PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PROTOKÓŁ STAMBULSKI JAKO NARZĘDZIE MONITOROWANIA PRAW CZŁOWIEKA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
SBN 2018;13(1): 115-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza problem tortur we współczesnym świecie, które są stosowane nawet w wysoko rozwiniętych demokracjach. Mimo istnienia regulacji prawnych i mechanizmów kontrolnych, tortury wciąż znajdują się w repertuarze środków bynajmniej nie terrorystów, ale przedstawicieli legalnie działających instytucji państwa, takich jak policja czy więziennictwo. Protokół stambulski to dokument, który pozwala trafniej rozpoznać przez odpowiednie służby stosowanie tortur u osoby zatrzymanej (więźnia). Autorki artykułu rozważają, czy w Polsce zalecenia tego dokumentu są przestrzegane i jakie instytucje są zaangażowane w kontrolę przestrzegania praw człowieka w tym obszarze.
 
REFERENCJE (39)
1.
Bukowski J., Lekarze wobec problemu stosowania tortur oraz innego nieludzkiego traktowania lub karania, „Skalpel” 02/2016 (marzec-kwiecień).
 
2.
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski,Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2009.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
 
19.
 
21.
https://amnesty.org.pl/o-nas/ (pobrano 23.02.2017 r.).
 
25.
 
26.
 
28.
Jastrzębski M., Prawne i polityczne implikacje sprawy więzień CIA w Polsce. OrzeczeniaEuropejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Al-Nashiri i Husayn (AbuZubaydah) przeciwko Polsce, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”6, UWM w Olsztynie 2015.
 
29.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 
30.
Monitoring miejsc pozbawienia wolności – przewodnik praktyczny, ATP, 2004.
 
31.
Nowicki M., Fialova Z., Monitoring Praw Człowieka, Helsińska Fundacja PrawCzłowieka, Warszawa 2000 http://www.europarl.europa.eu/... (Pobrano 24.02.2017 r.).
 
32.
Pawłuszko T., Afganistan w polityce Stanów Zjednoczonych, [w:] Ł. Smalec (red.),Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnychobszarów niepewności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001-2011,Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa2012.
 
33.
Protokół stambulski. Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur orazinnego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, OrganizacjaNarodów Zjednoczonych, Nowy Jork i Genewa, 2004.
 
34.
Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2014,Warszawa 2015.
 
35.
Słownik współczesnego języka polskiego, tom 1, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1998.
 
36.
Szpak A., Traktowanie zatrzymanych w Guantanamo Bay: czy mamy do czynieniaz torturami?, „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 3, Warszawa 2007.
 
37.
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (DzU 2014, poz. 1648).
 
38.
Wójtowicz-Dawid A., Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej– wybrane aspekty prawne, Katedra Prawa Administracyjnego,Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Zeszyt 18/26.
 
39.
Zimbardo P., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 2012.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top