2004 r. Nr 24, poz. 2416 z późn. zm.
 
2.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. DzU Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.
 
3.
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. DzU z 1949 r. Nr 23, poz. 90 z późn. zm.
 
4.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. DzU z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn.zm
 
5.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. DzU z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 
6.
Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. DzU z 2000 r. Nr 87, poz. 970.
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa. DzU Nr 110, poz. 1257, ze zm.
 
8.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt Kp 3/09 M.P. Nr 72, poz. 913.
 
9.
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie uznania terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu za strefę działań wojennych M.P. Nr 42, poz. 454.
 
10.
Rządowy dokument: Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 r. Druk Sejmowy nr 2850.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top