PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NAUK HUMANISTYCZNYCH W TEORII BEZPIECZEŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 59-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowią rozważania wokół znaczenia nauk humanistycznych w kształtowaniu problematyki badawczej podejmowanej w naukach o bezpieczeństwie. Tekst potwierdza tożsamość zainteresowań humanistyki z naukami społecznymi, które dotyczą ogólnej refleksji związanej ze współczesnymi przemianami cywilizacyjnymi i przeobrażeniami w standardzie życia ludzi, postępem w naukach oraz rozwojem technologii służących egzystencji. W podejściu do kwestii dotyczących rozwoju humanistyki i wiedzy społecznej występuje dysonans na styku przemian tzw. świadomości technologicznej i moralnej zadumy nad postępem naukowo-technicznym w ogóle. I choć w artykule przedstawione konfiguracje łączenia wiedzy specjalistycznej (stosowanej) z wiedzą ogólną (nauki podstawowe) rzutują na współczesne profilowanie wykształcenia akademickiego, to jednak nie potwierdza tego sam potencjał edukacji humanistycznej (i społecznej też). Tak więc w kształtowaniu konkretnych specjalistów mających być zarówno dobrymi ludźmi, jak i profesjonalistami przeobrażającymi swoją wrażliwość w sukces pracy zawodowej, udział humanistyki jest ograniczany. I pomimo tego, że na poziomie deklaracji dostrzega się konieczność konwergencji humanistyki, bezpieczeństwa i techniki, to jednak na gruncie finansowego wsparcia dla tychże zakres ich poważania różni się. I to właśnie wydaje się być w ogóle znamienne dla poszanowania poszczególnych dyscyplin podstawowych i stosowanych. Okazuje się bowiem, że prymat nauk stosowanych nad podstawowymi nie jest funkcją odmienności przedmiotów zainteresowania i różniącej się metodologii, ale wynika z ekonomicznych pożytków. Tym samym przewaga technokracji nad humanizacją środowiska ludzkiego – przynajmniej na poziomie ważności badań – utrzymuje się, zaś bezpieczeństwo w teorii pozostaje ładną hipotezą, a w praktyce koniecznością.
 
REFERENCJE (18)
1.
Adamkiewicz M., Od etyki do bioetyki, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2007.
 
2.
Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015.
 
3.
Banach Cz., Edukacja ustawiczna wobec teraźniejszości i przyszłości, [w:] Współczesne problemy pedeutologii i edukacji, pod red. E. Sałaty i S. Ośko, ITE-PIB, Radom 2007.
 
4.
Bańka J., Zarys filozofii techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1981.
 
5.
Białas A., Złudzenie użyteczności stosowanej, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
6.
Bobrowski A., Autorytet społeczny humanistyki – autorytet inteligencji, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
7.
Brzeziński J.M., Czy Polsce potrzebne są nauki humanistyczne i społeczne?, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
8.
Chachulski T., Nauki humanistyczne wobec współczesnej edukacji, czyli o rejonach niezgody, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
9.
Cieślarczyk M., Miejsce nauk o bezpieczeństwie i obronności, [w:] Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie, pod red. B. Wiśniewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014.
 
10.
Domański H., Niektóre zagrożenia profesjonalizacji, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
11.
Domański R., Zajączkowska S., O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski na przełomie wieków XX i XXI, [w:] W poszukiwaniu ładu gospodarczego, pod red. E. Mączyńskiej i S. Sadowskiego, PTE, Warszawa 2008.
 
12.
Furmanek W., Edukacja ogólnotechniczna i informatyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych, [w:] Edukacja techniczna i informatyczna: poglądy, wyzwania, możliwości, pod red. M. Kajdasz-Aoui i A. Michalskiego, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003.
 
13.
Furmanek W., Podstawy edukacji zawodowej, Fosze, Rzeszów 2000.
 
14.
Głowiński M., Osobliwości nauk humanistycznych, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
15.
Janion M., Nowa opowieść humanistyki, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu w nowej Europie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.
 
16.
Kiepas A., Der Mensch. Das vergessene paradigma der Technikphilosophie?, Sigma Verlag, Munster 2010.
 
17.
Kiepas A., Filozofia techniki w dobie nowych mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 
18.
Lizut R.A., Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2014.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top