PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
RÓŻNICE I PODWÓJNE STANDARDY W ROZUMIENIU I STOSOWANIU KATEGORII „BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA” I „SEKTORY STRATEGICZNE”
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 109-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo ekonomiczne przez zbyt długi czas stanowiło zaniedbany aspekt bezpieczeństwa narodowego. Stąd też autor pragnie wyjaśnić dlaczego tak było, oraz podkreślić istnienie różnic w rozumieniu kategorii bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (national economic security), m.in. głównie w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego. Główna teza artykułu brzmi: kraje wysoko rozwinięte, dominujące w gospodarce światowej, stosują podwójne standardy w swej polityce w stosunku do krajów na niższym poziomie, gdy dochodzi w praktyce do interpretacji kategorii bezpieczeństwo ekonomiczne, czy gałęzie strategiczne. W naszej polityce gospodarczej nie możemy się na powyższe fakty zgadzać. Niezbędna jest zatem istotna korekta naszej polityki bezpieczeństwa narodowego w kierunku sprecyzowania listy sektorów/gałęzi strategicznych oraz ustanowienia bardziej skutecznych instytucji i narzędzi chroniących je przed wrogimi przejęciami stanowiącymi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
 
REFERENCJE (28)
1.
Baldwin W., Security studies and the end of the cold war, „World Politics”, No.10, 1995:126.
 
2.
Benoit B., Germany Plans for Own CFIUS Deal Watchdog, „Financial Times”, September 7, 2008.
 
3.
Clifton J., Diaz-Fuentez D., The European Union, Southern Multinationals and the Questionof Strategic Industries, 2009 (http:// ssrn.com/abstract=1699654, dostęp: 26.05.2017).
 
4.
COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, Foreign Investments and U.S. National Security, Dec.14, 2016 (dostęp: 24.05.2017).
 
5.
INVESTMENT CANADA ACT, New Thresholds, New National Security Regime –and TougherEnforcement?, Federated Press Conference, Montreal, October 1, 2009 (dostęp :24.08.2017).
 
6.
Frejtag-Mika E., Kołodziejak E. Putkiewicz Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnymświecie, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1996.
 
7.
Ha-Joon Chang, 23 rzeczy których ci nie mówią o kapitalizmie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,Warszawa 2013.
 
8.
Ha-Joon Chang, Źli Samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu, WydawnictwoKrytyki Politycznej, Warszawa 2013.
 
9.
Interpelacja nr 5468 posła J. Dorosza do Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 X 2003 (dostęp: 25.05.2017).
 
10.
Jackson J.K., Foreign Investment and National Security: Economic Considerations, „CongressionalResearch Service”, Washington, March 11, 2011 (Summary).
 
11.
Kieżun W., Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
 
12.
Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.
 
13.
Kowalik T., Polska transformacja, MUZA S.A, Warszawa 2009.
 
14.
Lewandowski R., Sektory gospodarcze o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa,Institute of Economic Research Working Papers, No 72/2015.
 
15.
Losman D., Economics and National Security: An Unfortunate Blend, „Policy Analysis”, No. 409,August 1, 2001 (dostęp: 17.08.2017).
 
16.
Ławniczak R., A post-socialist/communist perspective. From foreign imposed to home-growntransitional public relations, [w:] The Routledge Handbook of Critical Public Relations (eds. J.L’Etang, D. McKie, N. Snow, and J. Xifra), Routledge 2016.
 
17.
Ławniczak R., Blanke-Ławniczak K., Wyzwania dla komunikowania strategicznego w przejęciachglobalizacji odwrotnej, [w:] R. Ławniczak (ed.), Komunikowanie strategiczne w międzynarodowychfuzjach i przejęciach, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, Poznań 2012.
 
18.
OECD, Protection of Critical Infrastructure and the Role of Investment Policies Relating to NationalSecurities, Paris, May 2008.
 
19.
Poznański K.Z., Obłęd reform. Wyprzedaż Polski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2001.
 
20.
Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem,Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 82.
 
21.
Ronis S.R. (ed.), Economic Security: Neglected Dimension of National Security?, Center for StrategicConferencing Institute for National Strategic Studies, National Defense University Press,Washington, D.C. 2011.
 
22.
Root F.R., International Trade &Investment (5th edition), South-Western Publishing Co., Cincinnati1984.
 
23.
Olszewski L., Strategiczne sektory w rozwoju współczesnej gospodarki narodowej, [w:] J. Blicharz,Prawne aspekty prywatyzacji, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012, s. 545-554.
 
24.
Szewko W., Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski – zagrożenia potencjalne i realne, [w:] L. Łukaszuk,W. Kostecki (red.), Uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności Polski. Aspekty prawnomiędzynarodowei polityczne, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 1996.
 
25.
Szwarc K., Zaskórski P., Ciągłość działania systemów zapewniania bezpieczeństwa, [w:]B. Jagusiak (red.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT, Warszawa 2015.
 
26.
United States House Committee on Ways and Means (December 2010), Overview and Compilationof U.S. Trade Statues, Government Printing Office. pp. 290-291 (dostęp: 24.08.2017).
 
27.
Wierzchowska M., Repolonizacja EDF, „Puls Biznesu”, 11.05.2017 (dostęp:27.08.2017).
 
28.
Woś R., Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2014, s. 12.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top