PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
NOWA TECHNOLOGIA I NOWA GEOPOLITYKA – TEZY TRZECIA I CZWARTA O UWARUNKOWANIACH BEZPIECZEŃSTWA POLSKI
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
SBN 2017;11(1): 77-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł to kontynuacja rozdziału Priorytet odstraszania i ocean światowy – dwie tezy o uwarunkowaniach bezpieczeństwa Polski z książki zbiorowej Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT 2015. Polska polityka i strategia obronna może korzystać z synergii czterech tez: 1. Wskutek nierówności potencjałów i braku głębi strategicznej naturalnym priorytetem Polski jest odstraszanie. Trzeba wzmacniać odstraszanie nuklearne i konwencjonalne przez NATO i rozwijać narodowe siły odstraszania, będące zarazem wkładem do potęgi NATO i UE. 2. Polska powinna aktywnie korzystać z położenia nad morzem zgodnie z myślą Mahana, geopolityką i strategią NATO. Rozwój potęgi na morzu daje liczne korzyści, w tym opcję odstraszania środkami o maksymalnej zdolności przetrwania pierwszego ataku. 3. Polska może osiągnąć strategiczną przewagę – nie ilościową, lecz jakościową – przez rozwój nauki, technologii i gospodarki opartej na wiedzy, pod warunkiem zwiększenia udziału R&D w gospodarce i nakładów na obronność do poziomu czołowych państw Zachodu i Azji Wschodniej. Sprzyja Polsce członkostwo w UE, NATO i OECD. 4. Połączyć trzeba dwa historyczne polskie programy geopolityczne – piastowski (zachodni) i jagielloński (wschodni) – w pojedynczy program euroatlantycki. Dotąd przeciwstawne i konkurencyjne, programy te mogą i powinny być połączone dziś, gdy Polska należy do NATO i UE, zajmując miejsce na flance wschodniej organizacji zachodnich. Obydwa programy zaczęły być realizowane niesprzecznie już w czasach starań Polski o przyjęcie do NATO i UE, a zarazem rozwijania współpracy z krajami środkowoeuropejskimi w ramach Grupy Wyszehradzkiej i wschodnioeuropejskimi na Międzymorzu. Polska nie może izolować się od żadnych części obszaru euroatlantyckiego i ograniczać swojego dostępu do ich różnych zasobów – od zasobów naukowych i technologicznych po porty morskie i oceaniczne. Jednoczesne przyjęcie wszystkich czterech tez pozwala wszechstronnie wyjaśnić stan i wyzwania bezpieczeństwa zewnętrznego Polski oraz znaleźć adekwatne rozwiązanie.
 
REFERENCJE (118)
1.
Acton J.M., Deterrence During Disarmament: Deep Nuclear Reductions andInternational Security, Abingdon, London, UK; New York, NY, USA: Routledge, 2011.
 
2.
Anderson R.R., Ellis P.J., Paz A.M., Reed K.A., Renegar L.A., Vaughan J.T.,Strategic Landpower and a Resurgent Russia: An Operational Approach to Deterrence.A U.S. Army War College Integrated Research Project in Support of: U.S. EuropeanCommand and U.S. Army Europe, Carlisle, PA, USA: Strategic Studies Institute andU.S. Army War College Press, 2016.
 
3.
Atkinson R.D., Ezell S.J., Innovation Economics: The Race for Global Advantage,New Haven, CT, USA: Yale University Press, 2012.
 
4.
Baldwin R.E., The Great Convergence: Information Technology and the NewGlobalization, Cambridge, MA, USA: Belknap Press of Harvard University Press,2016.
 
5.
Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka: wybrane zagadnienia, redakcja naukowaM. Ilnicki, Z. Nowakowski, Towarzystwo Naukowe Powszechne, Warszawa 2014.
 
6.
Białek J., Oleksiuk A., Gospodarka i geopolityka: dokąd zmierza świat?, Difin,Warszawa 2009.
 
7.
Black J., Geopolitics and the Quest for Dominance, Bloomington, IN, USA: IndianaUniversity Press, 2016.
 
8.
Blackwill R.D., War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft, Cambridge, MA,USA: Belknap Press of Harvard University Press, 2016.
 
