PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ADAPTACJA SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO DO NOWYCH ZAGROŻEŃ KREOWANYCH PRZEZ FEDERACJĘ ROSYJSKĄ
Marcin MISZCZUK 1, A-D,F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 17-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-06-2023
 
 
Data akceptacji: 26-06-2023
 
 
Data publikacji: 26-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin MISZCZUK   

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Polska
 
 
SBN 2023;28(2): 27-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest eksplanacja dotychczas podejmowanych oraz prognoza przyszłych działań Sojuszu Północnoatlantyckiego na rzecz adaptacji do nowych zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską. W pracy sformułowano następujący problem badawczy: Jakie działania podejmuje i może podejmować w przyszłości Sojusz Północnoatlantycki, by adaptować się do nowych zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską? W trakcie realizacji procesu badawczego ustalono, iż nowe wyzwania i zagrożenia dla Sojuszu Północnoatlantyckiego wynikają z dążeń Federacji Rosyjskiej do rewizji porządku międzynarodowego poprzez rywalizację ekonomiczną i presję polityczną z kluczową rolą siły zbrojnej, która jest podstawą osiągania celów strategicznych polityki zagranicznej. Siła zbrojna wykorzystywana jest przez Rosję zarówno w formie symetrycznych działań zbrojnych, jak i hybrydowych form oddziaływania. Wojna na Ukrainie pokazała, iż Federacja Rosyjska jest zdolna i gotowa do prowadzenia otwartego konfliktu zbrojnego. Ewolucja zagrożeń pozwala przypuszczać, iż to siła zbrojna będzie w perspektywie kolejnej dekady głównym argumentem wykorzystywanym przez Rosję do osiągania celów strategicznych. Adaptacja NATO do wyzwań środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego polega przede wszystkim na rozszerzaniu sojuszniczych zdolności do odstraszania i obrony, zwiększaniu ilości i jakości sił zbrojnych rozmieszczonych na wschodniej flance Sojuszu oraz zmianach koncepcyjno-organizacyjnych, które pozwolą dostosować działanie Sojuszu Północnoatlantyckiego do wyzwań i zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską. Przypuszcza się, iż przyszłe działania adaptacyjne NATO mogą być związane ze zwiększaniem wydatków na obronę państw członkowskich, intensyfikacją procesu pozyskiwania sprzętu i uzbrojenia oraz rozwojem zdolności sił zbrojnych NATO w zakresie odstraszania nuklearnego i wykorzystania broni precyzyjnego rażenia.
 
REFERENCJE (30)
1.
AWG, 2017. Russian new generation Warfare Handbook. Asymetric Warfare Group, U.S. Army, Maryland: US Army [online]. Dostępne pod adresem: https://info.publicintelligenc...- -RussianNewWarfareHandbook.pdf [dostęp: 21.04.2023 r.].
 
2.
Banasik, M., 2021. Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej, Warszawa: Difin.
 
3.
Banasik, M., 2021. Znaczenie odstraszania strategicznego dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Przegląd wschodnioeuropejski 12.
 
4.
Banasik, M., 2022. Odstraszanie strategiczne mechanizmem prowadzenia przez Federację Rosyjską rywalizacji międzynarodowej. Przegląd wschodnioeuropejski nr 13 [online]. Dostępne pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/cbew/202... [dostęp: 15.04.2023 r.].
 
5.
Binnendijk, H., Lindley-French J., 2021. Prioritize NATO’s core task: collective defense [online]. Dostępne pod adresem: https://www.defensenews.com/op...- natos-core-task-collective-defense/ [dostęp: 2.05.2023 r.].
 
6.
Brząkała M., 2022. Wpływ pandemii oraz ataku Rosji na Ukrainę na logistykę ostatniej mili z uwzględnieniem rozwoju zachowań konsumenckich oraz globalnych łańcuchów dostaw. Debiuty Studenckie 2022; Logistyka i transport.
 
7.
Chekinov, S. G., Bogdanov, S.A., 2013. The Nature and Content of a New-Generation War. Military Thought nr 4 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.semanticscholar.or... The-Nature-and-Content-of-a-New-Generation-War-Chekinov-Bogdanov/c8874593b1860de- 12fa40dadcae8e96861de8ebd [dostęp: 23.05.2023 r.].
 
8.
Demus, A., Grisé, M., Shokh, Y., 2022. Rivalry in the Information Sphere: Russian Conceptions of Information Confrontation, Santa Monica: RAND Corporation.
 
9.
DGP, 2023. Dlaczego Putin chce rozmieścić broń nuklearną na Białorusi? Oto trzy powody [online]. Dostępne pod adresem: https://www.gazetaprawna.pl/wi...- 9307,wladimir-putin-rozmieszczenie-broni-nuklearnej-na-bialorusi.html [dostęp: 20.04.2023 r.].
 
10.
Erlanger, S., 2023. Russian Invasion of Ukraine Revolutionizes NATO Military Strategy [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nytimes.com/2023/0...- war.html [dostęp: 06.05.2023 r.].
 
