PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
STOSOWANIE RODO W ZAKRESIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I WYNIKAJĄCE Z TEGO ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PAŃSTWA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 01-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-06-2022
 
 
Data akceptacji: 20-06-2022
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Tadeusz GUTA   

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
 
SBN 2022;24(2): 25-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zarówno bezpieczeństwo narodowe, jak i bezpieczeństwo informacji są ściśle związane i powiązane z powstającą dziedziną sztucznej inteligencji. W związku z tym, zgodnie z domniemanymi aksjomatami przewidywanego rozprzestrzeniania się systemów SI w nowoczesnym społeczeństwie i oczekiwanego powszechnego ich wdrażania w ważnych instytucjach publicznych i prywatnych, a ponadto szerokiego stosowania systemów SI w przetwarzaniu danych osobowych, możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa informacji w Unii Europejskiej – z naciskiem na Polskę i polski system prawny – są badane. Na podstawie przeglądu podstaw teoretycznych pojęć bezpieczeństwa narodowego i informacyjnego oraz sztucznej inteligencji omówiono pojawienie się AI w przetwarzaniu danych osobowych w kontekście ram prawnych RODO. Trwa co najmniej jeden potencjalny konflikt między implikacjami hipotetycznego scenariusza pojawienia się tzw. silnej formy sztucznej inteligencji a polskimi ramami prawnymi dotyczącymi prywatności danych (opartych m.in. na RODO) oraz polskim bezpieczeństwem informacji. Z artykułu naukowego wyciągnięto wniosek, że pojawienie się tzw. „silnej sztucznej inteligencji” może prowadzić do szeregu realnych i prawdopodobnych zagrożeń dla systemu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Polsce (a być może również w innych państwach członkowskich UE). Artykuł kończy się nakreśleniem i omówieniem negatywnego wpływu zidentyfikowanego konfliktu, w szczególności na bezpieczeństwo informacji w Polsce oraz wezwaniem do podjęcia wysiłków, aby zająć się tymi problemami w przyszłych opracowaniach w literaturze naukowej.
 
REFERENCJE (36)
1.
Art.-29- Gruppe, 2010, Stellungnahme 1/2010 zu den Begriffen „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ und „Auftragsverarbeiter“, Working Paper 169.
 
2.
Boucher, P., 2020, Artificial intelligence: how does it work, why does it matter, and what we can do about it?, European Parliament, Directorate-General for Parliamentary Research Services, European Parliament.
 
3.
EU Parliament, 2017, Civil law rules on robotics, European Parliament, http://www.europarl. europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_ENG.html (Date of access: 2.1.2022).
 
4.
Depo, J., Mazur, S., 2015, Administracja bezpieczeństwa, informacji niejawnych i danych osobowych, Kraków, Vademecum, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie.
 
5.
Directorate D (Fundamental Rights and Citizenship) of the European Commission, Directorate- -General Justice, 2010, Opinion 1/2010 on the concepts of „controller” and „processor, Brussels, Freedom and Security.
 
6.
Haliżak, E., Popiuk-Rysińska, J., 1995, Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa, Wydawnictwo “Scholar”.
 
7.
Hartmann, C., Allan, J., Hugenholtz, P., et al., 2020, Trends and developments in artificial intelligence: challenges to the intellectual property rights framework: final report, European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Brussels, https://data.europa.eu/doi/10.... [Accessed 12 February 2022].
 
8.
High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, Ethics Guidelines for Trustworthy AI, 2019, Brussels, European Commission.
 
9.
Humerick, M., 2018, Taking AI Personally: How the E.U. Must Learn to Balance the Interests of Personal Data Privacy & Artificial Intelligence, Santa Clara, Santa Clara High Tech. L.J. (393).
 
10.
Jakubczak, R., 2008, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
11.
Jakubczak, R., 2004, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa, Dom Wydawniczy Ballona.
 
12.
Jebari, K. and Lundborg, J., 2021, Artificial superintelligence and its limits: why AlphaZero cannot become a general agent, AI & SOCIETY, Vol. 3/2021.
 
13.
Kesa A. and Kerikmäe T., 2020, Artificial Intelligence and the GDPR: Inevitable Nemeses?, TalTech Journal of European Studies, Vol.10 (Issue 3).
 
14.
Kurek, J., 2021, Bezpieczeństwo Państwa w warunkach hybrydowej regulacji danych osobowych w dobie analizy Big data. Aspekty prawne, organizacyjne i systemowe, War Studies University.
 
15.
Kitler, W., 2011, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa, Akademia Obrony Narodowej.
 
16.
Kitler, W., 2019, System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne, Warszawa, Wiedza Obronna, t. 268 nr 3.
 
17.
Kowalkowski, S., 2011, Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Warszawa AON.
 
18.
Kurzweil, R., 1990, The age of intelligent machines. Cambridge, Mass, MIT Press.
 
19.
Liderman, K., 2012, Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Liderman, K., Malik, A., 2013, Polityka informacyjna a bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa.
 
21.
Linde, H., Schweizer, I., 2019, A White Paper on the Future of Artificial Intelligence, Boston, MIT Press.
 
22.
Marczak J., 2008, Bezpieczeństwo narodowe – pojęcie, charakter, uwarunkowania, Warszawa, [in:] R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji.
 
23.
McCarthy, J., 2003, What is artificial intelligence?, At http://jmc.stanford.edu/artifi... what-is-ai/index.html, [accessed 04 January 2022].
 
24.
Nowak, E., Nowak, M., 2011, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, Difin SA.
 
25.
OECD Digital Economy Outlook, 2017, Paris, OECD Publishing.
 
26.
Pennachin, C., Goertzel, B., 2007, Contemporary Approaches to Artificial General Intelligence, In: Goertzel, B., Pennachin, C. (eds) Artificial General Intelligence. Cognitive Technologies, Berlin/Heidelberg, Springer Verlag.
 
27.
Perez, J. A., Deligianni, F., Ravi, D., Yang, G., 2017, Artificial Intelligence and Robotics, London, EPSRC UK-RAS Network.
 
28.
Polończyk, A., 2013, Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego na przykładzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.
 
29.
Puraite, A., Silinske, N., 2017, Understanding the concept of security: theoretical approach, Public Security and Public Order, Vol. 19, pp. 135-145.
 
30.
Szempruch, J., 2012, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
31.
Stańczyk, J., 1996, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 
32.
Tarnoff, P. Kreisler, H., 1999, Making Foreign Policy in a Democracy: Conversations with Peter Tarnoff, In Conversations with History Series, Berkeley (CA), Institute of International Studies, http://globetrotter.berkeley.e...., [Accessed: 22.02.2022].
 
33.
Trager F.N., Simone F.N., National Security and American Society, 1973, Wrocław [in:] Leksykon politologii, cited after: R. Jakubczak (red.), 2004, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa.
 
34.
Więcaszek-Kuczyńska, L., 2014, Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego, Warszawa, Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.
 
35.
Wladawksy-Berger, I., Soft’ Artificial Intelligence Is Suddenly Everywhere, January 16, 2016, The Wall Street Journal, http://blogs.wsj.com/ cio/2015/01/16/soft-artificial-intelligence-is-suddenlyeverywhere/, [Accessed: 18.02.2022].
 
36.
Wrzosek, M., 2010, Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, Warszawa, AON.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top