9.
Bocheński A., Między Niemcami a Rosją, Wydawnictwo Polityka, Warszawa 1937.
 
10.
Bryen S.D., Technology Security and National Power: Winners and Losers, NewBrunswick, NJ, USA; London, UK: Transaction Publishers, 2016.
 
11.
Brzeziński Z., Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi, przekładz angielskiego K. Skonieczny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
 
12.
Cianciara A.K., Partnerstwo Wschodnie 2009-2014: geneza, funkcjonowanie,uwarunkowania, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa2014.
 
13.
Cimbala S.J., The New Nuclear Disorder: Challenges to Deterrence and Strategy,Farnham, Surrey, UK; Burlington, VT, USA: Ashgate, 2015.
 
14.
Cimbala S.J., Nuclear Weapons in the Information Age, New York, NY, USA: ContinuumInternational Publishing Group, 2012.
 
15.
Cohen S.B., Geopolitics: The Geography of International Relations, 3rd Edition, Lanham,MD, USA: Rowman & Littlefield, 2015.
 
16.
Complex Deterrence: Strategy in the Global Age, Edited by T.V. Paul, P.M. Morgan,J.J. Wirtz, Chicago, IL, USA: University of Chicago Press, 2009.
 
17.
Czerniak J., Polityka innowacyjna w Polsce: analiza i proponowane kierunki zmian,Difin, Warszawa 2013.,
 
18.
Debs A., Monteiro N.P., Nuclear Politics: The Strategic Causes of Proliferation, NewYork, NY, USA: Cambridge University Press, 2017.
 
19.
Delpech T., Nuclear Deterrence in the 21st Century: Lessons from the Cold Warfor a New Era of Strategic Piracy, Santa Monica, CA, USA: RAND Corporation, 2012.
 
20.
Dougherty J.E., Pfaltzgraff R.L., Contending Theories of International Relations:A Comprehensive Survey, 5th Edition, New York, NY, USA: Longman, 2001.
 
21.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającegowłączeniu społecznemu (Unia Europejska), 2010.
 
22.
The European Defence Agency: Arming Europe, Edited by N. Karampekios,I. Oikonomou, Abingdon, Oxon, UK; New York, NY, USA: Routledge, 2015.
 
23.
Foreign Policies of EU Member States: Continuity and Europeanisation, Edited byA. Hadfield, I. Manners, R.G. Whitman, Abingdon, Oxon, UK; New York, NY,USA: Routledge, 2017.
 
24.
Freedman L., Deterrence, Cambridge, UK; Malden, MA, USA: Polity Press, 2004.
 
25.
Freedman L., The Evolution of Nuclear Strategy, 3rd Edition, Houndmills, Basingstoke,Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2003.
 
26.
Frieden J.A., Lake D.A., Lawrence Broz J., International Political Economy:Perspectives on Global Power and Wealth, 5th Edition, New York, NY, USA: W.W. Norton,2010.
 
27.
Friedman N., Seapower as Strategy: Navies and National Interests, Annapolis, MD,USA: Naval Institute Press, 2001.
 
28.
The Future of Extended Deterrence: The United States, NATO, and Beyond, Edited byS. von Hlatky, A. Wenger, Washington, DC, USA: Georgetown University Press,2015.
 
29.
The Geopolitics of Natural Resources, Edited by D. Lewis Feldman, Cheltenham,UK: Edward Elgar Publishing, 2011.
 
30.
The Geopolitics Reader, Edited by G. ÓTuathail, S. Dalby, P. Routledge, 2ndEdition, Abingdon, Oxon, UK: Routledge, 2006.
 
31.
Geopolityka, redakcja naukowa A. Dybczyński, Poltext, Warszawa 2013.
 
32.
Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, redakcja naukowa S. Bieleń, A. Skrzypek,Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk PolitycznychUniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 
33.
Gerson M.S., Conventional Deterrence in the Second Nuclear Age, “Parameters”, vol. 39,no. 3, Autumn 2009.
 
34.
Gilpin R., Global Political Economy: Understanding the International Economic Order,Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2001.
 
