PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MIEJSCE EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ W ROSYJSKIEJ MYŚLI GEOPOLITYCZNEJ
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 17-08-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-08-2022
 
 
Data akceptacji: 24-08-2022
 
 
Data publikacji: 24-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Weronika GÓRALSKA   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2022;26(4): 21-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest umiejscowienie Europy oraz Unii Europejskiej w rosyjskiej myśli geopolitycznej. Wyszczególniono rolę dezinformacji w oddziaływaniu na państwa europejskie i państwa UE, przedstawiono czynniki polityczno-militarne, warunkujące stosunki rosyjsko-europejskie, a także zwrócono uwagę na surowce naturalne, które obecnie są jednym z głównych narzędzi kształtujących politykę Federacji Rosyjskiej w stosunku do Europy. Przedstawiono również w sposób syntetyczny konsekwencje, które dotknęły Federację Rosyjską po jej agresji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r. W pracy postawiono hipotezę, która brzmi: Europa i Unia Europejska zajmują niezwykle istotne miejsce w rosyjskiej myśli geopolitycznej, w szczególności ze względu na rynek zbytu surowców naturalnych oraz polityczne strefy wpływów w rywalizacji światowej. Celem pobocznym pracy było wskazanie cech charakterystycznych Europy i UE w odniesieniu do rosyjskiej myśli geopolitycznej. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: teoretyczną metodę badawczą – krytyczną analizę literatury przedmiotu, która pozwoliła na usystematyzowanie informacji na temat rosyjskiego postrzegania Europy i Unii Europejskiej, które kształtowało się przez lata. Posłużono się także metodą definiowania, pozwalającą wyjaśnić pojęcia związane z technikami wykorzystywanymi przez Federację Rosyjską w celu manipulacji na arenie międzynarodowej. Postawiona hipoteza została potwierdzona, a głównym wnioskiem z owej analizy jest stwierdzenie: Europa i Unia Europejska stanowią poważne zagrożenie dla Federacji Rosyjskie z punktu widzenia rosyjskiej myśli geopolitycznej. Po militarnej agresji na Ukrainę, stosunki Rosji z państwami europejskimi uległy znaczącej zmianie, co wiąże się z dużymi zmianami rosyjskiej polityki na kontynencie europejskim. Państwo to, pomimo utracenia roli światowej potęgi, dalej będzie odgrywało znaczącą rolę w Eu-ropie, wraz z kształtowaniem architektury bezpieczeństwa w regionie.
 
REFERENCJE (16)
1.
Banasik, M. (red. nauk.), 2019. Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa, Diffin.
 
2.
Consilium Europa, 2022. Reakcja UE wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, https://www.consilium. europa.eu/pl/policies/eu-response-ukraine-invasion/ [dostęp: 05.02.2023 r.].
 
3.
Eberhardt, P., 201. Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, „Przegląd geograficzny”, 2(82), 221-240.
 
4.
Frączyk, J., 2022. Mapa krajów uzależnionych od energii z gazu. Tam panuje strach przed embargiem na Rosję, Business Insider, https://businessinsider.com.pl... [dostęp: 17.04.2022 r.].
 
5.
Kędzierski, M., Kardaś S., Łoskot-Strachota A., 2022. Nord Stream 2: zamrożenie projektu wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę, Ośrodek Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publ... [dostęp: 17.04.2022 r.].
 
6.
Łastawski, K., 2004. Charakterystyczne cechy tożsamości europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo”, 1, 206-237.
 
7.
Marshall, T., 2015. Więźniowie geografii, czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce, Poznań, ZYSK IS-KA.
 
8.
Panek, B., Stawicki R. (red. nauk.), 2018. Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku, Warszawa, Diffin.
 
9.
Polski Instytut Ekonomiczny, 2022. Ograniczenie importu rosyjskiej ropy do UE jest realne, https://pie.net.pl/ograniczeni... [dostep: 17.04.2022 r.].
 
10.
Potulski, J., 2010. Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
 
11.
Skrabacz, A., 2020. Multilateralne relacje Rosji z państwami UE. Polityka perto-kija czy perto- -marchewki? [w:] Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa, Warszawa, Diffin.
 
12.
Sykulski, L., 2012. Trójkąt Kaliningradzki. Wprowadzenie do koncepcji geopolitycznej osi Berlin- -Warszawa-Moskwa, Częstochowa, Instytut Geopolityki.
 
13.
Sykulski, L., 2013. Rosja-Wyspa i Wielki Limitrof. Myśl geopolityczna Wadima Cymburskiego, https://geopolityka.net/rosja-... [dostęp: 17.04.2022 r.].
 
14.
Sykulski, L., 2019. Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna, Warszawa, PWN.
 
15.
TL, 2022, Rosyjskie paliwo jądrowe. Oto kolejny problem energetyczny Europy, Forsal, https:// forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/8396967,rosyjskie-paliwo-jadrowe-rosatom-problem-en ergetyczny-europy.html [dostęp: 17.04.2022 r.].
 
16.
Trusewicz, I., 2022, Uran najdroższy od dekady. Ukraina zrywa z paliwem jądrowym z Rosji, Energia RP, https://energia.rp.pl/atom/art... [dostęp: 17.04.2022 r.].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top