PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ANALIZA PODOBIEŃSTWA KONFLIKTÓW W ASPEKCIE RÓŻNYCH MODELI PODOBIEŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-05-2014
 
 
SBN 2014;5(1): 141-157
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca dotyczy praktycznych aspektów definiowania i wyznaczania stopnia podobieństwa konfliktów na podstawie badania podobieństwa ich modeli matematycznych. Analizie poddano klasę konfliktów, które w sensie matematycznym mogą być opisane tzw. funkcją charakterystyczną [8]. Klasę tę stanowią wieloosobowe gry kooperacyjne. W pracy przedstawiono trzy najczęściej stosowane modele podobieństwa: podobieństwo metryczne, podobieństwo graficzne oraz model podobieństwa Tversky’ego. Modele te zastosowano do praktycznego wyznaczenia podobieństwa konfliktów ze zbioru konfliktów zawierającego typowe przykłady konfliktów (gier trzyosobowych) reprezentujące najważniejsze ich klasy. Obiektem badań było dziesięć wybranych konfliktów opisanych funkcją charakterystyczną oraz ich wzorce [16]. W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej podobieństwa wybranych konfliktów, podobieństwa ich wzorców oraz podobieństwa w poszczególnych parach: konflikt – wzorzec konfliktu. Uzyskane wyniki w pełni potwierdziły założoną tezę o „przenoszeniu się” istoty podobieństwa zbioru rozważanych konfliktów na podobieństwo ich wzorców, co stanowi istotną przesłankę możliwości wykorzystania rozwiązań konfliktów wzorcowych do rozwiązywania konfliktów podobnych.
 
REFERENCJE (18)
1.
A. Ameljańczyk, Podobieństwo modeli graficznych danych medycznych w algorytmach rozpoznawania wzorców diagnostycznych, WAT, Warszawa 2011.
 
2.
A. Ameljańczyk, Properties of the Algorithm for Determining an Initial Medical Diagnosis Based on a Two-Criteria Similarity Model, WAT, Warszawa 2011.
 
3.
A. Ameljańczyk, Rozwiązania kompromisowe wieloosobowych gier kooperacyjnych i ich własności, WAT, Warszawa 2011.
 
4.
A. Ameljańczyk, Teoria Gier, WAT, Warszawa 1978.
 
5.
A. Ameljańczyk, Teoria Gier i Optymalizacja Wektorowa, WAT, Warszawa 1980.
 
6.
A. Ameljańczyk, Uproszczona metoda wyznaczania gier równoważnych i ich rozwiązań, WAT, Warszawa 2011.
 
7.
S. Jimenez, C. Becerra, Softcardnality-Core: Improving Text Overlap with Distributional Measures for Semantic Textual Similarity, Universidad Nacional de Colombia, 2013.
 
8.
W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 2011.
 
9.
M. Leng, M. Parlar, Analytic Solution for the Nucleolus of a Three-Player Cooperative Game, http://cptra.ln.edu.hk/~mmleng.... pdf?origin=publicationDetail.
 
10.
M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja, Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa 2006.
 
11.
G. Owen, Teoria gier, PWN, Warszawa 1975.
 
12.
B. Siemieńska, Badanie podobieństwa konfliktów i ich rozwiązań, WAT, Warszawa 2014.
 
13.
B. Siemieńska, Metody wyznaczania rozwiązań sytuacji konfliktowych z możliwością kooperacji, WAT, Warszawa 2012.
 
14.
T. Smoleń, Bayesowska teoria oceny podobieństwa. Teoria A. Tvesky’ego, UJ, Kraków, http://ecfi-group.eu/download/....
 
15.
P.D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 
16.
A. Tversky, Features of similarity. Psychological Review, APA, 1977.
 
17.
A. Tversky, Psychological Review, Hebrew University Jerusalem, Israel 1977.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top