PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
 
Data publikacji: 12-12-2020
 
 
SBN 2020;18(2): 131-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest diagnoza roli Marynarki Wojennej w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa. Zobowiązania powstałe w związku z ratyfikacją w 2017 roku Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), stały się determinantą do ponownej dyskusji na temat stanu żeglugi śródlądowej w Polsce. Aktualny stan śródlądowych dróg wodnych oraz taboru śródlądowego, wymaga zintegrowanych działań na rzecz jego poprawy, a bezpieczeństwo państwa, jako najważniejsza wartość i potrzeba narodowa traktowana jest jako priorytetowy cel państwa. Mając na uwadze powyższe, w artykule przedstawiono wpływ żeglugi śródlądowej na bezpieczeństwo państwa, rozumiane jako sumę jego poszczególnych kryterium.
 
REFERENCJE (24)
1.
Burchacz, M., Koba, R., 2017. Międzynarodowa droga wodna E60 i jej wpływ na rozwój gospodarczy regionów Południowego Bałtyku. Acta Elbingensia, tom XXXIII, Elbląg.
 
2.
Deja, A., Kopeć, A., Michałowski, P., 2018. Analiza stanu żeglugi śródlądowej w Polsce. Autobusy nr 9/2018.
 
3.
MGWiŻŚ, 2016. Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.
 
4.
Ficoń, K., 2009. Logistyka techniczna infrastruktura logistyczna. Warszawa: BEL Studio.
 
5.
KIN 430.014.2019, 2020. Informacja o wynikach kontroli działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wonnych, Departament infrastruktury, Nr ewid. 183/2019/P/19/030/KIN.
 
6.
Kulczyk, J., Nowakowski, T., red., 2008. Rola śródlądowego transportu wodnego w rozwoju regionów Unii Europejskiej. Wrocław.
 
7.
Kulczyk, J., Skupień, E., 2016. Śródlądowy transport wodny w Polsce – stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Problemy Transportu i Logistyki nr 4/2016.
 
8.
Ligenza, K., 2011. Wodny transport śródlądowy jako alternatywa dla transportu lądowego w Europie. Logistyka nr 5/ 2011.
 
9.
SBN, 2020. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2020. Warszawa.
 
10.
Peron, Ł., 2017. Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Warszawa: Wydział Strategii Rozwoju Departament Żeglugi Śródlądowej.
 
11.
Piasecki, A., Połom, M., Skowron, R., 2015. Charakterystyka stanu i perspektywy rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Logistyka, nr 4/2015.
 
12.
Raben, D., 2016. Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T. Problemy Transportu i Logistyki, nr 2 (34) /2016.
 
13.
Rokiciński, K., 2010. Bezpieczeństwo transportu śródlądowego w aspekcie Host Nation Suport, praca naukowo-badawcza pk. Mariner, zbiory BG AMW, sygn. 11369/Arch, Gdynia.
 
14.
Rokiciński, K., 2010. Determinanty załadunku i wyładunku jednostek pływających żeglugi śródlądowej poza portami rzecznymi w sytuacjach kryzysowych. Logistyka nr 6/2010.
 
15.
Rokiciński, K., 2011. Logistyczne zabezpieczenie przedsięwzięć w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem polskich śródlądowych dróg wodnych w aspekcie przestrzennym. Logistyka nr 5/2011.
 
16.
Rokiciński, K., 2013. Możliwości i ograniczenia w zakresie transportu maszyn inżynieryjnych jednostkami śródlądowymi w sytuacjach kryzysowych. Logistyka nr 1/2013.
 
17.
Rokiciński, K., Wardin, K., 2009. Modern Inland Navigation in Military Application. Polish Journal of Environmental Studies 2009, Vol. 18, No. 5A.
 
18.
Rokiciński, K., 2020. Wykorzystanie wód śródlądowych polskich w działaniach wojsk obrony terytorialnej, Gdynia.
 
19.
Rokiciński, K., 2010. Żegluga śródlądowa w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie – LOGITRANS, Szczyrk.
 
20.
Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”.
 
21.
Wyraz, E., 2016. Efektywność transportu wodnego śródlądowego i lotniczego. Autobusy, nr 6/2016.
 
22.
Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R., Gus-Puszczewicz, A., 2011. Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E-70, Sopot.
 
23.
Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R., 2017. Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich – ważne i aktualne wyzwanie. Problemy Transportu i Logistyki, nr 1 (37) /2017.
 
24.
Zielińska, E., 2018. Charakterystyka transportu śródlądowego w Polsce. Autobusy, nr 12/2018.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top