PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO WARTOŚCI EUROPEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2013
 
 
SBN 2013;4(1): 87-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dla każdej kultury najważniejsze są jej wartości. To one określają występujące w niej tradycje i charakter danego społeczeństwa. Specyficznie wyrażone zasady i normy przekładają się na całokształt indywidualnej i instytucjonalnej podmiotowości grup, państw czy wręcz regionów. Kultura wymusza realizację przyjętych działań i twórczości, wyrażając ogólnie przyjętą aksjologię. W tym właśnie sensie można mówić o tożsamości Europy. Bez przyjęcia jednolitego wyrazu danej kultury trudno jest mówić o zasadach działań instytucjonalnych czy gwarancji odpowiedniej jakości życia. Autorka analizuje te zagadnienia, konstatując, że zapewnienie bezpieczeństwa wartości europejskich jest priorytetem w utrzymaniu tej tożsamości, a co za tym idzie, zachowaniu jakości wymiernych jej elementów.
 
REFERENCJE (15)
1.
L. Dyczewski, Kultura w całościowym planie rozwoju, Instytut Wydawniczy PAX,Warszawa 2011.
 
2.
L.E. Harrison, S.R. Huntington, Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zyski i S-ka,Poznań 2003.
 
3.
D. Jurkiewicz-Eckert, Od wspólnego dziedzictwa kulturowego do wspólnego obszarukulturowego. O nowych kierunkach debaty wokół przyszłości kultury w Unii Europejskiej,Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 
4.
K. Krzysztofek, Oblicze cywilizacyjno-kulturowe Unii Europejskiej po rozszerzeniu.Implikacje dla Polski, „Studia Europejskie”, numer 1(29) 2004, Centrum EuropejskieUniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 
5.
J. Mariański, Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1993.
 
6.
L. Marszałek, A. Solak, O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli KardynałaStefana Wyszyńskiego, seria: LABOR, Katedra Pedagogiki Społecznej i PedagogikiPracy, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,Warszawa 2010.
 
7.
M. Michalik, Wychowanie społeczne a kształtowanie stosunku do przyrody, (w:)Z. Misztal (red. nauk.), Ekologia i wychowanie, środowisko, zdrowie, wychowanie, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1989.
 
8.
Z. Misztal, Ekologia i wychowanie, środowisko, zdrowie, wychowanie, WydawnictwoMinisterstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1989.
 
9.
J. Polakowska-Kujawa, Współczesna Europa w procesie zmian: wybrane problemy,Difn, Warszawa 2006.
 
10.
J. Puzynina, Język wartości, PWN, Warszawa 1992.
 
11.
A. Rodziński, Na orbitach wartości, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989.
 
12.
H. Skorowski, Osoba ludzka podstawą chrześcijańskiej Europy w nauczaniu kard. StefanaWyszyńskiego, prymasa Polski, (w:) L. Marszałek, A. Solak (red. nauk.), O społeczeństwie,wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Seria: LABOR, KatedraPedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy, Wydział Nauk Pedagogicznych UniwersytetuKardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.
 
13.
B. Suchodolski, I. Wojnar, Kierunki i treści ogólnego kształcenia człowieka, PaństwoweWydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1990.
 
14.
A. Tyszka, Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna – studia i szkice, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1999.
 
15.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Biuro Informacji ONZ przy współpracy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ, Warszawa 1989.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top