PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
O ZNACZENIACH NAZWY ZŁOŻONEJ BEZPIECZEŃSTWO
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 17-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor stara się rozwikłać dylemat związany z realnym i etymologicznym pojmowaniem bezpieczeństwa, jego konwencjonalnym i często polisemantycznym definiowaniem, a naturalnym i istotowym określaniem. W rozwikłaniu tym wskazuje na dwa rodzaje nazw wyróżniane już przez Platona i Arystotelesa, a mianowicie : konwencjonalne i naturalne. Stąd analityka semantyczna i objaśnienie pomieszczone w następnych częściach wywodu dotyczą znaczenia: konwencjonalnego nazwy złożonej bezpieczeństwo, naturalnego tej nazwy w języku polskim i nie tylko w języku polskim. Konkluzją wywodu są konstatacje wskazujące, z jednej strony, na nietrafne i konwencjonalne określenia bezpieczeństwa – najczęściej brak zagrożeń − z drugiej zaś na trafne i naturalne – raczej przez lub za pomocą pieczy, kontroli i troski. Te ostatnie mają umocowanie etymologiczne i semantyczne w archaicznej nazwie występującej w języku polskim, a mianowicie: przezpieczeństwo. Również osadzenie znaczenia nazwy bezpieczeństwo w łacińskim securitas (se – każdy; cura – piecza) znaczy każdą pieczę, nadzór i kontrolę oraz dbałość. Stąd rekomendacja dla takiej naturalnej i trafnej definicji nazwy bezpieczeństwo, która głosi, że jest ono takim stanem rzeczy, którego specyfiką jest piecza, troska i kontrola oraz dbałość. W przeciwieństwie do tej naturalnej definicji, konwencjonalne określenia bezpieczeństwa identyfikują tę nazwę złożoną z brakiem zagrożeń, chociaż może z czymkolwiek, np. pewnością lub niezawodnością albo stabilnością itp.
 
REFERENCJE (48)
1.
Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1 i 2, tłum. Kazimierz Leśniak, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
 
2.
Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
 
3.
Brzeziński M., Problem tożsamości bezpieczeństwa w świetle etymologii języka polskiego, [w:]Metodyczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, pod red. W. Kitlera i T. Kuśmidra,Difin, Warszawa 2015.
 
4.
Cackowski Z., Zasadnicze zagadnienia filozofii, KiW, Warszawa 1989.
 
5.
Carnap R., Introduction to Semantics, MIT Press, Cambridge1942.
 
6.
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wyd. Wilga, Warszawa 1996.
 
7.
Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo państw i narodów w procesieintegracji europejskiej, pod red. Wiesława Śmiałka i Józefa Tymanowskiego, Wydawnictwo AdamMarszałek, Toruń 2002.
 
8.
Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa2010.
 
9.
Foucault M., Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011.
 
10.
Foucault M., Rządzenie żywymi, tłum. M. Herer, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2014.
 
11.
Gołembski Fr., O wieloznaczności pojęcia bezpieczeństwo, „Nowoczesne Systemy Zarządzania.Zeszyt WCY IOiZ” 2008/3.
 
13.
 
14.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... – [dostęp: 4.04.2017.].
 
15.
Jones R.E., Analysing Foreign Policy: An introduction to Some Conceptual Problems, Routledge& K. Paul, London 1970.
 
16.
Kaczmarek J., Skowroński A., Bezpieczeństwo: świat – Europa – Polska. Wyd. „Atla2”, Wrocław1998.
 
17.
Kahn Ch.H., Język i ontologia w Kratylosie, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophia”2001/14.
 
18.
Khun Th. S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, tł. i posłowie S.Amsterdamski, PIW, Warszawa 1985.
 
19.
Khun Th.S., Struktura rewolucji naukowych, tł. Helena Ostromęcka, wyd. I, PWN, Warszawa1968.
 
20.
Lazzarato M., Bezpieczeństwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato, tłum. IrminaMajchrzak, „Praktyka Teoretyczna – Biopolityka” 2011/2.
 
21.
Lisiecki M., Diagnoza i prognoza rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i zarządzaniabezpieczeństwem obywateli, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, pod red.Marka Lisieckiego, Wyd. WSZ i Prawa w Warszawie, Warszawa 2008.
 
22.
Lyons J., Semantyka, PWN, Warszawa 1984.
 
23.
Marcinkowski M., Świniarski J., Bezpieczeństwo w przestrzeni edukacyjnej, Wyd. WyższejSzkoły Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013.
 
24.
Morris Ch.W., Signification and Significance: A Study of the Relations of Signs and Values. Mass.MIT Press, Cambridge 1964.
 
25.
Morris Ch.W., Signs, Language and Behavior, Prentice –Hall, Englewood Cliffs 1946.
 
26.
Nye J.S., Keohane R., Power and Interdependence: World Politics in Transition, Brown andCompany, Little 1977.
 
27.
Platon, Kratylos, tłum. Witold Stefański, Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,Wrocław−Warszawa−Kraków−Łódź 1990.
 
28.
Platon, Listy, tłum. M. Maykowska, PWN, Warszawa 1987.
 
29.
Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, wyd. I, PWN, Warszawa 1977.
 
30.
Roosevelt F.D., Cztery wolności, [w:] Wielkie mowy historii. Tom 3: Od Hitlera do Eisenhowera,pod red. M. Gumkowskiego, Wyd. Polityka, Warszawa 2006.
 
31.
Rosa R., Lipińska-Rzeszutko M. i Kubiak M., Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego.Tradycje. Współczesność. Nowe wyzwania, Wyd. AP, Siedlce 2010.
 
32.
Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 
33.
Słownik angielsko-polski: https://translate.google.pl/?h... [dostęp: 4.04.2017].
 
34.
Słownik grecko-polski, https://translate.google.pl/?h... [dostęp: 4.04.2017].
 
35.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1979.
 
36.
Słownik języka polskiego, tom pierwszy A-F (reprint). Gutenberg-Print, Warszawa 1994.
 
37.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, AON, Warszawa 1996
 
38.
Słownik współczesnego języka polskiego, tom 1, Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 2001.
 
39.
Stańczyk J., Bezpieczeństwo i pokój – wzajemne relacje, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa i pokojuw jednoczącej się Europie. Teoria i jej zastosowanie, pod red. R. Rosy, Wyd. Akademii Podlaskiej,Siedlce−Chlewiska 1999, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, AON, Warszawa 1996.
 
40.
Stańczyk J., Poszukiwanie reguł definiowania bezpieczeństwa, [w:] „Studia BezpieczeństwaNarodowego. National Security Studies” 2016/10.
 
41.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 
42.
Świniarski J., Barwy w pogłębianiu i poszerzaniu badań nad bezpieczeństwem, [w:] Barwy i cieniebezpieczeństwa, pod. red. Włodzimierza Gocalskiego, WAT, Warszawa 2013.
 
43.
Świniarski J., Chojnacki Wł., Filozofia bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, AON, Warszawa2004.
 
44.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Wyd. Makuliński,Warszawa−Pruszków 1997.
 
45.
Świniarski J., Chojnacki Wł., Filozofia bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, AON, Warszawa 2004 [http://docer.pl/doc/50ne – dostęp: 4.04.2017].
 
46.
Tokarczyk R., Tomasz z Akwinu o prawie naturalnym, „Euhemer” 1974, nr 2.
 
47.
Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie,Wyd. Scholar, Warszawa1999.
 
48.
Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON” 2012/1.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top