35.
The Global Politics of Science and Technology, vol. 1, Concepts from InternationalRelations and Other Disciplines, vol. 2, Perspectives, Cases and Methods, Edited byM. Mayer, M. Carpes, R. Knoblich, Berlin, Germany: Springer, 2014.
 
36.
Granieri M., Renda A., Innovation Law and Policy in the European Union: TowardsHorizon 2020, Milan, Italy: Springer, 2012.
 
37.
Gray C.S., Sloan G., Editors, Geopolitics, Geography, and Strategy, London, UK:Frank Cass, 1999.
 
38.
Gray C.S., War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History,2nd Edition, Abingdon, UK: Routledge, 2011.
 
39.
Gray C.S., The Navy in the Post-Cold War World: The Uses and Value of Strategic SeaPower, University Park, PA, USA: Pennsylvania State University Press, 1994.
 
40.
The Handbook of Global Science, Technology, and Innovation, Edited by D. Archibugi,A.Filippetti, Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2015.
 
41.
Hickman J., Space is Power: The Seven Rules of Territory, Lanham, MD, USA: LexingtonBooks, 2015.
 
42.
Hix S., Høyland B., The Political System of the European Union, 3rd Edition,Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2011.
 
43.
Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przekładz angielskiego H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa2005.
 
44.
Innovation, Technology and Economic Change, edited by J. Fagerberg, D.C. Mowery,Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2015.
 
45.
Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, redakcja naukowaJ. Kotowicz-Jawor, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk,Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016.
 
46.
Jasiński A.H., Innowacyjność w gospodarce Polski: modele, bariery, instrumentywsparcia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 2014.
 
47.
Kelly P., Classical Geopolitics: A New Analytical Model, Stanford, CA, USA: StanfordUniversity Press, 2016.
 
48.
Kennedy P.M., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarczei konflikty zbrojne w latach 1500-2000, przekład z angielskiego M. Kluźniak, Książkai Wiedza, Warszawa 1994.
 
49.
Killebrew R.B., Conventional Defense and Total Deterrence: Assessing NATO’s StrategicOptions, Lanham, MD, USA: Rowman & Littlefield, 1997.
 
50.
Kissinger H., World Order, New York, NY, USA: Penguin Press, 2014.
 
51.
Kostrzewa-Zorbas G., Broń nuklearna w wielobiegunowym świecie, „RocznikStrategiczny 1998-1999”.
 
52.
Kostrzewa-Zorbas G., NATO in the New Strategic Environment: Cyber Attacks NowCovered by Article 5 of the North Atlantic Treaty, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego.Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo / National Security Studies. Cryptology andCybersecurity”, vol. 4, no. 6 (2014).
 
53.
Kostrzewa-Zorbas G., Plan dla NATO, „Aspen Review Central Europe” nr 2/2014.
 
54.
Kostrzewa-Zorbas G., Priorytet odstraszania i ocean światowy – dwie tezyo uwarunkowaniach bezpieczeństwa Polski, rozdział [w:] B. Jagusiak (red.), Współczesnewyzwania bezpieczeństwa Polski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.
 
55.
Kubowski J., Broń jądrowa: fizyka, budowa, działanie, skutki, historia, WydawnictwaNaukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 
56.
Kurek S.T., Sułek M., Olszewski J., Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno--obronnym, Wydawnictwo AON, Warszawa 2009.
 
57.
Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa2007.
 
58.
Libicki M.C., Cyberdeterrence and Cyberwar, Santa Monica, CA, USA: RANDCorporation, 2009.
 
59.
Libicki M.C., Cyberspace in Peace and War, Annapolis, MD, USA: Naval InstitutePress, 2016.
 
60.
Mackinder H.J., Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction,Washington DC, USA: National Defense University Press, 1996.
 
61.
Mahan A.T., The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, New York, NY,USA: Dover Publications, 1987.
 
62.
Mandel R., Optimizing Cyberdeterrence: A Comprehensive Strategy for PreventingForeign Cyberattacks, Washington, DC, USA: Georgetown University Press, 2017.
 
63.
Marciniak S., Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa 2010.
 
64.
Mickiewicz P., Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego,Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.
 
65.
Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2010.
 
