PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
POLITYKA MIGRACYJNA WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH JAKO WYZNACZNIK BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 162-175
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł odnosi się do polityki migracyjnej Szwecji, Hiszpanii i Holandii. Dokonano w nim analizy i oceny zastosowanych instrumentów instytucjonalno-prawnych tych polityk, m.in. takich jak partycypacja polityczna, nadawanie obywatelstwa, zastosowanie okresów przejściowych, dostęp do rynków pracy, pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników czy polityka wobec migracji powrotnych. Na przykładzie wybranych państw imigracyjnych ukazano ich znaczenie dla ich bezpieczeństwa demograficznego, ekonomicznego, społecznego i politycznego.
 
REFERENCJE (10)
1.
Bauböck R. (red.), Migration and Citizenship. Legal Status, Rights and Political Participation,Amsterdam University Press, Amsterdam 2006.
 
2.
Bauer W.T., Das kommunale Ausländerwahlrecht im europäischen Vergleich, Friedrich EbertStiftung, 2008.
 
3.
Dembiński K., Grzybowski M. (tłum.), Konstytucja Królestwa Szwecji, Wydawnictwo Sejmowe,Warszawa 2000.
 
4.
Duszczyk M., Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,Warszawa 2012.
 
5.
Głowacki A. (tłum.), Konstytucja Królestwa Holandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 
6.
Godlewska E., Lesińska-Staszczuk M. (red.), Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej.Stan prawny i faktyczny, UMSC, Lublin 2013.
 
7.
Grzymała-Kazłowska A., Łodziński Ł. (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje,badania, polityki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 
8.
Mołdawa T. (tłum.), Konstytucja Hiszpanii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993.
 
9.
Nowakowska L., Polityczne konsekwencje wielokulturowości we współczesnej Europie, WydawnictwaUczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz.
 
10.
Orłowska R., Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiejw świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,Gdańsk 2013.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top