PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW – ANALIZA WYPADKÓW CIĘŻKICH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie
 
 
Data publikacji: 25-02-2021
 
 
SBN 2021;19(1): 77-89
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest omówienie problematyki bezpieczeństwa lotów z uwzględnieniem analizy wypadków ciężkich. Na podstawie obowiązujących przepisów zaprezentowano rolę, aktualne zadania oraz kompetencje Służby Bezpieczeństwa Lotów (SBL) w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Problem badawczy określono następująco: jak wypadki ciężkie wpływają na bezpieczeństwo lotnictwa? Poruszono kwestię wypadków lotniczych noszących oficjalnie miano wypadków ciężkich – zaprezentowano model przeliczeniowy wskaźnika wypadków ciężkich, dokonano analizy czynników wpływających na powstawanie ww. zdarzeń. Zastosowano analogię, analizę systemową, metodę obserwacji, analityczną i porównawczą. Na podstawie realnych przykładów szacowano przyczyny zdarzeń-katastrof. Wyszczególniono rodzaje sytuacji szczególnych w locie, stanowiących nieodzowny faktor wysokiego ryzyka w powietrzu. Omówiona problematyka została skorelowana z narzędziami stosowanymi na etapie badania wypadku lotniczego. Wyniki dokonanej analizy, połączonej z syntezą wyselekcjonowanych faktów oraz danych pochodzących z raportów Służb Bezpieczeństwa Lotów dowodzą, że podstawowym faktorem zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa w powietrzu jest utrzymanie zarówno odpowiednich terminów obsług, staranności przeglądów przedlotowych, jak również konieczność wzmożonej ostrożności w ocenie warunków psychofizycznych pilotów podczas doboru personelu do zadania lotniczego. W lotnictwie wojskowym czynnik presji, nacisk na ukończenie zadania lotniczego/ćwiczenia/misji bojowej, zdaje się być istotnym czynnikiem wpływającym na wypadkowość. Szacowanie ryzyka na każdym etapie przygotowania zadania lotniczego w kwestii czynnika ludzkiego i sprzętu, to kluczowa kwestia utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotu. Analiza możliwości i zagrożeń powinna być poprzedzona odpowiednią oceną ekspercką. W powietrzu, dążeniem powinno być niezmiennie zachowanie bezpieczeństwa w powietrzu, nie zaś samo powodzenie misji lotniczej. Kardynalnym błędem popełnianym w procesie planowania zadań bojowych bywa nastawienie na cel w kategorii ukończenia ćwiczenia. „Zadaniowe” podejście w powietrzu, w odniesieniu do czynnika ludzkiego, może spowodować wprost odwrotny, tragiczny w skutkach finał.
 
REFERENCJE (22)
1.
FOD PREVENTION GUIDELINE, National Aerospace FOD Prevention, INC. Dostępne pod adresem: http://as9100store.com/downloa... [dostęp: 27 czerwca 2021].
 
2.
Informator bezpieczeństwa lotów za lata 1988-1992, 1994. Dęblin: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
 
3.
Instrukcja pracy i szkolenia nawigatorów naprowadzania w Siłach Powietrznych, Warszawa 2009.
 
4.
Karpowicz, J., 2008. Podstawy taktyki lotnictwa Sił Powietrznych. Dęblin.
 
5.
Karpowicz, J., 2010. Bezpieczeństwo lotów i ochrona lotnictwa. Dęblin: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
 
6.
Klich, E., 1999. Bezpieczeństwo lotów wybrane zagadnienia. Warszawa: AON.
 
7.
Klich, E., Karpowicz, J., 2011. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie. Dęblin.
 
8.
Krawczyk, P., Karpowicz, J., 2003. Lotnictwo myśliwskie zakres użycia i taktyka działania. Warszawa.
 
9.
Leksykon wiedzy wojskowej, 1979. Warszawa: Wydawnictwo MON, Wyd. I.
 
10.
Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem, 2018. International Civil Aviation Organization, Doc 9858 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.ulc.gov.pl/_downlo... Przepisy/icao/DOC_9859_pl_wydanie_4_PL.pdf [dostęp: 25 czerwca 2021].
 
11.
www.defence24.pl.
 
12.
www.encyklopedia.pwn.pl.
 
13.
www.fodprevention.com.
 
14.
www.inspektoratmonbl.wp.mil.pl.
 
15.
www.malbork.naszemiasto.pl.
 
16.
www.pansa.pl.
 
17.
www.sp.mil.pl.
 
18.
www.wikipedia.pl.
 
19.
Instrukcja bezpieczeństwa lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 2004. Warszawa: WLOP 346/2004.
 
20.
Instrukcja organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IOL-2016), 2016. Decyzja Nr 180/Szkol/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 02.08.16 r. Warszawa: sygn. SPow. 20/2016.
 
21.
Instrukcja zarządzania ruchem lotniczym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IZRL-2017), 2017. Decyzja Nr 348/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.12.16 r. Warszawa.
 
22.
Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP (RL-2016), 2016. Decyzja Nr 179/ Szkol/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 02.08.2016 r. Warszawa: SPow. 19/2016.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top