PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
STANY WYJĄTKOWE W WĘGIERSKIM SYSTEMIE PRAWNO-KONSTYTUCYJNYM
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
SBN 2017;11(1): 179-199
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przemiany polityczne na Węgrzech w XX wieku obfitowały w gwałtowne rewolucje, okresy niestabilności ładu społecznego i zmiany granic. To przyczyniało się do transformacji ustrojowych w kierunku porządków autorytarnych i form ustrojowych bliskich „demokracji sterowanej”. Sytuacja taka ułatwiała wprowadzanie stanów wyjątkowych w czasie, gdy zagrożona była ciągłość państwa i stabilność instytucji politycznych. Węgry należą do grupy kilku europejskich państw, gdzie kodyfikacja stanów wyjątkowych została przeprowadzona w sposób wyjątkowo szczegółowy. Dbałość taka – jak się wydaje – wynika z doświadczeń politycznych Węgier w XX wieku i starania o to, aby na tym polu nie doszło do prawnych wynaturzeń i nadinterpretacji. Bardzo dokładnie stany wyjątkowe definiuje ostatnia z uchwalonych na Węgrzech konstytucji z 2011 roku. W niej w sposób szczególnie dokładny zdefiniowano prerogatywy Rady Obrony Państwa (Honvédelmi Tanács).
 
REFERENCJE (26)
1.
1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs TárcaköziBizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról.
 
2.
évi II. törvénycikk, A honvédelemről, http://www.1000ev.hu/index.php...
 
3.
évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya. Tekst konstytucji dostępnyna stronie: http://www.kulugyminiszterium....
 
4.
évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról.
 
5.
András J., German Constitutional Law and Doctrine on State of Emergency – Paradigmsand Dilemmas of a Traditional (Continental) Discourse, „German Law Journal”,vol. 07, 2005.
 
6.
Bozóki A., The Rountable Talks of 1989: Participants, Political Visions, HistoricalReferences, „Hungarian Studies” 14/2, 2000.
 
7.
Brodziński W., System konstytucyjny Węgier, Warszawa 2003.
 
8.
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) Policy Paper – no. 30(2009).
 
9.
Feljegyzés az ellenforradalom büntetőjogi felszámolásáról, [w:] Ibolya Horváth, Pál Solt(red.), Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez, Budapest 1992.
 
10.
Ganev V.I., Emergency Powers and the New East European Constitutions, „The AmericanJournal of Comparative Law”, vol. 45, nr 3/1997.
 
11.
Horváth L., Valtozások a védelmi igazgatás területén, http://portal.zmne.hu/download... [dostęp w dn. 22.03.2016 r.].
 
12.
http://www.dw.com/en/hungary-i... [dostęp w dniu 16.06.2016 r.].
 
13.
 
14.
Hungary: Proposed “sixth amendment” to the Constitution would be a frontal attackon human rights (luty 2016 roku).
 
15.
Izsák L., A parlamentarizmus vesztett csatája – 1947, [w:] G. Földes, L. Hubai (red.),Parlamenti választások Magyarországon 1920-2010, Napvilág Kiadó, Budapest 2010.
 
16.
Jogszabályok a rendkívüli állapotról, Beszélő, Dostępne na stronie: http://beszelo.c3.hu/keretes/j... [dostęp w dn. 23.07.2015 r.].
 
17.
Khakee A., Securing Democracy? A Comparative Analysis of Emergency Powersin Europe, Geneva.
 
18.
Konstytucja Węgier, tłumaczenie H. Donath, wstęp napisał W. Brodziński, Warszawa2001.
 
19.
Kristóffy J., A kirságtól a kommunizmusig, Budapest 1920.
 
20.
Leszczyński T.Z., Konstytucyjne podstawy stanów nadzwyczajnych w państwachbałkańskich i w Turcji, Kraków 2011.
 
21.
Özbudun E., Turhan M., Emergency powers, European Commission for Democracythrough Law, Rada Europy 1995.
 
22.
Sajó A., Roundtable Talks in Hungary, [w:] J. Elster, The Roundtable Talks and theBreakdown of Communism, Chicago 1996.
 
23.
Samu M., Államelmélet, Budapest, 1992.
 
24.
Somogyvári I., Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követőalkotmány-tervezetek, Magyarország politikai évkönyve 2010-ről. Materiał dostępnyna stronie: https://www.asz.hu/storage/fil... [dostęp w dn. 11.03.2016 r.].
 
25.
Sütő A., A Rendőrség központi szervezeteinek irányítási és vezetési tevékenységea különleges jogrend (rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet vagyváratlan támadás) esetén bevezethető rendkívüli intézkedések tükrében, HadtudomanySzemle, nr 1, 2015.
 
26.
Varga P., Horváth L., A minősített időszakok definiálása, alapvető szabályai, valamintszabályozásának főbb indokai, Materiał dostępny na stronie: http://uni-nke.hu/downloads/bs... [dostęp w dn. 28.07.2015 r.].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top