PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
IMPLEMENTACJA ANALIZY SWOT I METODY QFD W PROCESIE PROJEKTOWANIA, JAKO KLUCZOWY CZYNNIK DECYZYJNY PRZY WDRAŻANIU ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH W ORGANIZACJI
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Doktorant / Szkoła Doktorska, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 28-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-05-2023
 
 
Data akceptacji: 01-05-2023
 
 
Data publikacji: 01-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin DĄBROWSKI   

Doktorant / Szkoła Doktorska, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2023;27(1): 71-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest problematyce zarządzania projektami pod kątem efektywnego wykorzystania technik analitycznych. W części wstępnej przybliżono problematykę projektowania i zarządzania procesami oraz nakreślono wymagania względem produktu końcowego (projektu, usługi). W badaniu zweryfikowano hipotezę, że analiza SWOT oraz metoda QFD istotnie przyczyniają się do obniżenia kosztów, skrócenia czasu projektowania oraz wsparcia procesu pogodzenia świata dostawców z oczekiwaniami potencjalnych klientów. W celu weryfikacji hipotezy posłużono się przykładem wdrożenia rozwiązań chmurowych w organizacji (przedsiębiorstwie), gdzie wykorzystano starannie wyselekcjonowane dane uwzględniające pożądane cechy produktu (usługi) zarówno przez projektantów, jak i docelowych odbiorców. W badaniu wykorzystano jako przykład analizę wdrożenia rozwiązań chmurowych w organizacji (przedsiębiorstwie) celem weryfikacji w jakim stopniu narzędzia analityczne są przydatne do wspomagania projektowania tego typu rozwiązań. Przeprowadzenie analizy SWOT wraz z interpretacją tablic krzyżowych jednocześnie z wykorzystaniem metody QFD pozwoliło na wyciągnięcie wniosków, które odpowiadają na pytanie: Czy prezentowane metody mają zastosowanie w procesie decyzyjnym wdrażania rozwiązań chmurowych oraz w jakim stopniu prezentowane techniki analityczne wspierają proces zarządzania, przekładając się na skrócenie czasu i kosztów projektu, eksponują ryzyko oraz wskazują newralgiczne dla organizacji (przedsiębiorstwa) zagrożenia związane z przedmiotowym projektem? Dane wykorzystane w artykule zostały dobrane deterministycznie z pominięciem procesu ankietowania, ponieważ celem artykułu jest zweryfikowanie możliwości wykorzystania prezentowanych technik analitycznych. Współczynniki wagowe cech w analizie SWOT zostały również dobrane obiektywnie metodą jakościową, przy czym myśląc o dalszym rozwoju badań należałoby przeprowadzić ankietę spodziewanych cech produktu (usługi) na odpowiedniej grupie respondentów co pozwoliłoby na zwiększenie wiarygodności wyniku badań. Zastosowana w przedmiotowy badaniach metodologia może zostać zaimplementowana w procesie projektowania podobnych rozwiązań teleinformatycznych.
 
REFERENCJE (11)
1.
Białas, A., 2007, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WN-T, Warszawa.
 
2.
Dziembek, D., 2015, Analiza SWOT systemów business intelligence udostępnianych przedsiębiorstwom w publicznej chmurze obliczeniowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 243, 2015.
 
3.
Wolny, W., 2015, Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, 297-305.
 
4.
Zaskórski, P., Woźniak, J., Szwarc, K., Tomaszewski, Ł., 2015, Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, WAT, Warszawa.
 
5.
Polak, P., Jurczyk-Bunkowska M., 2017, Wykorzystanie metody QFD w procesie określenia wymagań użytkowników portali regionalnych systemów innowacji, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
6.
Wolniak, R., Łyo-Wrońska K., 2018, Wykorzystanie metody QFD w koncepcji Design Thinking, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2018 Seria: Organizacja i Zarządzanie nr 131.
 
7.
Wolniak, R, Sędek A., 2008, Wykorzystanie metody QFD do projektowania proekologicznych produktów i usług, Problemy Ekologii, vol. 12, nr 4.
 
8.
Mastalerz, M., 2008, Zastosowanie metody QFD w procesie wdrażania systemu informatycznego e-learning, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” nr 22, s. 21-29.
 
9.
Chmura, J., 2015, Cloud Computing jako nowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
10.
Brodny, J. Kaźmierczak J., 2017, Oprogramowanie do komputerowego wspomagania metody QFD, Systemy wspomagania w inżynierii produkcji, Inżynieria Systemów Technicznych, Vol. 6.
 
11.
Zaskórski, P., Zaskórski, W., Woźniak, J., 2021, Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informacyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszonych, CeDeWu, Warszawa.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top