66.
Moran D., Russell J.A., editors, Maritime Strategy and Global Order: Markets,Resources, Security, Washington DC, USA: Georgetown University Press, 2016.
 
67.
Morze i problematyka morska w polskiej myśli politycznej (XIX-XXI wiek): studiai rozprawy, red. T. Sikorski, A. Wątor, Wydawnictwo Naukowe WydziałuHumanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa, Szczecin 2014.
 
68.
NATO and Collective Defence in the 21st Century: An Assessment of the Warsaw Summit,Edited by K. Friis, Abingdon, Oxon, UK; New York, NY: Routledge, 2017.
 
69.
NATO Strategy Documents 1949-1969, edited by G.W. Pedlow in collaboration withNATO International Staff Central Archives, Brussels, Belgium: North Atlantic TreatyOrganisation, 1997.
 
70.
NATO’s Return to Europe: Engaging Ukraine, Russia, and Beyond, Edited by R.R. Moore,D. Coletta, Washington DC, USA: Georgetown University Press, 2017.
 
71.
Nichols T., Stuart D., McCausland J.D., editors, Tactical Nuclear Weapons andNATO, Carlisle, Pennsylvania, USA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College,2012.
 
72.
North Atlantic Treaty Organization, Active Engagement, Modern Defence: StrategicConcept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic TreatyOrganization. Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summitin Lisbon, 19-20 November 2010.
 
73.
Olszewski R., Odstraszanie militarne w strategii obronnej państwa, Wyższa SzkołaOficerska Sił Powietrznych, Dęblin 1996.
 
74.
On Limited Nuclear War in the 21st Century, Edited by J.A. Larsen, K.M. Kartchner,Stanford, CA, USA: Stanford University Press, 2014.
 
75.
The Oxford Handbook of Creative Industries, Edited by C. Jones, M. Lorenzen,J. Sapsed, Oxford, UK: Oxford University Press, 2015.
 
76.
The Oxford Handbook of Political Psychology, Edited by L. Huddy, D.O. Sears, J.S. Levy,2nd Edition, Oxford, UK: Oxford University Press, 2013.
 
77.
Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnegorozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 
78.
Parry C., Super Highway: Sea Power in the 21st Century, London, UK: Elliottand Thompson, 2014.
 
79.
Payne K.B., The Great American Gamble: Deterrence Theory and Practice from the ColdWar to the Twenty-First Century, Fairfax, VA, USA: National Institute Press, 2008.
 
80.
Pickering S., Understanding Geography and War: Misperceptions, Foundations,and Prospects, New York, NY, USA: Palgrave Macmillan, 2017.
 
81.
Polak R., Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wydanie 2,poszerzone i zmienione, Bellona, Warszawa 2015.
 
82.
Polska w euroatlantyckiej strefie bezpieczeństwa, redakcja naukowa Z. Trejnis,R. Radziejewski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014.
 
83.
Power, Politics and Confrontation in Eurasia: Foreign Policy in a Contested Region,edited by R.E. Kanet, M. Sussex, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK; NewYork, NY, USA: Palgrave Macmillan, 2015.
 
84.
Public Procurement for Innovation, Edited by C. Edquist, N.S. Vonortas, J. MikelZabala-Iturriagagoitia, J. Edler, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2015.
 
85.
Quackenbush S.L., Understanding General Deterrence: Theory and Application, NewYork, NY, USA: Palgrave Macmillan, 2011.
 
86.
Religion, Globalization and Culture, Edited by P. Beyer, L. Beaman, Leiden, Netherlands:Brill, 2007.
 
87.
Revolutionising EU Innovation Policy: Pioneering the Future, Edited by K. Gretschmann,S. Schepers, London, UK: Palgrave Macmillan, 2016.
 
88.
Rosja: rozważania imperiologiczne, redakcja naukowa S. Bieleń, A. Skrzypek, OficynaWydawnicza Aspra-JR; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UniwersytetuWarszawskiego, Warszawa 2015.
 
89.
Routledge Handbook of Naval Strategy and Security, Edited by J. Krause, S. Bruns,Abingdon, Oxon, UK; New York, NY, USA: Routledge, 2016.
 
