PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE W RAMACH „ODWROTNEJ GLOBALIZACJI”
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2013
 
 
SBN 2013;4(1): 339-362
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym tematem artykułu jest ewolucja i przemiana teorii i praktyki działania w odniesieniu do bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, przy ukazaniu realcji, jakie występują między aktywnością ekonomiczną a bezpieczeństwem narodowym. Autor zwraca szczególną uwagę na związane z „odwrotną globalizacją” potencjalne ryzyko i zagrożenia fuzji i przyjęć, środków ekonomicznych rozwiniętych państw przez rozwijające się ekonomicznie kraje. Według różnych wskazań ma to przełożenie na bezpieczeństwo państwa. Rosnąca liczba przejęć i nabyć firm działających w krajach ekonomicznie rozwiniętych, zainicjowanych przez multinarodowe firmy rozwijających się gospodarek, a także globalny kryzys finansowy z 2008/2009, wpłynęły w niektórych krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych na próby adaptacji oraz przyjęcie nowych lub poprawkę starych praw. Dotyczą one bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze określanym jako „strategiczny”. Wdrożenie tych prawnych restrykcji w odniesieniu do obcych inwestycji zostało skrytykowane przez rozwijające się gospodarczo kraje jako protekcjonizm wpływający na próbę utrzymania konkurencyjnie lepszej pozycji w stosunku do ich możliwości. Zasadniczo, jak autor zauważa w odniesieniu do Polski, problematyka ta nie może pozostać niezauważona, gdyż ma przełożenie na polski sektor strategiczny, co jest częścią rozważań podjętych w artykule. Dodatkowo zaproponowane zostają instrumenty przeciwdziałania tego typu zagrożeniom.
 
REFERENCJE (58)
1.
B. Balcerowicz (ed.), Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa wobec wyzwańrozwojowych świata na początku XXI wieku (Cz. 1. Identyfkacja gospodarczych podstawbezpieczeństwa państwa oraz wyzwań rozwojowych świata na początku XXI wieku),AON, Warszawa 2002.
 
2.
B. Benoit, Germany Plans for Own CFIUS Deal Watchdog, “Financial Times”, September 27, 2008.
 
3.
Bezpieczeństwo Ekonomiczne Rzeczpospolitej Polskiej (praca zbiorowa), AON, Warszawa2003.
 
4.
S. Bhattacharjee, National Security with a Canadian Twist: Te Investment Canada Actand the New National Security Review Test, “Columbia FDI Perspectives. Vale ColumbiaCenter on Sustainable International Investment”, No.10, July 30, 2009.
 
5.
D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodoweu schyłku XX wieku, Warszawa 1997.
 
6.
J. Bogucki, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych z sektorów strategicznych dlaPolski (Blog: www.jacekbogucki.pl).
 
7.
H-J. Chang, 23 things they don’ttell you about capitalism, Pinquin Books, London 2011.
 
8.
D. Chen et al., Tinking on Economic Globalization and China’s Economic SecurityStrategy, “Studies in International Technology and Economy”, Beijing 2000.
 
9.
B. Cichocki, B. Konarzewska, A. Niewiadomski, Ł. Pacuła, Amerykańska Ustawao inwestycjach zagranicznych i bezpieczeństwie narodowym a podobne uregulowania w UniiEuropejskiej, Rosji i Chinach, „Bezpieczeństwo Narodowe”, Nr 7-8, 2008, s. 184-201.
 
10.
J. Clifton, D. Diaz-Fuentez (2009), Te Europen Union, Soutern Multinationlasand the Question of the “Strategic Industries”, 2009. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=16996....
 
11.
E. Frejtag-Mika, Z. Kołodziejak, W Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne wewspółczesnym świecie, Radom 1996.
 
12.
M. Goss, Sprzedam Polskę – msp.gov.org., „Nasz Dziennik”, 17 maja 2010.
 
13.
E.M. Graham, D.M. Marchick, U.S. National Security and Foreign Direct Investment,“Institute for International Economics”, Washington, D.C. 2006.
 
14.
J. Heath, Strategic protectionism? National security and foreign investment in the RussianFederatioin, 4 November 2010, pp. 465.
 
15.
J.K. Jackson, Foreign Investment, CFIUS, and Homeland Security: An Overview, “Congressional Research Service”, Washington, April 17, 2008.
 
16.
J.K. Jackson, Foreign Investment and National Security: Economic Considerations,“Congressional Research Service”, Washington, March 11, 2011.
 
17.
T. Kamiński (ed.), Bezpieczeństwo gospodarcze, AON, Warszawa 1995.
 
18.
L. Kekic & K.P. Sauvant (eds.), Word Investment Prospects to 2010: Boom or Backlash, EIU an Columbian Program on International Investments, N. York, London,Hong Kong 2006.
 
19.
Z. Kołodziejak (ed.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1986.
 
20.
K. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, ELIPSA Warszawa 2011.
 
21.
S. Kurek, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [In:] Ekonomika bezpieczeństwapaństwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, red. nauk. S. Kurinia, M. Krč, AON–VA,Warszawa–Brno 2000.
 
22.
S. Kurek, Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju wynikające z procesówglobalizacji, In: Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski wynikające z procesów globalizacji, J. Płaczek (ed.) AON, Warszawa 2002.
 
