PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PRZEMIANY BUNDESWEHRY PO ZJEDNOCZENIU NIEMIEC. OD FILARU NATO DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 07-11-2016
 
 
SBN 2016;10(2): 265-285
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przemian, jakie zaszły w strukturze i funkcjonowaniu sił zbrojnych RFN w okresie po zjednoczeniu obu państw niemieckich w październiku 1990. Siły zbrojne RFN przeszły szereg zmian i reform firmowanych przez kolejnych ministrów obrony. Bundeswehra z armii obronnej stała się armią ekspedycyjną, aktywnie uczestnicząca w misjach firmowanych przez ONZ, NATO i UE. Zmiany te zostały wymuszone przez zmieniającą się sytuację międzynarodową, wzrastającą role Niemiec w postzimnowojennej Europie i świecie. Rozszerzenie NATO i UE spowodowało, Niemcy nie były już państwem granicznym, ale krajem otoczonym sojusznikami, lub krajami neutralnymi. Musiało to zmienić zasady funkcjonowania sił zbrojnych, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Zjednoczone Niemcy nie potrzebowały blisko półmilionowej armii, musiały stawić czoło postępującemu pacyfizmowi części społeczeństwa i środowisk politycznych. Z drugiej strony konieczność obrony interesów Niemiec, wsparcia sojuszników, spowodowały, że niemieckie siły zbrojne zaczęły działać out of area. Przemiany do jakich doszło w ostatnim ćwierćwieczu są tematem niniejszego artykułu.
 
REFERENCJE (19)
1.
BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG, Verteidigungspolitische Richtlinien1992, Bonn, 26.11.1992.
 
2.
Buras P., Dokąd prowadzi „niemiecka droga”?O polityce zagranicznej Niemiec 2001–2004,Raporty Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta UniwersytetuWrocławskiego, Raport 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 
3.
Dołęga J., Górka-Winter B., Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1483 w sprawieIraku z dnia 22 maja 2003 r., „Biuletyn” (PISM), Nr 30 (134) z 27 maja 2003 r.
 
4.
Genscher H.D, Erinnerungen, Siedler Verlag 1995.
 
5.
Gotkowska J., Bundeswehra 3.0. Polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reform siłzbrojnych RFN, Punkt widzenia, nr 28, Warszawa 2012.
 
6.
Gotkowska J., Reforma Bundeswehry. Transformacja armii wraz z emancypacją politykibezpieczeństwa RFN, Natolin, Nowa Europa, s.190.
 
7.
International Affairs & Defence Section, Enduring Freedom and the Conflict in Afghanistan:an Update, Research Paper 01/812001.
 
8.
Jakubczak W., Globalizacja w strategiach bezpieczeństwa niektórych państw pretendującychdo roli mocarstw, Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 3 (165) 2012.
 
9.
Kiwerska J., Problemy partnerstwa transatlantyckiego, „Zeszyty Instytutu Zachodniego”,Nr 22/2001.
 
10.
Kiwerska J., Stosunki niemiecko -amerykańskie (1990–2002), Zeszyty Instytutu Zachodniego,Nr 32/2003.
 
11.
Koszel B., Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku: realia i perspektywy(Raport z badań), IZ Policy Papers, nr 6(I), Poznań 2012.
 
12.
Malinowski K., Konsekwencje kryzysu irackiego. Niemcy wobec nowego kształtu stosunkówtransatlantyckich, Zeszyty Instytutu Zachodniego, Nr 34/2004.
 
13.
Medeński M., Pietrzak P., Polityka bezpieczeństwa Niemiec w świetle zagrożeń terroryzmumiędzynarodowego. Ewolucja i perspektywy, Ministerstwo Obrony Narodowej– Departament Polityki Obronnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2003.
 
14.
Pietrzak P., Bundeswehra w operacjach międzynarodowych. Podstawy prawne, stanobecny, perspektywy, Wydawnictwo Ministerstwo Obrony Narodowej – DepartamentPolityki Obronnej, Warszawa 2004.
 
15.
Sokołowski A., Niemcy w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom oraz misjiISAF w Afganistanie (2002–2007), Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 2007.
 
16.
Szubart K., Polityka bezpieczeństwa RFN – „Biała Księga 2016”, Biuletyn OPINIE FAEnr 15/2015.
 
17.
Szubart K., Prace nad niemiecką „Białą Księgą 2016”: definicja zagrożeń i przyszłośćBundeswehry, Biuletyn Instytutu Zachodniego, 2016.
 
18.
Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr,Bundesministerium der Verteidigung, Berlin 2006.
 
19.
Woronowicz M., Polityka obronna Republiki Federalnej Niemiec, Biuletyn PISM, nr 45 (149), 11 sierpnia 2003.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top