PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DEFINIOWANIE POJĘĆ Z ZAKRESU AUTONOMICZNYCH SYSTEMÓW UZBROJENIA W ODNIESIENIU DO MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA PODCZAS KONFLIKTÓW ZBROJNYCH W XXI WIEKU
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 14-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2023
 
 
Data akceptacji: 30-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna CYRKUN   

Wojskowa Akademia im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2023;28(2): 7-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W XXI wieku obserwujemy dynamiczny rozwój technologii, który ma znaczący wpływ na dziedzinę wojskowości. Jednym z najbardziej innowacyjnych osiągnięć w tej dziedzinie są autonomiczne systemy. Posiadają zdolność do samodzielnego wykonywania określonych zadań lub działań, minimalizując lub całkowicie eliminując potrzebę ludzkiego udziału. Stanowią one przełom w sposobach prowadzenia działań wojennych i mają potencjał do zmienienia oblicza konfliktów zbrojnych. Praca ta skupia się na definiowaniu pojęć związanych z autonomicznymi systemami uzbrojenia oraz analizie ich potencjalnego wykorzystania w kontekście konfliktów zbrojnych w XXI wieku. W pracy zostały poruszone kwestie związane ze stopniem autonomii oraz problemy definicyjne w obszarze autonomicznych systemów uzbrojenia. Zwrócono uwagę na klasyfikację tego rodzaju systemów, ponieważ można wyróżnić wiele kategorii, które są od siebie różne. Opisano również związek robotyki z autonomicznymi systemami uzbrojenia. Celem artykułu jest określenie zakresu definicyjnego z obszaru autonomicznych systemów uzbrojenia. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: W jaki sposób definiowanie pojęć z zakresu autonomicznych systemów uzbrojenia ma wpływ na ich militarne wykorzystanie? W pracy przyjęto hipotezę główną, która zakłada, że definiowanie autonomicznych systemów uzbrojenia jest konieczne do wykorzystania ich podczas konfliktów zbrojnych. W artykule została wykorzystana literatura krajowa, a także zagraniczna. W pracy wykorzystano metodę instytucjonalno–prawną. Artykuł koncentruje się na definicji autonomicznych systemów uzbrojenia i ich potencjalnym wykorzystaniu podczas konfliktów zbrojnych w XXI wieku. Przedstawione zostały korzyści, zagrożenia i wyzwania związane z tymi systemami, a także kwestie prawne i etyczne, które należy wziąć pod uwagę. Zrozumienie tych aspektów jest kluczowe dla dalszych badań i dyskusji na temat roli autonomicznych systemów uzbrojenia we współczesnym świecie wojskowości.
 
REFERENCJE (42)
1.
Szymański A., Naukowcy ostrzegają przed autonomiczną bronią [online]. Dostępne pod adresem: https://pclab.pl/news65058.htm..., [dostęp: 21 kwietnia 2023].
 
2.
Kopeć R., 2015. Dyplomacja dronów, Kultura i Polityka, 17, 64-82.
 
3.
Christian Webmaster Network Group, 2019. W ostatnim czasie niezwykle modne zrobiły się drony - do użytku prywatnego, ale też w firmach, [online]. Dostępne pod adresem: http://christianwebmaster. org.uk/1081-a-w-ostatnim-czasie-niezwykle-modne-zrobi%C5%82y-si%C4%99- drony-do-u%C5%BCytku-prywatnego-ale-te%C5%BC-w-firmach, [dostęp: 21 kwietnia 2023].
 
4.
Kochańczyk R., Stechnij T., Wilsowski A., Sitko P., Fellner R., 2019. Aspekty prawne oraz certyfikacyjne bezzałogowych statków powietrznych w świetle wybranych regulacji międzynarodowych, Katowice: Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach.
 
5.
Cyrkun K., 2019. Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego związane z przyszłością broni autonomicznej rozpatrywane w kontekście międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, W: Żarna K. red., Bezpieczeństwo. Prawa Człowieka. Stosunki Międzynarodowe, tom 1., Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 
6.
Windeck A., 2014. Robots on the Battlefield, Contemporary Issues and Implications for the Future, Leavenworth: Combat Studies Institute Press.
 
7.
Koziej S., 2008. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym, [online]. Dostępne pod adresem: http://koziej.pl/materialy-dyd..., [dostęp: 21 kwietnia 2023].
 
8.
Aksamitowski A., 2004. Karpaty jako teren działań wojennych jesienią 1944 roku, Tędy szli… Operacja Karpacko-Dukielska – retrospekcja 60 lat później, Krosno: RUTHENUS.
 
9.
Koziej S., 2018. Trzy dekady obronności III RP. Tezy do dyskusji na seminarium [online]. Dostępne pod adresem: https://koziej.pl/materialy-dy..., [dostęp: 9 maja 2023].
 
10.
Kopeć R., 2016. Autonomia systemów bojowych, Przegląd Geopolityczny, 147, 134.
 
11.
Smith C.T.A., Kraemer F., 2006. Robots, Dennett and the autonomous: a terminological investigation, Minds and Machines, 16, 73-80.
 
12.
Encyklopedia PWN, 2023. Autonomia, [online]. Dostępne pod adresem: https://encyklopedia. pwn.pl/haslo/autonomia;4010921.html, [dostęp: 10 maja 2023].
 
13.
Mulholland J.A., 1990. Kant’s System of Rights, New York: Columbia University Press.
 
14.
Hellstrom T., 2013. On the Moral Responsibility of Military Robots, Ethics of Information Technology, 14 (2), 99-107.
 
15.
Kuptel A., 2014. Role of Autonomous Systems in Gaining Operational Access. Policy Guidance – Autonomy in Defence Systems, W: Williams A. red., Norfolk: Supreme Allied Commander Transformation HQ.
 
