PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA: DYWERSJA50 – EGZEMPLIFIKACJA W OPARCIU O WSPÓŁCZESNE ŹRÓDŁA OTWARTE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-12-2015
 
 
SBN 2015;8(2): 101-123
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zapewnienie bezpieczeństwa państwa to zadanie wielu skoordynowanych wewnętrznie podmiotów ludzkich i materiałowych, informacyjno-technologicznych ukierunkowanych między innymi na znane i nieznane zagrożenia oraz przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom. Tego typu działania muszą się natknąć wcześniej czy później na dywersyjną aktywność zagranicznych służb specjalnych. Autorzy przedstawiają egzemplizkację niektórych zagrożeń, analizując te wynikające z aktywności zagranicznych służb działających przeciwko krajowi pobytu. Artykuł opiera się na źródłach i informacjach jawnych, zarówno historycznych, jak i współczesnych, ukazujących możliwy zakres działania zagranicznych agentur.
 
REFERENCJE (22)
1.
Afera szpiegowska. Oficer pracował w dep. wychowania i promocji obronności MON, strona internetowa RMF 24, http://www.rmf24.pl/fakty/pols...- pracowal-w-dep-wychowania-i-promocj,nId,1537502.
 
2.
Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (The White Pages of National Security of the Republic of Poland), Warszawa 2013.
 
3.
Ciupiński A., Malak K. (red.), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004.
 
4.
von Clausewitz C., Traktat o wojnie, Gliwice 2013.
 
5.
Dmowski R., Kościół, naród i państwo, Krzeszowice 2002.
 
6.
Doktryna Operacje specjalne DD/3.5, Dowództwo Wojsk Specjalnych, DWSpec. 1/2011, Kraków 2011.
 
7.
Dywersja nieprzyjacielska na terenie państwa polskiego, Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział II Sztabu Głównego/ Generalnego Wojska Polskiego, sygn. I.303.4.2503, Warszawa 1922.
 
8.
Działania nieregularne. Podręcznik, MON, Inspektorat Szkolenia, Szkol 327/69, Warszawa 1969.
 
9.
Gmyz C., Polska – raj dla rosyjskich szpiegów, „Tygodnik Do Rzeczy”, 2014, nr 48 (096).
 
10.
Grzegorowski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2013.
 
11.
Kowalski A., Rosyjski sztylet − działalność wywiadu nielegalnego, Łomianki 2013.
 
12.
Kraj K., Mała wojna. Radziecka szkoła dywersji i walki partyzanckiej, „MMS KOMANDOS” 2009 nr 11 (197).
 
13.
Kups A., Działania przecidywersyjne, „MMS KOMANDOS” 2001, nr 12 (110).
 
14.
NATO Glossary Of Terms And Definitions (English And French) – AAP-6 (2008).
 
15.
Nolan C., Greenwood Encyclopedia of International Relations, Westport 2002.
 
16.
Pawlikiewicz L., Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954-1991, Kraków 2013.
 
17.
Pepłoński A., Szymanowicz A. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 2010.
 
18.
Piejko M., Kania D., Odbudujemy Wojsko Polskie, „Gazeta Polska”, nr 38 z 17.09.2014.
 
19.
Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 Ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Monitor Polski” 2007, nr 11, poz. 110.
 
20.
Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 r., Warszawa 2014.
 
21.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
 
22.
Wójcik J., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top