PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
O WIZJI BEZPIECZEŃSTWA EMANCYPACYJNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-12-2012
 
 
SBN 2012;3(1): 323-349
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest filozoficznym wywodem określającym najważniejsze znaczenia używane w kontekście czasoprzestrzeni bezpieczeństwa. Po syntetycznym przedstawieniu rodzajów antycypacji przyszłości autor osadza je w filozoficznych koncepcjach bezpieczeństwa, teoriach politologicznych i ideologiach. Następnie rozwija jedną z wizji idealistycznych koncepcji bezpieczeństwa, a mianowicie wizję cywilizacji kognitywnej i bezpieczeństwa emancypacyjnego. Umocowuje tę wizję z jednej strony w spojrzeniu filozoficznym na temat wyboru sposobów realizacji życia, głównie przez Platona, Arystotelesa i Kanta, z drugiej zaś w nowożytnych prawach człowieka i ich czterech generacjach. Na tej bazie stara się opisać istotę bezpieczeństwa oświeconego, podmiotowego i emancypacyjnego – bezpieczeństwa zapewnianego przez kognitariuszy, tzn. tych, którzy tworzą wiedzę i informacje, przetwarzają je i wykorzystują oraz przekazują.
 
REFERENCJE (42)
1.
Arystoteles, Etyka eudemejska, (w:) Dzieła wszystkie, t. 5, Wyd. PWN, Warszawa2000.
 
2.
Arystoteles, Polityka, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2004.
 
3.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, (w:) Dzieła wszystkie, t. 5, Wyd. PWN, Warszawa2000.
 
4.
D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. Stefan Amsterdamski, PWN, Warszawa 1994.
 
5.
J.D. Bolter, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputerów, tłum. TomaszGoben-Klas, PIW, Warszawa 1990.
 
6.
K. Booth, N. Wheeler, Contending philosophies about security in Europe, (w:) C. McInnes (ed. by), Security and strategy in the new Europe, Rutledge, London-New York1992.
 
7.
B. Buzan i in., Te European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era,London 1990.
 
8.
Critical Security Studies and World Politics, Ken Booth (ed.), Lynne Rienner Co. andLondon 2005.
 
9.
M.T. Cyceron, O państwie. Pisma flozofczne, t. II, PWN, Warszawa 1960.
 
10.
Deklaracja Niepodległości, (w:) A. Bartnicki, K. Michałek, I. Rusinowa, Encyklopediahistorii Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wyd. Egras Morex, Warszawa 1992.
 
11.
J. Delors, Raport: Edukacja jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie OświatowcówPolskich, Wyd. UNESCO, Warszawa 1998.
 
12.
E. Faure, E. Herrera, A.R. Kaddoura, H. Lopes, A.W. Pietrowski, W. Rahnema,F.C. Ward, Uczyć się, aby być, PWN, Warszawa 1975.
 
13.
Filozofa życia. W poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra, pod red. Edwarda Jarmochai Jerzego Kunikowskiego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce-Drohiczyn 2011.
 
14.
M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. Michał Herer, Wyd. Nauk.PWN, Warszawa 2010.
 
15.
Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, podred. Johna Baylisa, Steve’a Smitha przy współpracy Patricii Owens, tłum. dr ŁukaszKamieński, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 
16.
T. Goben-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Teleinformacyjnego, Kraków 1999.
 
17.
T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego,PWN, Warszawa 1954.
 
19.
http:/pl.wiksource.org/wil/Deklaracja_Praw_C%5
 
20.
http:/pl.wiksource.org/wil/Deklaracja_Praw_C%5.
 
21.
Jan Paweł II, Jego miłość do „końca” pozostaje pod stronie człowieka, (w:) Idem, Drogąjest Eucharystia. Przemówienia Ojca Świętego podczas trzeciej wizyty w ojczyźnie. 8-14czerwca 1987, Wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1987.
 
22.
I. Kant, Co to jest Oświecenie?, tłum. Adam Landman, (w:) Wybór pism, (w:) T. Kroński,Kant, PWN, Warszawa 1966.
 
23.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (w:) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiejz 14.12. 2007 r.
 
24.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (w:) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiejz 14.12. 2007 r. http:/pl.wiksource.org/wil/Deklaracja_Praw_C%5.
 
25.
J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa1994; Idem, Transgresja i kultura, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 1997.
 
26.
K. Krzysztofek, Uniwersalistyczne i pluralistyczne wizje pokojowego świata, PISM,Warszawa 1990.
 
27.
M. Lazzarato, Nowa defnicja pojęcia „biopolityki”, tłum. Agata Czarnacka, „Praktykateoretyczna – Biopolityka” 2011/2.
 
28.
T. Lemke, Analityka biopolityki. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornegopojęcia, tłum. Patryk Szostak, „Praktyka teoretyczna – Biopolityka” 2011/2.
 
29.
D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, Granice wzrostu, PWE,Warszawa 1973.
 
30.
M. Mróz, Bezpieczeństwo europejskie w polskiej perspektywie – podstawowe koncepcje i uwarunkowania, Raport nr 64, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, wrzesień 1994.
 
31.
Platon, Teajtet, tłum. Władysław Witwicki, PWN, Warszawa 1959.
 
32.
K. Popper, Logika odkrycia naukowego, przedm. Jerzy Kmita, Wyd. PWN, Warszawa1977.
 
33.
K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum. AdamChmielewski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
34.
K. Popper, Wszechświat otwarty: Argument na rzecz indeterminizmu, tłum. AdamChmielewski, Wyd. Znak, Kraków 1996.
 
35.
J.J. Rousseau, Umowa społeczna. List o widowiskach, przeł. Antoni Peretiatkowicz, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
36.
J. Świniarski, Bezpieczeństwo w ujęciu flozofcznym, (w:) Nauka o bezpieczeństwie.Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i Materiały, pod red. Lecha Grochowskiego, Arkadiusza Letkiewicza i Andrzeja Misiuka, t. 1, Wyd. Wyższej Szkoły Policji,Szczytno 2010.
 
37.
J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa. Od zagadnień ogólnych do militarnych, AON,Warszawa 1996.
 
38.
J. Świniarski, Źródła realistycznej i idealistycznej tradycji refleksji o bezpieczeństwie,„Studia Bezpieczeństwa Narodowego. National Security Studies” 2011/1.
 
39.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa2003.
 
40.
A. i H. Toffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, tłum. Barbarai Lech Burdeccy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1997.
 
41.
I. Wallernstein, Koniec świata, jaki znamy, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa2004.
 
42.
www.unesco.pl/fleadmin/user.../pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top