23.
L. Li, Economic Globalization’s Impact on National Sovereignty and New Concept ofSovereignty, “World Economics and Politics”, Issue 4, 2006. 24 Z. Liqun, He Hongjing, On Post-Cold-War Economic Security, “World Economy andPolitics”, 1999.
 
24.
października 2010.
 
25.
R. Ławniczak, K. Blanke-Ławniczak, Communication challanges for reverse globalization’s acquisitions, In: Challanges for Communication Management and Public RelationsIn International Mergers and Acquisitions, (ed.) R. Ławniczak, CONTACT, Poznań 2011.
 
26.
S. Mijalković, N. Milošević, Correlation between economic,corporate and nationalsecurity, In: Development of institutional capacities, standards and procedures for fghtingorganized crime and terrorism under conditions of international integrations, “Academyof Criminalistic and Police Studies”, Belgrade, Vol. 8 (2) 2011, pp. 437-454.
 
27.
T.H. Morgan, Chinese Foreign Direct Investments In Canada: Treat or Opportunity?“Canadian Council of Chief Executives”, March 2012.
 
28.
D.K. Nanto, Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy,“Congressional Research Service”, Washington, January 4, 2011.
 
29.
OECD, Strategic Industries in a Global Economy: Policy issues for the 1990s, Paris 1991.
 
30.
OECD, Protection of Critical Infrastructure and the Role of Investment Policies Relatingto National Security, Paris 2008.
 
31.
OECD, Freedom of investment, national security and ‘strategic’ industries (Progress Reportby the OECD Investment Committee), Paris, 26 March 2008.
 
32.
OECD, International Investment Perspectives, Paris.
 
33.
OECD, Eighth Roundtable on Freedom of Investment, National Security and “Strategic”Industries, Paris, October 8, 2008.
 
34.
OECD, Protection of Critical Infrastructure and the Role of Investment Policies Relatingto National Security, Paris, May 2008.
 
35.
OECD, FDI Regulatory Restrictevness Index, Paris, 2012.
 
36.
L. Olszewski, Strategiczne sektory w rozwoju współczesnej gospodarki narodowej, In:J. Blicharz (ed.), Prawne aspekty prywatyzacji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012.
 
37.
Plan Strategiczny Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 
38.
Poland Seeks to Keep Russian Capital Away from Strategic Industries, “BBC MonitoringInternational Reports”, July 20, 2012.
 
39.
K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania pań-stwem, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 
40.
R. Ramamurti, Why study emerging-market multinationals?, In: R. Ramamurti,J.V. Singh, Emerging Multinationals in Emerging Markets, N.York, Cambridge UniversityPress, 2009.
 
41.
ROCZNIKI STRATEGICZNE: 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007Russian Economy:the Present Situation. Treats and Challenges, “East European, Russian & Central AsianMarket Studies”, 2004.
 
42.
J.J. Romm, Defning National Security: Te Nonmilitary Aspects, “Council on ForeignRelations Press”, New York,1993, pp. 76-79.
 
43.
S.R. Ronis, Economic Security is National Security, Paper Presented at the NationalDefense University Symposium on National Security, October 1997.
 
44.
J. Rubin, B. Tal, Will sparing transport costs reverse globalization?, CIBC (CanadianImperial Bank of Commerce), 2008.
 
45.
K.P. Sauvant, G. McAllister, W.A. Maschek (eds.), Foreign Direct Investments fromEmerging Markets Te Challenges Ahead.
 
46.
B. Setser, Reverse globalization, “Brad Setser Blog”, March 20. 2007 (retrieved from: http://www.rgemonitor.com/sets..., on 2009-11-11).
 
47.
Z. Stachowiak, Bezpieczeństwo ekonomiczne, In: Ekonomika obrony, (ed.) W. Stankiewicz, AON, Warszawa 1994.
 
48.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, MON, Warszawa 2007.
 
49.
Sz. Syp, Czy czeka nas prywatyzacja absolutna PKO BP i PZU?, „Gazeta Finansowa”,
 
50.
W. Stankiewicz, Zagadnienia bezpieczeństwa ekonomicznego a gospodarka obronna, In:Bezpieczeństwo ekonomiczne. Teoria i praktyka, (ed). Z. Kołodziejak, Wyd. UniwersytetuŁódzkiego, Łódź 1986.
 
51.
M. Schulz, A Return of Protectionism? Internal Deregulations and External InvestmentRestrictions in the EU (Discussion Paper 08-04, “Tokyo: Fujitsu Research Institute,Economic Research Center”. 2008).
 
52.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2007.
 
53.
Strategia Rozwoju Bezpieczeństwa Narodowego RP 2012-2013, MON, projekt z kwietnia2012.
 
54.
UNCTAD, World Investment Report, United Nations: Geneva 2006.
 
55.
B. Udovic, Economic security; Large and small states in enlarged European Union (Research Paper), University of Ljubljana Centre of International Relations, Ljubljana 2002.
 
56.
Y. Wei-Ping, Exploring the Defnition of National Economic Security and its EvaluationIndex System, “Journal of Renmin University of China”, 2010 Vol., Issue(4): 93-98.
 
57.
J. Yong, Economic Security: Redressing Imbalance, “China Security”, Vol. 3, No 2, Spring2007, pp. 66-85.
 
58.
K. Zaręba, Prywatyzacyjne bezprawie, „Przegląd”, 1 marca 2009.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top