11.
Fukuyama, F., 2000. Koniec historii, Poznań: Z-sk i Spółka.
 
12.
Gotkowska, J., Tarociński, J., 2022. Co po Madrycie? Szczyt NATO, a bezpieczeństwo wschodniej flanki [online]. Dostępne pod adresem: https://www.osw.waw.pl/pl/publ...- -osw/2022-07-05/co-po-madrycie-szczyt-nato-a-bezpieczenstwo-wschodniej-flanki#_ftn17 [dostęp: 05.05.2023 r.].
 
13.
Hammes, T. X., 2023. Game-changers: Implications of the Russo-Ukraine War for the Future of Ground Warfare, Waszyngton: Atlantic Council.
 
14.
Hernandez G. R., 2022. Poland Reignites Nuclear Sharing Conversation [online]. Dostępne pod adresem: https://www.armscontrol.org/ac...- -conversation [dostęp: 23.05.2023 r.].
 
15.
Instytut Europy Środkowej. 2023, Niejednoznaczne podejście Węgier do NATO [online]. Dostępne pod adresem: https://ies.lublin.pl/komentar... [dostęp: 26.05.2023 r.].
 
16.
Johnson, D., 2018. Russia’s Conventional Precision Strike Capabilities, Regional Crises, and Nuclear Thresholds. Livermore Papers on Global Security nr 3 [online]. Dostępne pod adresem: https://cgsr.llnl.gov/content/... [dostęp: 06.06.2023 r.].
 
17.
Kasprzycki, D., Mickiewicz, P., Od „konfliktu hybrydowego” do działań konwencjonalnych? Koncepcja oddziaływania militarnego Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po 2018 roku. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 25.
 
18.
Lorenz, W., 2022. Wysunięta obrona - nowe podejście do polityki obrony i odstraszania NATO [online]. Dostępne pod adresem: https://www.pism.pl/publikacje...- do-polityki-obrony-i-odstraszania-nato [dostęp: 4.05.2023 r.].
 
19.
Meissner, J., 2022. Rosyjska koncepcja wojny nowej generacji w świetle pierwszych doświadczeń z wojny w Ukrainie. Roczniki Nauk Społecznych nr 4 [online]. Dostępne pod adresem: https:// ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/17783/16761 [dostęp: 15.04.2023 r.].
 
20.
Menkiszak, M., 2023. Wygrać wojnę z Rosją. O kontrstrategii Zachodu wobec Moskwy. Punkt widzenia nr 89 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.osw.waw.pl/sites/d... PW_89_Wygrac-wojne-z-Rosja_net_0.pdf [dostęp: 25.05.2023 r.].
 
21.
NATO, 2022. Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2022) [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nato.int/nato_stat...- en.pdf [dostęp: 08.05.2023 r.].
 
22.
NATO, 2022. Deterrence and defence [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nato.int/ cps/en/natohq/topics_133127.htm [dostęp: 10.05.2023 r.].
 
23.
NATO, 2022. NATO’s annual nuclear exercise gets underway [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nato.int/cps/en/na... [dostęp: 12.05.2023 r.].
 
24.
OSW, 2023. Wschodnia flanka NATO po roku wojny – mobilizacja różnych prędkości [online]. Dostępne pod adresem: https://www.osw.waw.pl/pl/publ... wschodnia-flanka-nato-po-roku-wojny-mobilizacja-roznych#_ftn1 [dostęp: 06.05.2023 r.].
 
25.
PAP, 2022. „NYT”, Ukraińska ofensywa wynikiem narad i gier wojennych z USA i Wielką Brytanią [online]. Dostępne pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci...- ofensywa-wynikiem-narad-i-gier-wojennych-z-usa-i-wielka [dostęp: 25.05.2023 r.].
 
26.
Paździorek, P., 2023. Operacyjne aspekty koncepcji A2/AA. Wiedza Obronna nr 2 [online]. Dostępne pod adresem: http://wiedzaobronna.edu.pl/in... [dostęp: 20.04.2023 r.].
 
27.
Polskie Radio 24, 2023. Macron wzywa do „strategicznej autonomii Europy”. Ekspert: Francja dezawuuje znaczenie NATO [online]. Dostępne pod adresem: https://polskieradio24.pl/5/12... artykul/3150180,macron-wzywa-do-strategicznej-autonomii-europy-ekspert-francja-dezawuu je-znaczenie-nato [dostęp: 26.05.2023 r.].
 
28.
Reach, C., 2022. Book Review: ‚Escalation and Deescalation of Crises, Armed Conflicts, and Wars’ [online]. Dostępne pod adresem: https://www.rand.org/blog/2022...- deescalation-of-crises-armed.html [dostęp: 20.04.2023 r.].
 
29.
Tarociński J., Wilk A., 2023. Dostawy broni – konieczność dla Ukrainy, wyzwanie dla Zachodu [online]. Dostępne pod adresem: https://www.osw.waw.pl/pl/publ... dostawy-broni-koniecznosc-dla-ukrainy-wyzwanie-dla-zachodu [dostęp: 05.05.2023 r.].
 
30.
Thomas, T., 2017. The Evolving Nature of Russia’s Way of War [online]. Dostępne pod adresem: https://www.armyupress.army.mi...- -August-2017/Thomas-Russias-Way-of-War/ [dostęp: 2.05.2023 r.].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top