PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
STALKING JAKO ZAGROŻENIE OSOBISTEGO BEZPIECZEŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 431-455
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest stalking, czyli uporczywe nękanie, jako praktyka zagrażająca bezpieczeństwu osobistemu. Stalking jest przestępstwem w 2011 roku wpisanym do Kodeksu Karnego w Polsce. W artykule opisane zostały jego definicje, przejawy, motywy sprawców oraz portret psychologiczny stalkera i jego ofiary. Przywołano również statystyki policyjne na temat przestępstwa stalkingu w województwie podlaskim i w skali kraju. Artykuł jest częścią projektu realizowanego w ramach badań do pracy magisterskiej.
 
REFERENCJE (17)
1.
Budyń-Kulik M., Mozgawa M., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania,Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2012.
 
2.
Chlebowska A., Nalewajko P., Stalking − zarys problemu oraz analiza rozwiązań ustawodawcyniemieckiego, austriackiego, polskiego, „Prokurator” 2010/2011, nr 4 (44) /1(45).
 
3.
Fronczak J., Stalking z perspektywy interdyscyplinarnej, „Białostockie Studia Prawnicze”, tom13, Białystok 2013.
 
4.
Hołyst B., Wiktymologia, PWN, Warszawa 2001.
 
5.
Kaczmarek J. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa2008.
 
6.
Knap A., Stalking − perspektywa psychologiczno-kryminologiczna, „Biuletyn Stowarzyszenia naRzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 7/luty 2013.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483 zezm.
 
8.
Kosińska J., Prawnokarna problematyka stalkingu, „Prokuratura i prawo”, 10/2008.
 
9.
Lattanzi M., Stalking jako rodzaj uzależnienia emocjonalnego i uczuciowego od osoby, „Konferencjanaukowa – Człowiek w sieci zniewolonych dróg – Zeszyt abstraktów”, M. Jędrzejko (red.),Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007.
 
10.
Malec M., Percepcja bezpieczeństwa: Definicje, wymiary, paradygmaty, MON, Warszawa 2006.
 
11.
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd bezpieczeństwawewnętrznego” 7/12/2009.
 
12.
Mrozek J.J., Golińska-Konecko M., Przestępstwo stalkingu wobec osób powszechnie znanych,„Media, Kultura, Komunikacja Społeczna”, 11/2/2015.
 
13.
Paralusz J., Zatrute życie – zjawisko stalkingu z perspektywy ofiary prześladowania, „NiebieskaLinia nr 5/88/2013”.
 
14.
Stalking and Domestic Violence. The Third Annual Report to Congress under the Violence AgainstWomen Act, Violence Against Women Grants Office of Justice Programs, U.S. Department ofJustice, July 1998.
 
15.
Staręga M., Stalking jako nowy czyn zabroniony w polskim kodeksie karnym, „Zeszyty NaukoweUniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 94, 2012.
 
16.
Święch W., Stalking – fakty i mity, „Młoda Humanistyka”, nr 1/2016.
 
17.
Tomaszek K., Stalker − psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw „uporczywego nękania”,„Studia z Psychologii w KUL”, tom 18, pod red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio,D. Musiał, M. Wiechetek, Lublin 2012.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top