16.
Ekelhof M., Struyk M., 2014. Deadly Decisions: 8 Objections to Killer Robots, Utrecht: PAX.
 
17.
US. Air Force, 2019. AFRL Aerospace Systems Directorate, Automatic Collision Avoidance Technology, [online]. Dostępne pod adresem: https://www.wpafb.af.mil/Porta... library/Auto%20ICAS%20Brochure_06Sept2016_2.pdf?ver=2018-07-19-080155-517, [dostęp: 11 kwietnia 2023].
 
18.
Swihart D.E., Griffin E., 2009. Automatic Ground Collision Avoidance System (AUTO GCAS), Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on SYSTEMS, [online]. Dostępne pod adresem: https://pdfs.semanticscholar.o.... pdf, [dostęp: 12 maja 2023].
 
19.
Marra W.C., Mcneil S.K., 2012. Understanding “the Loop”: Regulating the Next Generation of War Machines, Harvard Journal of Law & Public Policy, nr 36, s. 1150-1153.
 
20.
Johnson D.G., Noorman M.E., 2014. Responsibility Practices in Robotic Warfare, Military Review, 5, 9.
 
21.
Piesko M., 2002. O subtelnej różnicy między słabą a mocną wersją koncepcji sztucznej inteligencji na przykładzie tekstu Turinga, Zagadnienia filozoficzne w nauce, 31, 84.
 
22.
Zieliński T., 2018. Dylematy użytkowania autonomicznych systemów bojowych w odniesieniu do podstawowych zasad Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Humanities and Social Sciences, 25, 219-230.
 
23.
Schmitt M.N., Thurnher J.S., 2013. Out of the Loop: Autonomous Weapons Systems and the Law of Armed Conflict, Harvard National Security Journal, 4, 231-280.
 
24.
Jacobson B., 2017. Lethal Autonomous Weapons System:Mapping the gge debate, Policy Papers and Briefs – 8, [online]. Dostępne pod adresem: https://www.diplomacy.edu/site... Policy_papers_briefs_08_BRJ.pdf, [dostęp: 9 maja 2023].
 
25.
Docherty B., Fitzpatrick J., Keck T., 2012. Losting Humanity, The Case Against Killer Robots, Washington: Human Rights Watch.
 
26.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, 2014. Sprawozdanie ze spotkania ekspertów MKCK z dnia 25-28 marca 2014 r. w sprawie Autonomous weapon systems: technical, military, legal and humanitarian aspects, Geneva: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
 
27.
Heyns C.H., 2013. Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Christof Heyns, Geneva: Organizacja Narodów Zjednoczonych.
 
28.
Międzynarodowy Komitet Czerwnoengo Krzyża, 2014. Report of the Expert Meeting on Autonomous Weapon Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects, [online]. Dostępne pod adresem: https://www.icrc.org/en/docume...- systems-26-28-march-2014, [dostęp: 11 maja 2023].
 
29.
Lin P., Bekey P.G., Abney K., 2008. Autonomous Military Robotics, Risk, Ethics, and Design, Ethics + Emerging Sciences, California: Polytechnic State University.
 
30.
Chameau J.L., 2014. Emerging and Readily Available Technologies and National Security — A Framework for Addressing Ethical, Legal, and Societal Issues, Washington: US National Academies.
 
31.
Centrum Polskiej Robotyki, 2023. Teoria robotyki, rozwój robotyki [online], Dostępne pod adresem: https://www.robotyka.com/teori..., [dostęp: 12 maja 2023].
 
32.
Kopeć R., 2017. Etyka robotów bojowych, Studia Humanistyczne AGH, nr. 16/2, s. 51-65.
 
33.
Deutscheluftwaffe.com, 2019. Luftwaffe R4M “Orkan”, [online], Dostępne pod adresem: https:// www.deutscheluftwaffe.com/archiv/Dokumente/ABC/f/Flakraketen/R4M%20Orkan/R4M%20 Orkan.html, [dostęp: 4 kwietnia 2019].
 
34.
Mierzejewski J., 2010. AGM-114 Hellfire, Spike-ER, BGM-71 TOW, 9M133 Kornet. Przeciwpancerne pociski kierowane, [onlinie]. Dostępne pod adresem: https://www.konflikty.pl/techn...- -wojskowa/na-ladzie/agm-114-hellfire-spike-er-bgm-71-tow-9m133-kornet-przeciwpancernepociski- kierowane/, [dostęp: 3 maja 2023].
 
35.
Koplow D., 2012. Death by Moderation, The U.S. Military’s Quest for Useable Weapons, New York: Cambridge University Press.
 
36.
Scharre P., 2014. Robotics on the Battlefield. Part I: Range, Persistence and Daring, Washington: Center for a New American Security.
 
37.
Dyrektywa Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych z dnia 21 listopada 2012 r. Autonomy in Weapon Systems, nr DoDD 3000.09.
 
38.
military-history.fandom.com, 2019. Samsung SGR-A1, [online]. Dostępne pod adresem: https:// military.wikia.org/wiki/Samsung_SGR-A1, [dostęp: 5 maja 2023].
 
39.
globalsecurity.org, 2007. Samsung Techwin SGR-A1 Sentry Guard Robot, [online], Dostępne pod adresem: https://www.globalsecurity.org..., [dostęp: 5 maja 2023].
 
40.
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, 2013. Unmanned Systems Integrated Roadmap FY2017-2042, Washington: Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.
 
41.
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, 2012. Defense Science Board, Task Force Report, The Role of Autonomy in DoD Systems, Washington: Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.
 
42.
MKCK, 2011. Oficjalny dokument roboczy MKCK, Międzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (28 listopada - 1 grudnia 2011 r.), International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts, Geneva: MKCK.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top