PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZJAWISKO TERRORYZMU W XXI WIEKU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-05-2014
 
 
SBN 2014;5(1): 403-441
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono problemy dotyczące zagrożeń terrorystycznych dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Zdefiniowano termin terroryzm, scharakteryzowano jego istotę, rodzaje, a także strategię i taktykę działania terrorystów. Przedstawiono statystyki dotyczące liczby ataków terrorystycznych, osób zabitych, rannych oraz celów i sposobów działania terrorystów. Na podstawie analiz należy stwierdzić, że sektor transportu jest najczęściej atakowany przez terrorystów – stanowi 28% wszystkich atakowanych obiektów. Zaprezentowano także kroki prawne oraz działania dotyczące zwalczania terroryzmu na poziomie międzynarodowym na szczeblu ONZ, NATO, UE oraz w RP.
 
REFERENCJE (44)
1.
T.R. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 20-21.
 
2.
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym: przewartościowania i kontynuacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 25.
 
3.
Definicja terroryzmu. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ z 2003 roku, http://www.unic.un.org.pl/terr..., z dnia 10.02.2012.
 
4.
L. Garrison, M. Grand, Cyberterrorism: An evolving concept, US National Infrastructure Protecion Centre, http://www.nipc.gov/publicatio....
 
5.
Global terrorism index. Capturing the Impact of Terrorism for the Last Decade, IEP, Dec 4th 2012. http://www.visionofhumanity.or....
 
6.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. Bertelsmann Media, Warszawa 2001, s. 175.
 
7.
F. Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 2007.
 
11.
 
13.
 
18.
 
19.
„Internetowy Biuletyn Centrum Studiów nad Terroryzmem i Kwartalnika e-Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem”, nr 2, luty 2012, e-terroryzm_2012-02.
 
20.
Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie, 2010. NATO (2010), Strategic Concept for the Defense and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organization, Adopted by Heads of State and Government in Lisbon, Nov. 2010. http://www.nato.int/lisbon2010....
 
21.
J.J. Karuzel, Hybrid War, http://www.defense.gov/news/ne....
 
22.
S. Kulczyński, R. Kwećka, Działania specjalne w walce zbrojnej wojsk lądowych, AON, Warszawa 1997, s. 101.
 
23.
K. Liedel, Terroryzm międzynarodowy. Wielopłaszczyznowe podejście, http://www.liedel. pl/?p=20, 27.11.2008.
 
24.
K. Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Wydawnictwo Trio Collegium Civitas. Warszawa 2008, s. 46.
 
25.
Light Rail Now Project, 2008, http://www.lightrailnow.org/fe....
 
26.
A. Makarski, Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2/2010, http://www.abw.gov.pl/portal/p....
 
27.
D. Maxwell, Taking a Spoon to a Gunfight, Center for Security Studies and Security Studies Program at Georgetown University, April 2, 2014, http://warontherocks. com/2014/04/taking-a-spoon-to-a-gunfight.
 
28.
T. MCCulloh, R. Johnson, Hybrid Warfare, JSOU Report 13-4, August 2013, https:// jsou.socom.mil.
 
29.
National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism: Annex of Statistical Information. Country Reports on Terrorism 2013. U.S. Department of State. Statistical information on terrorism in 2013. Incidents of terrorism worldwide, http:// www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224831.htm.
 
30.
N. Noga, Cyberterroryzm − nowe oblicze terroryzmu, listopad, 2013, e-Terroryzm.pl, http://technologie.gazeta.pl/i....
 
31.
G. Nowacki, Selected problems of terrorist threats to the transport infrastructure, “Journal of KONES Powertrain and Transport”, Vol. 19, No. 2, 2012, pp. 365-374.
 
32.
G. Nowacki, Threat Assessment of Potential Terrorist Attacks to the Transport Infrastructure, “TransNav. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, Vol. 8, No. 2, 2014, pp. 219-227.
 
33.
G. Nowacki, Wybrane problemy dotyczące infrastruktury transportowej oraz potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, ITS, „Transport Samochodowy” 2, 2012, s. 43-60.
 
34.
NATO SITCEN, 16 Dec. 2013, http://www.nato.int/cps/en/nat....
 
35.
A. Pawłowski, Terroryzm w Europie XIX i XX wieku, Lubuski Komitet Upowszechniania Prasy, Zielona Góra 1994, s. 11.
 
36.
M. Piekarski, Strategia i taktyka terrorystów, 15.02.2008, http://www.konflikty.pl/ artykul-czasynajnowsze-546.html.
 
37.
S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000, s. 13.
 
38.
Problemy polityczne współczesnego świata – terroryzm międzynarodowy. Kryteria klasyfikacji ruchów (organizacji) terrorystycznych, Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej, http://odn.zce.szczecin.pl/ju/....
 
39.
A.P. Schmid, G.F. Hindle, After the War on Terror: Regional and Multilateral Perspectives on Counter-Terrorism Strategy, London 2009, s. 151.
 
40.
A.P. Schmid, A. Jongman, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, New Brunswick, London 1988, s. 5-6.
 
41.
Special Forces and Hybrid Warfare, http://www.specialforcestraini....
 
42.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 
43.
S. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Warszawa 2009, s. 57.
 
44.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy − Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004 nr 93, poz. 889.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top