90.
Rozwój w dobie globalizacji, redakcja naukowa A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PolskieWydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 
91.
Ruffini P.-B., Science and Diplomacy: A New Dimension of International Relations,Berlin, Germany: Springer, 2017.
 
92.
Russia, Eurasia and the New Geopolitics of Energy: Confrontation and Consolidation,Edited by M. Sussex, R.E. Kanet, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK; NewYork, NY, USA: Palgrave Macmillan, 2015.
 
93.
Sagan S.D., Waltz K.N., The Spread of Nuclear Weapons: An Enduring Debate, 3rdEdition, New York, NY, USA: W.W. Norton, 2013.
 
94.
Siła i strategia bezpieczeństwa narodowego, redakcja D.R. Bugajski, R. Rybak,Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Gdynia2015.
 
95.
Sloan G., Geopolitics, Geography and Strategic History, Abingdon, Oxon, UK; NewYork, NY, USA: Routledge, 2017.
 
96.
Sloan S.R., Permanent Alliance? NATO and the Transatlantic Bargain from Trumanto Obama, New York, NY, USA: Continuum, 2010.
 
97.
Sociology of Globalization: Cultures, Economies, and Politics, Edited by K.E. IyallSmith, Boulder, CO, USA: Westview Press, 2013.
 
98.
Springer P.J., Military Robots and Drones: A Reference Handbook, Santa Barbara, CA:ABC-CLIO, 2013.
 
99.
Spykman N.J., America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balanceof Power, New Brunswick, NJ, USA: Transaction Publishers, 2007.
 
100.
Spykman N.J., The Geography of the Peace, Hamden, CT, USA: Archon Books, 1969.
 
101.
Stavridis J., Sea Power: The History and Geopolitics of the World’s Oceans, London,UK; New York, NY, USA: Penguin Press, 2017.
 
102.
Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies, Edited byJ. Baylis, J.J. Wirtz, C.S. Gray, 4th Edition, Oxford, UK: Oxford University Press,2013.
 
103.
Szabo S.F., Germany, Russia and the Rise of Geo-economics, London, UK; New York,NY, USA: Bloomsbury Academic, 2015.
 
104.
Szubrycht T., Bałtyckie wymiary bezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej,Gdynia 2010.
 
105.
Taylor M.Z., The Politics of Innovation: Why Some Countries Are Better Than Othersat Science and Technology, New York, NY, USA: Oxford University Press, 2016.
 
106.
The Theory and Practice of Innovation Policy: An International Research Handbook,Edited by R.E. Smits, S. Kuhlmann, P. Shapira, Cheltenham, UK; Northampton,MA, USA: Edward Elgar, 2010.
 
107.
Till G., Seapower: A Guide for the Twenty-First Century, 4th Edition, London, UK;New York, NY, USA: Routledge, 2017.
 
108.
Tolstrup J., Russia vs. the EU: The Competition for Influence in Post-Soviet States,Boulder, CO, USA: Lynne Rienner Publishers, 2014.
 
109.
Turczyński P., 15 lat Polski w NATO: aspekty polityczne, prawne i militarne, Bellona,Warszawa 2015.
 
110.
Understanding NATO in the 21st Century: Alliance Strategies, Security and GlobalGovernance, Edited by G.P. Herd, J. Kriendler, London, UK; New York, NY, USA:Routledge, 2013.
 
111.
United States Department of Defense, Nuclear Posture Review Report, Washington,DC, USA: U.S. Department of Defense, 2010.
 
112.
Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski, redakcja naukowa Z.Trejnis,Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013.
 
113.
Viotti P.R., Kauppi M.V., International Relations Theory, 5th Edition, Boston, MA,USA: Pearson, 2012.
 
114.
Wong W.W.S., Emerging Military Technologies: A Guide to the Issues, Santa Barbara,CA, USA: Praeger, 2013.
 
115.
Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw: stan obecny i perspektywy,red. W. Starzyńska, J. Wiktorowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź2012.
 
116.
Zarychta S., Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015, Bellona,Warszawa 2016.
 
117.
Zarychta S., Doktryny i strategie NATO 1949-2013, Bellona, Warszawa 2014.
 
118.
Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa: przemiany, innowacje,kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top